Skip to main content

Kailan dapat Mag-enroll

May ilang partikular na panahon kung kailan puwede kayong sumali sa isang Medicare Advantage Plan at/o Plano sa Inireresetang Gamot sa Medicare o gumawa ng mga pagbabago sa inyong saklaw sa Medicare. Tinatawag itong “mga panahon ng pagpapatala.”

It’s important to review your Medicare health and drug coverage each year in order to see if it still meets your needs and decide if you want to make a change.

Annual Enrollment Period (AEP) – October 15 – December 7

During this time period, you can:

 • Magpatala sa isang Medicare Advantage plan mula sa Original Medicare
 • Lumipat mula sa isang Medicare Advantage plan papunta sa Original Medicare
 • Magpatala kayo sa isang plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare
 • Lumipat mula sa isang Medicare Advantage plan (may pagsaklaw man sa gamot o wala) patungo sa ibang Medicare Advantage plan (may pagsaklaw man sa gamot o wala)
 • Lumipat ng plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare patungo sa iba pang plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare
 • Tuluyang umalis sa inyong saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare

If you made a change, your coverage will begin on January 1. If you kept your existing coverage and your plan’s costs or benefits changed, those changes will also start on January 1.

Medicare Advantage Open Enrollment Period (MA OEP) - January 1 to March 31

If you’re enrolled in a Medicare Advantage plan (with or without drug coverage), during this period you can:

 • Lumipat mula sa isang Medicare Advantage plan papunta sa iba pa (may saklaw man ng gamot o wala)
 • Umalis sa inyong Medicare Advantage plan at bumalik sa Original Medicare. Makakasali rin kayo sa isang hiwalay na Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare

Any changes you make will be effective the first day of the month after the plan receives your request.

Special Enrollment Period (SEP)

Sa karamihan ng pagkakataon, dapat kayong manatiling nakatala sa inyong plano para sa taon ng kalendaryo simula sa petsa ng pagsisimula ng pagsaklaw ninyo. Gayunpaman, puwede kayong maging kuwalipikado sa Panahon ng Espesyal na Pagpapatala sa anumang buwan kapag may ilang partikular na kaganapang mangyayari sa buhay ninyo. Halimbawa, puwede kayong maging kuwalipikado sa isang Special Enrollment Period o SEP kung:

 • Lilipat kayo
 • Kuwalipikado kayo para sa Medicaid
 • You move to an institution, like a skilled nursing facility or long-term care hospital
 • You qualify for Extra Help with Medicare prescription drug costs
 • Gusto ninyong lumipat sa isang planong may 5-star na rating sa pangkabuuang kalidad

Kung kuwalipikado kayo para sa isang SEP, puwede kayong sumali, lumipat, o umalis ng Medicare Advantage plan.

Initial Enrollment Period (IEP)

Ang Inisyal na Panahon ng Pagpapatala ay ang panahon kung kailan unang nagiging kuwalipikado ang isang tao na mag-sign up sa Medicare. Para sa karamihan ng mga tao, ito ay kapag nag-65 na sila. Nagsisimula ito tatlong buwan bago ang ika-65 ninyong kaarawan at magwawakas ito tatlong buwan pagkatapos ng ika-65 ninyong kaarawan.

Kung magsa-sign up kayo sa loob ng tatlong buwan bago ang inyong ika-65 kaarawan, magsisimula ang saklaw ninyo sa unang araw ng buwan ng kaarawan ninyo. Kung magsa-sign up kayo sa mismong buwan ng ika-65 ninyong kaarawan o pagkatapos nito, magsisimula ang pagsaklaw ninyo sa unang araw ng kasunod na buwan kung kailan naaprubahan ang aplikasyon ninyo.

If you joined a Medicare Advantage plan during your Initial Enrollment Period, you have three months after your coverage starts to make a one-time switch to another Medicare Advantage plan or return to Original Medicare.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_134133E_M Last Updated On: 10/1/2023
On April 22, 2024, UnitedHealth Group issued a press release, providing an update on the Change Healthcare cybersecurity incident that occurred on Feb. 21, 2024. Given the size of the data impacted, the investigation to determine whose data is impacted is expected to take several months. UnitedHealth Group believes this situation will impact “a substantial proportion of people in America” and is offering immediate credit monitoring and identity protection services, as well as a dedicated contact center to address questions. Visit Change Healthcare Cyberattack Support and/or reach out to the contact center at 1-866-262-5342 regarding any questions.

×