Skip to main content

When It Comes to Coverage, You Have Options

Medicare is a federal health insurance program that is available to people 65 and older, people under 65 with certain disabilities and people with end-stage renal disease. When you are ready to decide on a plan, take the time to understand how the plans work. That way, you can make an informed decision and choose the plan that is right for you. 

You have the choice of your Medicare coverage. There are two primary options, Original Medicare and Medicare Advantage (also known as Part C).

What are the parts of Medicare?

Original Medicare is a fee-for-service health plan managed by the federal government that has two parts: Medicare Part A (Hospital Insurance) and Part B (Medical Insurance). For drug coverage, you can join a separate Medicare drug plan (Part D).

Learn more about the individual parts of Medicare:

Part A - Hospital Coverage
Helps cover:

 • Inpatient care in hospitals
 • Skilled nursing facility care
 • Hospice care
 • Home health care

Part B - Medical Coverage
Helps cover:

 • Services from doctors and other health care providers
 • Outpatient care
 • Home health care
 • Durable medical equipment (like wheelchairs, walkers, hospital beds and other equipment)
 • Many preventive services (like screenings, shots/vaccines and yearly "Wellness" visits)

Medicare Advantage (also known as Part C)

 • An "all in one" alternative to Original Medicare that includes Part A, Part B and, usually, Part D.
 • Plans may have lower out-of-pocket costs than Original Medicare.
 • Most plans offer extra benefits that Original Medicare doesn't cover such as vision, hearing, dental and more.

Part D - Prescription Drug Coverage
Helps cover:

 • Cost of prescription drugs (including many recommended shots and vaccines)

Part D plans are run by private insurance companies that follow rules set by Medicare.

What are Medicare Advantage plans?

A Medicare Advantage Plan is another way to get your Medicare Part A (hospital insurance) and Part B (Medicare insurance) coverage. Medicare Advantage Plans, sometimes called "Part C" or "MA Plans," are offered by private companies that are approved by Medicare.

If you join a Medicare Advantage Plan, the plan will provide all of your Medicare Part A and Part B coverage, excluding hospice care. Most plans also include drug coverage (Part D). Medicare Advantage plans often offer coverage for things Original Medicare doesn't cover, such as vision, hearing, dental, and fitness programs (like gym memberships or discounts).

There are different types of Medicare Advantage plans. The most common types of plans include:

 • Health Maintenance Organization (HMO) Plans
 • Preferred Provider Organization (PPO) Plans (PDF)
 • Private Fee-for-Service (PFFS) Plans
 • Special Needs Plans (SNPs)

Find a Medicare Advantage plan that may be right for you. 

Mahalagang impormasyon

Medicare D-SNP Plan Resources

Important Resources for Medicare D-SNP Plan Members
Are you a member of a Wellcare Dual Special Needs Plan
(D-SNP)? Review these helpful resources for D-SNP members:  

Mga Espesyal na Pangangailangan o Special Needs

Ang Wellcare Special Needs Plans (SNPs) ay iniakma upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong:

 • Kwalipikado para sa Medicare
 • Nabubuhay sa limitadong kita
 • Kwalipikado para sa Medicaid

Kung kwalipikado kayo para sa isang SNP, puwedeng kasama sa plano ninyo ang mga sumusunod:

 • Saklaw sa ospital, doktor at inireresetang gamot
 • Mga serbisyo sa pamamahala ng pangangalaga
 • Saklaw para sa regular na pangangalaga sa paningin at ngipin
 • Tulong sa pagbabayad ng mga bagay-bagay gaya ng mga bitamina, mga first aid supply, at dental na produkto
 • Tulong papunta at galing sa mga medikal na appointment ninyo

Maaaring may SNP ang Wellcare na nakakatugon sa inyong mga pangangailangan. Depende ito sa inyong antas ng Medicaid. Makipag-ugnayan sa Amin upang alamin pa ang tungkol sa mga SNP.

Mga Disclaimer

Ang Wellcare ang brand ng Medicare para sa Centene Corporation, isang HMO, PPO, PFFS, PDP na plano na may kontrata sa Medicare at isang aprubadong Sponsor ng Part D. Ang aming mga D-SNP na plano ay may kontrata sa programang Medicaid sa estado. Ang pagpapatala sa aming mga plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata.

Ang ‘Ohana Health Plan ay isang planong iniaalok ng WellCare Health Insurance of Arizona, Inc.

Mga residente ng Texas: Kasama sa Wellcare (HMO at HMO SNP) ang mga produktong ginagarantiyahan ng WellCare of Texas, Inc., WellCare National Health Insurance Company, at SelectCare of Texas, Inc.

Mga residente ng Washington: Ang "Wellcare" ay inisyu ng WellCare Health Insurance Company ng Washington, Inc.

Mga Miyembro ng Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP): Ang Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) ay isang Fully Integrated Dual Eligible Special Needs Plan na may kontrata ng Medicare at isang kontrata sa New Jersey Medicaid program. Ang pagpapatala sa Wellcare Dual Liberty ay depende sa pag-renew ng kontrata. Ang impormasyong ito ay hindi kumpletong paglalarawan sa mga benepisyo. Makipag-ugnayan sa plano para sa higit pang impormasyon. Maaaring malapat ang mga limitasyon at paghihigpit. Maaaring magbago ang mga benepisyo sa Enero 1 ng bawat taon. Ang inyong Part B premium ay saklaw ng Medicaid. Ang planong ito ay available sa mga may parehong Medicare at buong benepisyo ng Medicaid. Gumagamit ang Wellcare ng isang pormularyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa Wellcare para sa mga detalye.

Bawat taon, sinusuri ng Medicare ang mga plano batay sa 5-star na sistema sa pag-rate.

Louisiana D-SNP members: As a Wellcare HMO D-SNP member, you have coverage from both Medicare and Medicaid. You receive your Medicare health care and prescription drug coverage through Wellcare and are also eligible to receive additional health care services and coverage through Louisiana Medicaid. Learn more about providers who participate in Louisiana Medicaid by visiting www.myplan.healthy.la.gov/en/find-provider or www.louisianahealthconnect.com. For detailed information about Louisiana Medicaid benefits, please visit the Medicaid website at https://ldh.la.gov/medicaid and select the “Learn about Medicaid Services” link. To request a written copy of our Medicaid Provider Directory, please contact us.

Louisiana D-SNP prospective enrollees: For detailed information about Louisiana Medicaid benefits, please visit the Medicaid website at https://ldh.la.gov/medicaid or www.louisianahealthconnect.com. To request a written copy of our Medicaid Provider Directory, please makipag-ugnayan sa amin.

Notice: TennCare is not responsible for payment for these benefits, except for appropriate cost sharing amounts. TennCare is not responsible for guaranteeing the availability or quality of these benefits. Any benefits above and beyond traditional Medicare benefits are applicable to Wellcare Medicare Advantage only and do not indicate increased Medicaid benefits.

Walang obligasyon ang mga wala sa network/hindi kinontratang tagapagkaloob na gamutin ang mga miyembro ng Plano, maliban sa mga emergency na sitwasyon. Tawagan ang numero ng aming customer service o tingnan ang inyong Katibayan ng Saklaw para sa higit pang impormasyon, kabilang ang pagbabahagi-sa-gastos (cost-sharing) na nalalapat sa mga serbisyong wala sa network.

Wellcare’s pharmacy network includes limited lower-cost, preferred pharmacies in rural areas of Georgia, Hawaii, Missouri, and Nebraska. The lower costs advertised in our plan materials for these pharmacies may not be available at the pharmacy you use. For up-to-date information about our network pharmacies, including whether there are any lower-cost preferred pharmacies in your area, please call 1-866-892-8340 (TTY: 711) for Wellcare No Premium (HMO) in GA or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; 1-877-457-7621 (TTY: 711) for Wellcare ‘Ohana No Premium (HMO) and Wellcare ‘Ohana Low Premium Open (PPO) in HI or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/ohana; 1-833-444-9088 (TTY: 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), and Wellcare Assist (HMO) in MO or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-800-977-7522 (TTY: 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), Wellcare No Premium Open (PPO), and Wellcare Assist Open (PPO) in NE or consult the online pharmacy directory at www.wellcarene.com.

Value-Added Items and Services (VAIS) are not plan benefits and are not covered by the plan. Plan enrollees are responsible for all costs.

Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong plano para sa mga detalye.

Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency.

Sakaling magkaroon ng emergency o likas na sakuna, ang Wellcare ay nakatuon sa pagtulong sa inyong patuloy na madaling ma-access ang pangangalaga. Kapag may krisis, ginagawa namin ang sumusunod:

 • Payagan ang mga benepisyo ng plano sa Part A at Part B at mga suplemental na benepisyo ng plano sa Part C na maibigay sa mga tinukoy na hindi kinontratang pasilidad (tandaan na ang mga benepisyo sa Part A at Part B ay dapat na ibigay ng mga pasilifdad na sertipikado ng Medicare, alinsunod sa 42 CFR §422.204(b)(3))
 • Buong ipinagpapaliban, mga kinakailangan para sa mga referral ng gatekeeper kapag naaangkop
 • Pansamantalang ibaba ang wala sa network na halaga ng bahaginan-sa-gastos na inaprubahan ng plano sa halaga ng bahaginan-sa-gastos na nasa network
 • Ipagpaliban ang kinakailangang 30 araw na abiso sa mga nagpapatala basta't nakakatulong sa nagpapatala ang lahat ng mga pagbabago (gaya ng pagbabawas sa halaga ng bahaginan-sa-gastos at pagpapaliban ng awtorisasyon)
 • Binibigyang-daan kang mag-fill ng mga gamot nang mas maaga kaysa sa karaniwan para matiyak na mayroon ka ng mga kailangan mo sa panahon ng emergency 

Magkakabisa ang mga pagkilos na ito hanggang sa matapos ang panahon ng pagdedeklara ng emergency. Ang Mga Sakuna/Emergency ay maaaring ideklara ng Pamahalaan ng U.S., ng Pederal na Ahensya sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA), o ng Gobernador ng anumang estado.

Sa karaniwan, kaklaruhin ng source na nagdeklara ng sakuna kung kailan matatapos ang sakuna o emergency. Gayunpaman, kung hndi pa rin matatapos ang timeframe ng sakuna o emergency sa loob ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara, at kung wala pang tinukoy na petsa ng pagtatapos ang Mga Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) para sa sakuna o emergency, babalik na kami sa normal na operasyon pagkalipas ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara.

 • Medicare D-SNP Plan Resources

  Medicare D-SNP Plan Resources

  Important Resources for Medicare D-SNP Plan Members
  Are you a member of a Wellcare Dual Special Needs Plan
  (D-SNP)? Review these helpful resources for D-SNP members:  

 • Mga Espesyal na Pangangailangan

  Mga Espesyal na Pangangailangan o Special Needs

  Ang Wellcare Special Needs Plans (SNPs) ay iniakma upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong:

  • Kwalipikado para sa Medicare
  • Nabubuhay sa limitadong kita
  • Kwalipikado para sa Medicaid

  Kung kwalipikado kayo para sa isang SNP, puwedeng kasama sa plano ninyo ang mga sumusunod:

  • Saklaw sa ospital, doktor at inireresetang gamot
  • Mga serbisyo sa pamamahala ng pangangalaga
  • Saklaw para sa regular na pangangalaga sa paningin at ngipin
  • Tulong sa pagbabayad ng mga bagay-bagay gaya ng mga bitamina, mga first aid supply, at dental na produkto
  • Tulong papunta at galing sa mga medikal na appointment ninyo

  Maaaring may SNP ang Wellcare na nakakatugon sa inyong mga pangangailangan. Depende ito sa inyong antas ng Medicaid. Makipag-ugnayan sa Amin upang alamin pa ang tungkol sa mga SNP.

 • Mga Disclaimer

  Mga Disclaimer

  Ang Wellcare ang brand ng Medicare para sa Centene Corporation, isang HMO, PPO, PFFS, PDP na plano na may kontrata sa Medicare at isang aprubadong Sponsor ng Part D. Ang aming mga D-SNP na plano ay may kontrata sa programang Medicaid sa estado. Ang pagpapatala sa aming mga plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata.

  Ang ‘Ohana Health Plan ay isang planong iniaalok ng WellCare Health Insurance of Arizona, Inc.

  Mga residente ng Texas: Kasama sa Wellcare (HMO at HMO SNP) ang mga produktong ginagarantiyahan ng WellCare of Texas, Inc., WellCare National Health Insurance Company, at SelectCare of Texas, Inc.

  Mga residente ng Washington: Ang "Wellcare" ay inisyu ng WellCare Health Insurance Company ng Washington, Inc.

  Mga Miyembro ng Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP): Ang Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) ay isang Fully Integrated Dual Eligible Special Needs Plan na may kontrata ng Medicare at isang kontrata sa New Jersey Medicaid program. Ang pagpapatala sa Wellcare Dual Liberty ay depende sa pag-renew ng kontrata. Ang impormasyong ito ay hindi kumpletong paglalarawan sa mga benepisyo. Makipag-ugnayan sa plano para sa higit pang impormasyon. Maaaring malapat ang mga limitasyon at paghihigpit. Maaaring magbago ang mga benepisyo sa Enero 1 ng bawat taon. Ang inyong Part B premium ay saklaw ng Medicaid. Ang planong ito ay available sa mga may parehong Medicare at buong benepisyo ng Medicaid. Gumagamit ang Wellcare ng isang pormularyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa Wellcare para sa mga detalye.

  Bawat taon, sinusuri ng Medicare ang mga plano batay sa 5-star na sistema sa pag-rate.

  Louisiana D-SNP members: As a Wellcare HMO D-SNP member, you have coverage from both Medicare and Medicaid. You receive your Medicare health care and prescription drug coverage through Wellcare and are also eligible to receive additional health care services and coverage through Louisiana Medicaid. Learn more about providers who participate in Louisiana Medicaid by visiting www.myplan.healthy.la.gov/en/find-provider or www.louisianahealthconnect.com. For detailed information about Louisiana Medicaid benefits, please visit the Medicaid website at https://ldh.la.gov/medicaid and select the “Learn about Medicaid Services” link. To request a written copy of our Medicaid Provider Directory, please contact us.

  Louisiana D-SNP prospective enrollees: For detailed information about Louisiana Medicaid benefits, please visit the Medicaid website at https://ldh.la.gov/medicaid or www.louisianahealthconnect.com. To request a written copy of our Medicaid Provider Directory, please makipag-ugnayan sa amin.

  Notice: TennCare is not responsible for payment for these benefits, except for appropriate cost sharing amounts. TennCare is not responsible for guaranteeing the availability or quality of these benefits. Any benefits above and beyond traditional Medicare benefits are applicable to Wellcare Medicare Advantage only and do not indicate increased Medicaid benefits.

  Walang obligasyon ang mga wala sa network/hindi kinontratang tagapagkaloob na gamutin ang mga miyembro ng Plano, maliban sa mga emergency na sitwasyon. Tawagan ang numero ng aming customer service o tingnan ang inyong Katibayan ng Saklaw para sa higit pang impormasyon, kabilang ang pagbabahagi-sa-gastos (cost-sharing) na nalalapat sa mga serbisyong wala sa network.

  Wellcare’s pharmacy network includes limited lower-cost, preferred pharmacies in rural areas of Georgia, Hawaii, Missouri, and Nebraska. The lower costs advertised in our plan materials for these pharmacies may not be available at the pharmacy you use. For up-to-date information about our network pharmacies, including whether there are any lower-cost preferred pharmacies in your area, please call 1-866-892-8340 (TTY: 711) for Wellcare No Premium (HMO) in GA or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; 1-877-457-7621 (TTY: 711) for Wellcare ‘Ohana No Premium (HMO) and Wellcare ‘Ohana Low Premium Open (PPO) in HI or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/ohana; 1-833-444-9088 (TTY: 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), and Wellcare Assist (HMO) in MO or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-800-977-7522 (TTY: 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), Wellcare No Premium Open (PPO), and Wellcare Assist Open (PPO) in NE or consult the online pharmacy directory at www.wellcarene.com.

  Value-Added Items and Services (VAIS) are not plan benefits and are not covered by the plan. Plan enrollees are responsible for all costs.

  Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong plano para sa mga detalye.

 • Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency

  Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency.

  Sakaling magkaroon ng emergency o likas na sakuna, ang Wellcare ay nakatuon sa pagtulong sa inyong patuloy na madaling ma-access ang pangangalaga. Kapag may krisis, ginagawa namin ang sumusunod:

  • Payagan ang mga benepisyo ng plano sa Part A at Part B at mga suplemental na benepisyo ng plano sa Part C na maibigay sa mga tinukoy na hindi kinontratang pasilidad (tandaan na ang mga benepisyo sa Part A at Part B ay dapat na ibigay ng mga pasilifdad na sertipikado ng Medicare, alinsunod sa 42 CFR §422.204(b)(3))
  • Buong ipinagpapaliban, mga kinakailangan para sa mga referral ng gatekeeper kapag naaangkop
  • Pansamantalang ibaba ang wala sa network na halaga ng bahaginan-sa-gastos na inaprubahan ng plano sa halaga ng bahaginan-sa-gastos na nasa network
  • Ipagpaliban ang kinakailangang 30 araw na abiso sa mga nagpapatala basta't nakakatulong sa nagpapatala ang lahat ng mga pagbabago (gaya ng pagbabawas sa halaga ng bahaginan-sa-gastos at pagpapaliban ng awtorisasyon)
  • Binibigyang-daan kang mag-fill ng mga gamot nang mas maaga kaysa sa karaniwan para matiyak na mayroon ka ng mga kailangan mo sa panahon ng emergency 

  Magkakabisa ang mga pagkilos na ito hanggang sa matapos ang panahon ng pagdedeklara ng emergency. Ang Mga Sakuna/Emergency ay maaaring ideklara ng Pamahalaan ng U.S., ng Pederal na Ahensya sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA), o ng Gobernador ng anumang estado.

  Sa karaniwan, kaklaruhin ng source na nagdeklara ng sakuna kung kailan matatapos ang sakuna o emergency. Gayunpaman, kung hndi pa rin matatapos ang timeframe ng sakuna o emergency sa loob ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara, at kung wala pang tinukoy na petsa ng pagtatapos ang Mga Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) para sa sakuna o emergency, babalik na kami sa normal na operasyon pagkalipas ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_134133E_M Last Updated On: 12/6/2023
On April 22, 2024, UnitedHealth Group issued a press release, providing an update on the Change Healthcare cybersecurity incident that occurred on Feb. 21, 2024. Given the size of the data impacted, the investigation to determine whose data is impacted is expected to take several months. UnitedHealth Group believes this situation will impact “a substantial proportion of people in America” and is offering immediate credit monitoring and identity protection services, as well as a dedicated contact center to address questions. Visit Change Healthcare Cyberattack Support and/or reach out to the contact center at 1-866-262-5342 regarding any questions.

×