Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Extra Help ng Medicare

Get Extra Help Paying Your Medicare Drug Costs

Ang Karagdagang Tulong ay isang programa ng Medicare na tumutulong sa mga taong may limitadong kita at mapagkukunan na mabayaran ang kanilang saklaw sa inireresetang gamot sa Medicare, gaya ng mga premium, nababawas (deductible), copay o coinsurance ng plano. Dagdag pa rito, ang mga magiging kwalipikado ay hindi magkakaroon ng pansamantalang limitasyon sa pagsaklaw o multa sa huling pagpapatala.

Qualifying for Extra Help

To qualify for Extra Help, you must have Medicare and have limited income and resources.  You must also reside in one of the fifty states or the District of Columbia.  You may automatically qualify for Extra Help If you have Medicare and meet any of these conditions:

 • You have full Medicaid coverage
 • You get help from your state Medicaid program paying your Part B premiums (in a Medicare Savings Program)
 • You get Supplemental Security Income (SSI) benefits

If you have automatically qualified for Extra Help, you’ll receive a purple letter in the mail from Medicare.  It’s important to keep this letter for your records.

Applying for Extra Help

If you didn’t automatically qualify for Extra Help, you can apply at any time.  You’ll need to complete Social Security’s application for the Medicare Extra Help program in one of the following ways.

 • By Phone: call Social Security at 1-800-772-1213 (TTY users call 1-800-325-0778)
 • Online: Complete an application using Social Securities Online Application Form

Note that if you qualify for Extra Help and don’t already have Medicare drug coverage (Part D), you must join either a Medicare Advantage plan with Prescription Drug Coverage or a separate Medicare Prescription Drug Plan to use Extra Help.

Level of Extra Help

If you receive Extra Help from Medicare, your monthly plan premium will be lower than what it would be if you did not receive Extra Help.  The amount of extra help you receive will determine your total monthly plan premium. The Premium Subsidy Chart shows you what your monthly plan premium will be if you receive extra help.

Mga Dokumento

Matutunan kung paano isumite ang pruweba ng pagiging kwalipikado mo para sa Extra Help sa Mga Inireresetang Gamot:

Tingnan ang magiging mga buwanang premium sa plano para sa mga magiging kwalipikado sa Extra Help.

Kapaki-pakinabang na Impormasyon

Mga Detalye ng Karagdagang Tulong

Kung nakakakuha ka ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare para sa pagbabayad ng iyong mga gastusin sa Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare, posibleng mas mababa ang buwanang premium sa plano mo sa Part D kumpara sa halaga nito kung wala kang nakukuhang Karagdagang Tulong sa Medicare. Ang halagang nakukuha mo sa Karagdagang Tulong ang tutukoy sa iyong kabuuang buwanang premium sa plano sa Part D bilang miyembro ng aming plano.

Mga Bahaginan-Sa-Bayad (Co-Payment) para sa Generic at Branded na Gamot
Karamihan sa aming mga miyembro ay nakakatanggap ng "Karagdagang Tulong" sa kanilang mga gastusin sa inireresetang gamot. Kung nakakatanggap ka ng "Karagdagang Tulong", magdedepende ang halaga ng iyong bahaginan-sa-bayad (co-payment) sa antas ng "Karagdagang Tulong" na natatanggap mo. Puwede kang:

 • Magbayad ng $0 (generic at branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
 • o Magbayad ng $1.25 (generic) o $3.70 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
 • o Magbayad ng $3.35 (generic) o $8.35 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
 • o Magbayad ng 15% coinsurance ng halaga ng gamot

Mga Premium
Dapat mong patuloy na bayaran ang iyong premium sa Medicare Part B (maliban na lang kung binabayaran ng Medicaid o ng ibang third party ang iyong premium sa Part B para sa iyo).

Puwedeng mag-iba-iba ang mga premium, nababawas (deductible), at bahaginan-sa-bayad (co-payment) batay sa antas ng Karagdagang Tulong na natatanggap mo. Makipag-ugnayan sa amin para sa mga detalye.

Mga Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado
Ang Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado (State Pharmaceutical Assistance Program, SPAP) ay tumutulong sa mga tao na mabayaran ang kanilang mga buwanang premium, nababawas (deductible), bahaginan-sa-bayad (co-payment) at coinsurance sa plano sa inireresetang gamot. Para sa karamihan ng mga programa, dapat makatugon ang mga miyembro sa mga partikular na pamantayan para maging kwalipikado.

Para malaman kung may SPAP sa iyong estado, pakisuri ang Katibayan ng Pagsaklaw o tawagan ang iyong Programang Tulong ng Estado sa Segurong Pangkalusugan (State Health Insurance Assistance Program, SHIP).

Medicaid
Ang Medicaid ay isang pederal at pang-estadong programa na tumutulong sa pagbabayad ng mga medikal na gastusin ng ilang tao na may limitadong kita at mapagkukunan.

 • Sinasaklaw ang karamihan sa mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang Medicare at Medicaid.
 • Nag-iiba-iba ang mga programa ng Medicaid (at mga limitasyon sa kita) sa iba't ibang estado.
 • Posibleng mag-alok ng pagsaklaw ang Medicaid para sa mga serbisyong hindi ganap na sinasaklaw ng Medicare, gaya ng nursing home at pangangalagang pangkalusugan sa bahay.
 • Mga Detalye ng Karagdagang Tulong

  Mga Detalye ng Karagdagang Tulong

  Kung nakakakuha ka ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare para sa pagbabayad ng iyong mga gastusin sa Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare, posibleng mas mababa ang buwanang premium sa plano mo sa Part D kumpara sa halaga nito kung wala kang nakukuhang Karagdagang Tulong sa Medicare. Ang halagang nakukuha mo sa Karagdagang Tulong ang tutukoy sa iyong kabuuang buwanang premium sa plano sa Part D bilang miyembro ng aming plano.

  Mga Bahaginan-Sa-Bayad (Co-Payment) para sa Generic at Branded na Gamot
  Karamihan sa aming mga miyembro ay nakakatanggap ng "Karagdagang Tulong" sa kanilang mga gastusin sa inireresetang gamot. Kung nakakatanggap ka ng "Karagdagang Tulong", magdedepende ang halaga ng iyong bahaginan-sa-bayad (co-payment) sa antas ng "Karagdagang Tulong" na natatanggap mo. Puwede kang:

  • Magbayad ng $0 (generic at branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • o Magbayad ng $1.25 (generic) o $3.70 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • o Magbayad ng $3.35 (generic) o $8.35 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • o Magbayad ng 15% coinsurance ng halaga ng gamot

  Mga Premium
  Dapat mong patuloy na bayaran ang iyong premium sa Medicare Part B (maliban na lang kung binabayaran ng Medicaid o ng ibang third party ang iyong premium sa Part B para sa iyo).

  Puwedeng mag-iba-iba ang mga premium, nababawas (deductible), at bahaginan-sa-bayad (co-payment) batay sa antas ng Karagdagang Tulong na natatanggap mo. Makipag-ugnayan sa amin para sa mga detalye.

  Mga Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado
  Ang Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado (State Pharmaceutical Assistance Program, SPAP) ay tumutulong sa mga tao na mabayaran ang kanilang mga buwanang premium, nababawas (deductible), bahaginan-sa-bayad (co-payment) at coinsurance sa plano sa inireresetang gamot. Para sa karamihan ng mga programa, dapat makatugon ang mga miyembro sa mga partikular na pamantayan para maging kwalipikado.

  Para malaman kung may SPAP sa iyong estado, pakisuri ang Katibayan ng Pagsaklaw o tawagan ang iyong Programang Tulong ng Estado sa Segurong Pangkalusugan (State Health Insurance Assistance Program, SHIP).

  Medicaid
  Ang Medicaid ay isang pederal at pang-estadong programa na tumutulong sa pagbabayad ng mga medikal na gastusin ng ilang tao na may limitadong kita at mapagkukunan.

  • Sinasaklaw ang karamihan sa mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang Medicare at Medicaid.
  • Nag-iiba-iba ang mga programa ng Medicaid (at mga limitasyon sa kita) sa iba't ibang estado.
  • Posibleng mag-alok ng pagsaklaw ang Medicaid para sa mga serbisyong hindi ganap na sinasaklaw ng Medicare, gaya ng nursing home at pangangalagang pangkalusugan sa bahay.
Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021