Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mga Karapatan at Responsibilidad

SEKSYON 1: Dapat igalang ng aming plano ang iyong mga karapatan bilang miyembro ng aming plano

Seksyon 1.1: Kailangan naming magbigay ng impormasyon sa paraang epektibo para sa iyo (sa mga wika maliban sa Ingles, mga alternatibong format, atbp.)

To get information from us in a way that works for you, please call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your Evidence of Coverage (EOC)).

May mga serbisyo sa pagsasalin sa maraming wika ang aming plano, at libre ang mga ito, para sumagot ng mga tanong para sa mga miyembrong hindi nagsasalita ng Ingles. Mayroon din kaming mga materyales na magagamit sa mga wika bukod sa Ingles na ginagamit sa lugar na sineserbisyuhan ng plano. Makakapagbigay rin kami sa iyo ng impormasyon sa mga alternatibong format kung kailangan mo. Kung kwalipikado ka sa Medicare dahil sa isang kapansanan, kailangan naming magbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng plano na accessible at naaangkop para sa iyo.

Kung nagkakaroon ka ng anumang problema sa pagkuha ng impormasyon mula sa aming plano dahil sa mga problemang nauugnay sa wika o kapansanan, pakitawagan ang Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, at sabihin sa kanila na gusto mong maghain ng reklamo. Puwedeng tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-877-486-2048.

Seksyon 1.2: Dapat ka naming tratuhin nang patas, may respeto, at may dignidad sa lahat ng pagkakataon

Dapat sundin ng aming plano ang mga batas na nagpoprotekta sa iyo laban sa diskriminasyon at hindi patas na pagtrato.

Hindi kami nandidiskrimina batay sa lahi, etnisidad, bansang pinagmulan, relihiyon, kasarian, edad, kapansanan sa pag-iisip o pangangatawan, katayuang pangkalusugan, mga dating claim, medikal na history, genetic na impormasyon, ebidensya ng insurability, o heograpikong lokasyon sa loob ng pinagseserbisyuhang lugar ng isang tao.

Kung gusto mo ng higit pang impormasyon o kung may mga alalahanin ka tungkol sa diskriminasyon o hindi patas na pagtrato, pakitawagan ang Department of Health and Human Services Office for Civil Rights 1-800-368-1019 (TTY 1-800-537-7697) o ang iyong lokal na Office for Civil Rights.

If you have a disability and need help with access to care, please call us at Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC). If you have a complaint, such as a problem with wheelchair access, Member Services can help.

Seksyon 1.3: Dapat naming tiyakin na magagamit mo sa tamang oras ang iyong mga saklaw na serbisyo at gamot

As a member of our plan, you have the right to choose a primary care provider (PCP) in the plan’s network to provide and arrange for your covered services (Chapter 3 of your EOC explains more about this). Call Member Services to learn which doctors are accepting new patients (phone numbers are printed on the back cover of your EOC). You also have the right to go to a women’s health specialist (such as a gynecologist) without a referral.

Bilang miyembro ng plano, may karapatan kang magkaroon ng mga appointment at makakuha ng mga saklaw na serbisyo mula sa mga provider na nasa network ng plan sa loob ng makatuwirang tagal ng panahon. Kasama rito ang karapatang makakuha ng mga serbisyo sa maagap na paraan mula sa mga espesyalista kapag kailangan mo ng pangangalagang iyon. May karapatan ka ring i-fill o i-refill ang iyong mga reseta sa alinman sa mga parmasya na nasa aming network nang hindi naaantala nang matagal.

Kung sa tingin mo ay hindi mo nakukuha ang iyong medikal na pangangalaga o mga Part D na gamot sa loob ng isang makatuwirang tagal ng panahon, nakasaad sa Kabanata 9, Seksyon 11 ng iyong EOC ang dapat mong gawin. Kung tinanggihan namin ang pagsaklaw sa iyong medikal na pangangalaga o mga gamot at hindi ka sang-ayon sa aming desisyon, nakasaad sa Kabanata 9, Seksyon 5 ng iyong EOC ang puwede mong gawin.

Seksyon 1.4: Dapat naming protektahan ang privacy ng iyong personal na impormasyong pangkalusugan

Pinoprotektahan ng mga pederal at pang-estadong batas ang privacy ng iyong mga medikal na record at personal na impormasyong pangkalusugan. Pinoprotektahan namin ang iyong personal na impormasyong pangkalusugan alinsunod sa mga kinakailangan ng mga batas na ito.

Kasama sa iyong personal na impormasyong pangkalusugan o personal health information (PHI) ang personal na impormasyong ibinigay mo sa amin noong nag-enroll ka sa planong ito, ang iyong mga medikal na record, at iba pang medikal at pangkalusugang impormasyon.

Ang mga batas na pumoprotekta sa iyong privacy ang nagbibigay sa iyo ng karapatang nauugnay sa pagkuha ng impormasyon at pagkontrol kung paano gagamitin ang iyong impormasyong pangkalusugan. Bibigyan ka namin ng nakasulat na abisong tinatawag na “Abiso sa Mga Kasanayan sa Privacy” na nagpapaliwanag sa mga karapatang ito at kung paano namin pinoprotektahan ang privacy ng iyong impormasyong pangkalusugan.

Paano namin pinoprotektahan ang privacy ng iyong impormasyong pangkalusugan?

Tinitiyak namin na hindi makikita o mababago ng mga hindi awtorisadong tao ang iyong mga record.

Sa karamihan ng mga sitwasyon, kung ibibigay namin ang iyong impormasyong pangkalusugan sa sinumang hindi nagbibigay sa iyo ng pangangalaga o hindi nagbabayad para sa iyong pangangalaga, kailangan muna naming humingi ng nakasulat na pahintulot mula sa iyo. Puwedeng ikaw ang magbigay ng nakasulat na pahintulot, o ang iba na binigyan mo ng legal na kakayahang makapagdesisyon para sa iyo.

May ilang partikular na eksepsiyon kung saan hindi namin kailangang humingi ng nakasulat na paunang pahintulot mula sa iyo. Ang mga eksepsiyong ito ay pinapayagan o hinihingi ng batas. Halimbawa, kailangan naming magbigay ng impormasyong pangkalusugan sa mga ahensya ng pamahalaan na tumitingin sa kalidad ng pangangalaga.

Dahil isa kang miyembro ng aming plano sa pamamagitan ng Medicare, kailangan naming ibigay sa Medicare ang iyong impormasyong pangkalusugan kabilang ang impormasyon tungkol sa iyong mga inireresetang gamot sa Part D. Kung ilalabas ng Medicare ang iyong impormasyon para sa pananaliksik at iba pang paggamit, gagawin ito alinsunod sa mga pederal na batas at regulasyon.

Makikita mo ang impormasyon sa iyong mga record at malalaman mo kung naibahagi ba ang mga ito sa iba

May karapatan kang tingnan at kunin ang kopya ng iyong mga medikal na record na hawak ng plano, at makakuha ng kopya ng iyong mga record. Puwede ka naming singilin para sa paggawa ng mga kopya. May karapatan ka ring humiling sa amin na gumawa ng mga pagdaragdag at pagtatama sa iyong mga medikal na record. Kung hihilingin mo sa amin na gawin ito, makikipagtulungan kami sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan para pagpasyahan kung dapat bang isagawa ang mga pagbabago.

May karapatan kang malaman kung paano naibahagi sa iba ang iyong impormasyong pangkalusugan para sa anumang hindi pangkaraniwang dahilan.

If you have questions or concerns about the privacy of your personal health information, please call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC).

Seksyon 1.5: Dapat ka naming bigyan ng impormasyon tungkol sa plano, ang mga provider nito na nasa network, at ang mga saklaw na serbisyo at ang mga karapatan at responsibilidad mo

Bilang miyembro ng aming plano, may karapatan kang humingi sa amin ng iba't ibang impormasyon. Alinsunod sa ipinaliwanag sa Seksyon 1.1, may karapatan kang makakuha ng impormasyon mula sa amin sa paraang epektibo para sa iyo. Kabilang dito ang pagkuha ng impormasyon sa mga wika maliban sa Ingles at iba pang alternatibong format.

If you want any of the following kinds of information, please call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC):

 • Impormasyon tungkol sa aming plano. Kasama rito, halimbawa, ang impormasyon tungkol sa pinansyal na kalagayan ng plano. Kasama rin dito ang impormasyon tungkol sa dami ng apelang isinagawa ng mga miyembro at ang rating ng performance ng plano, kabilang na kung paano ito na-rate ng mga miyembro ng plano at kung ano ang performance nito kung ikukumpara sa iba pang planong pangkalusugan ng Medicare.
 • Impormasyon tungkol sa aming mga provider sa network kabilang ang aming mga parmasya sa network.
  • Halimbawa, may karapatan kang humingi sa amin ng impormasyon tungkol sa mga kwalipikasyon ng mga provider at parmasya sa aming network at kung paano namin binabayaran ang mga provider sa aming network.
  • Para sa isang listahan ng mga provider at parmasya sa network ng plano, tingnan ang Directory ng Provider at Parmasya.
  • For more detailed information about our providers or pharmacies, you can call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC).
 • Impormasyon tungkol sa iyong saklaw at mga patakaran na dapat mong sundin kapag ginagamit ang iyong saklaw.
  • Sa Kabanata 3 at 4 ng iyong EOC, ipinapaliwanag namin kung anong mga medikal na serbisyo ang saklaw para sa iyo, anumang paghihigpit sa iyong saklaw, at mga patakarang dapat mong sundin para makuha mo ang iyong mga saklaw na medikal na serbisyo.
  • Para makuha ang mga detalye tungkol sa iyong saklaw na inireresetang gamot sa Part D, tingnan ang mga Kabanata 5 at 6 ng iyong EOC pati na ang Listahan ng Mga Saklaw na Gamot (Pormularyo) ng plano. Nakasaad sa mga kabanatang ito, pati na sa Listahan ng Mga Saklaw na Gamot (Pormularyo), kung ano ang mga saklaw na gamot at ipinapaliwanag nito ang mga patakarang dapat mong sundin at ang mga limitasyon sa iyong saklaw para sa ilang partikular na gamot.
  • Tumitingin kami ng bagong teknolohiya kapag hiniling ng miyembro. Sinusuri taon-taon ang mga resulta para malaman kung paano maisasama ang mga bagong pag-unlad sa mga benepisyo na natatanggap ng mga miyembro, para matiyak na may patas na access ang mga miyembro sa ligtas at epektibong pangangalaga, at para matiyak na alam namin ang mga pagbabago sa industriya. Posibleng kabilang sa bagong teknolohiya ang mga procedure para sa behavioral na kalusugan, medikal na device, medikal na procedure, at pharmaceutical, halimbawa.
  • If you have questions about the rules or restrictions, please call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC).
 • Impormasyon tungkol sa kung bakit hindi saklaw ang isang bagay at kung ano ang magagawa mo.
  • Kung hindi saklaw para sa iyo ang isang medikal na serbisyo o Part D na gamot, o kung limitado sa ibang paraan ang iyong saklaw, puwede kang humiling ng nakasulat na paliwanag. May karapatan ka para sa paliwanag na ito kahit na natanggap mo na ang medikal na serbisyo o gamot mula sa isang provider o parmasya na wala sa network.
  • Kung hindi ka masaya o kung hindi ka sang-ayon sa naging desisyon namin tungkol sa kung anong medikal na pangangalaga o Part D na gamot ang saklaw para sa iyo, may karapatan kang hilingin sa amin na baguhin ang desisyon. Puwede mong hilingin sa amin na baguhin ang desisyon sa pamamagitan ng pag-apela. Para sa mga detalye sa kung ano ang dapat gawin kung hindi nasaklaw ang isang bagay na sa tingin mo ay dapat, basahin ang Kabanata 9 ng iyong EOC. Narito ang mga detalye tungkol sa kung paano aapela kung gusto mong baguhin namin ang aming desisyon. (Nasa Kabanata 9 din kung paano magrereklamo tungkol sa kalidad ng pangangalaga, tagal ng paghihintay, at iba pang alalahanin.)
  • Kung gusto mong hilingin sa aming plano na bayaran ang bahagi mo sa bill na natanggap mo para sa isang medikal na pangangalaga o para sa isang inireresetang gamot sa Part D, basahin ang Kabanata 7 ng iyong EOC.

Seksyon 1.6: Dapat naming suportahan ang karapatan mong gumawa ng mga tamang desisyon tungkol sa iyong pangangalaga

May karapatan kang alamin ang mga opsyon mo sa paggamot at makilahok sa pagdedesisyon tungkol sa iyong pangangalagang pangkalusugan

Karapatan mong malaman ang buong impormasyon mula sa iyong mga doktor at iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan kapag sasailalim ka sa medikal na pangangalaga. Dapat ipaliwanag ng iyong mga provider ang iyong medikal na kondisyon at ang mga opsyon mo sa paggamot sa paraang mauunawaan mo.

May karapatan ka ring lumahok nang ganap sa pagdedesisyon tungkol sa iyong pangangalagang pangkalusugan. Para tulungan kang magdesisyon kasama ng iyong mga doktor tungkol sa kung aling paggamot ang pinakamainam para sa iyo, kasama sa mga karapatan mo ang mga sumusunod:

 • To know about all of your choices. This means that you have the right to be told about all of the treatment options that are recommended for your condition, no matter what they cost or whether they are covered by our plan. It also includes being told about programs our plan offers to help manage medications and use drugs safely.
 • Malaman ang tungkol sa mga peligro. May karapatan kang masabihan tungkol sa anumang peligrong posibleng kasama sa iyong pangangalaga. Dapat kang masabihan nang maaga kung bahagi ba ng isang pananaliksik na eksperimento ang anumang iminumungkahing medikal na pangangalaga o paggamot. Puwede kang tumanggi sa anumang eksperimental na paggamot anumang oras.
 • Ang karapatang magsabi ng “hindi.” May karapatan kang tanggihan ang anumang inirerekomendang paggamot. Kasama rito ang karapatang umalis ng ospital o medikal na pasilidad, kahit na pinayuhan ka ng iyong doktor na huwag umalis. May karapatan ka ring ihinto ang pag-inom mo ng gamot. Kung tatanggi kang magpagamot o hihinto sa pag-inom ng gamot, ikaw lang ang mananagot sa kung ano ang mangyayari sa iyong katawan bilang resulta nito.
 • Para makatanggap ng paliwanag kung tatanggihan ka ng saklaw para sa pangangalaga. May karapatan kang makakuha ng paliwanag mula sa amin kung tatanggihan ng isang provider ang pangangalagang sa tingin mo ay dapat mong matanggap. Para matanggap ang paliwanag na ito, kakailanganin mong humingi sa amin ng desisyon ng saklaw. Nasa Kabanata 9 ng iyong EOC ang paraan kung paano hingian ng desisyon sa saklaw ang plano.

May karapatan kang magbigay ng tagubilin sa kung ano ang dapat gawin kung hindi mo na kayang magdesisyon tungkol sa iyong kalusugan

Minsan, hindi kaya ng mga tao na makagawa ng mga desisyon tungkol sa pangangalagang pangkalusugan para sa kanilang sarili dahil sa aksidente o malubhang karamdaman. May karapatan kang sabihin kung ano ang gusto mong mangyari kung sakaling magiging ganito ang iyong sitwasyon. Ibig sabihin, kung gusto mo, puwede mong gawin ang mga sumusunod:

 • Sumagot ng isang nakasulat na form para bigyan ang isang tao ng legal na awtoridad para magsagawa ng mga medikal na desisyon para sa iyo kung sakaling mawawalan ka ng kakayahang makapagdesisyon para sa iyong sarili.
 • Bigyan ang iyong mga doktor ng mga nakasulat na tagubilin tungkol sa kung paano mo gustong mapangasiwaan ang iyong medikal na pangangalaga kung sakaling mawawalan ka ng kakayahang makapagdesisyon para sa iyong sarili.

Ang mga legal na dokumentong puwede mong magamit para ibigay ang iyong mga tagubilin sa mga ganitong sitwasyon ay tinatawag na “mga advance directive.” May iba't ibang uri ng mga advance directive at iba-iba ang mga pangalan ng mga ito. Ang mga dokumentong tinatawag na “living will” at “power of attorney for health care” ay mga halimbawa ng mga advance directive.

Kung gusto mong gumamit ng advance directive para ibigay ang iyong mga tagubilin, narito ang dapat gawin:

 • Kunin ang form. Kung gusto mong magkaroon ng advance directive, puwede kang humingi ng form sa iyong abogado, mula sa isang social worker, o mula sa ilang tindahan ng office supply. Minsan, puwede kang makakuha ng mga form ng advance directive mula sa mga organisasyong nagbibigay ng impormasyon sa mga tao tungkol sa Medicare.
 • Sagutan ito at pirmahan. Saan mo man nakuha ang form na ito, tandaan na isa itong legal na dokumento. Dapat mong ikonsidera ang pagkuha ng abogado para tulungan kang ihanda ito.
 • Magbigay ng mga kopya sa mga nararapat na tao. Dapat kang magbigay ng kopya ng form sa iyong doktor at sa taong pinangalanan mo sa form na gagawa ng mga desisyon para sa iyo kung hindi mo na kaya. Puwede ka ring magbigay ng kopya sa malalapit na kaibigan o kapamilya. Tiyaking magtabi ng kopya sa bahay.

Kung maaga pa lang ay alam mo nang maoospital ka, at nakapirma ka na sa isang advance directive, magdala ng kopya sa ospital.

 • Kung maa-admit ka sa ospital, tatanungin nila kung may pinirmahan kang advance directive form at kung dala mo ito.
 • Kung wala kang pinirmahang advance directive form, may mga form sa ospital at tatanungin ka kung gusto mo bang pumirma.

Tandaan, nasa sa iyo kung gusto mong magsagot ng advance directive (kabilang na kung pipirma ka ba nito kung nasa ospital ka). Ayon sa batas, walang puwedeng magkait sa iyo ng pangangalaga o mandiskrimina sa iyo batay sa kung may nilagdaan ka bang advance directive o wala.

Paano kung hindi masunod ang mga tagubilin mo?

Kung lumagda ka ng advance directive, at kung sa tingin mo ay hindi nasunod ng doktor o ospital ang mga tagubilin dito, puwede kang maghain ng reklamo sa Department of Health ng iyong estado.

Seksyon 1.7: May karapatan kang magreklamo at hilingin sa amin na irekonsidera ang mga desisyon namin

Kung mayroon kang anumang problema o alalahanin tungkol sa iyong mga saklaw na serbisyo o pangangalaga, nakalagay sa Kabanata 9 ng iyong EOC ang mga puwede mong gawin. Nakadetalye rito kung paano tutugunan ang lahat ng uri ng mga problema at reklamo.

Ayon sa nakasaad sa Kabanata 9 ng iyong EOC, ang kailangan mong gawin para mag-follow up tungkol sa isang problema o alalahanin ay nakadepende sa iyong sitwasyon. Puwede mong hilingin sa aming plano na magpasya tungkol sa isang saklaw para sa iyo, puwede kang umapela sa amin para baguhin ang isang desisyon sa saklaw, o puwede kang magreklamo. Anuman ang gagawin mo, kailangan ka naming tratuhin nang patas.

You have the right to get a summary of information about the appeals and complaints that other members have filed against our plan in the past. To get this information, please call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC).

Seksyon 1.8: Ano ang puwede mong gawin kung sa tingin mo ay hindi nagiging patas ang pagtrato sa iyo o hindi nirerespeto ang iyong mga karapatan?

Kung tungkol ito sa diskriminasyon, tawagan ang Office for Civil Rights

Kung sa tingin mo ay hindi naging patas ang pagtrato sa iyo o hindi narespeto ang iyong mga karapatan dahil sa iyong lahi, kapansanan, relihiyon, kasarian, kalusugan, etnisidad, kredo (paniniwala), edad, o bansang pinagmulan, dapat kang tumawag sa Department of Health and Human Services Office for Civil Rights sa 1-800-368-1019 o TTY 1-800-537-7697, o tawagan ang iyong lokal na Office for Civil Rights.

Tungkol ba ito sa ibang bagay?

Kung sa tingin mo ay hindi naging patas ang pagtrato sa iyo o hindi nirespeto ang iyong mga karapatan, at hindi ito tungkol sa diskriminasyon, puwede kang humingi ng tulong sa paglutas sa problemang kinakaharap mo:

 • You can call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC).
 • Puwede mong tawagan ang State Health Insurance Assistance Program. Para sa mga detalye tungkol sa organisasyong ito at kung paano makikipag-ugnayan dito, pumunta sa Kabanata 2, Seksyon 3 ng iyong EOC.
 • O puwede mong tawagan ang Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras kada araw, pitong araw sa isang linggo. Dapat tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-877-486-2048.

Seksyon 1.9: May karapatan kang magsagawa ng mga rekomendasyon at makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan at responsibilidad

May mga karapatan kang magsagawa ng mga rekomendasyon tungkol sa patakaran sa mga karapatan at responsibilidad ng miyembro ng plano.

 • You can call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC).

May karapatan kang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan.

May iba't ibang lugar kung saan ka makakakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan:

 • You can call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC).
 • Puwede mong tawagan ang State Health Insurance Assistance Program. Para sa mga detalye tungkol sa organisasyong ito at kung paano makikipag-ugnayan dito, pumunta sa Kabanata 2, Seksyon 3 ng iyong EOC.
 • Puwede kang makipag-ugnayan sa Medicare.
 • Puwede mong bisitahin ang website ng Medicare para basahin o i-download ang publication na “Ang Iyong Mga Karapatan at Proteksyon sa Medicare.” (Ang publication ay nasa: Mga Claim at Apela ng Medicare.gov.)
 • O puwede kang tumawag sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras kada araw, pitong araw sa isang linggo. Dapat tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-877-486-2048.

SEKSYON 2: May mga responsibilidad ka bilang isang miyembro ng plano

Seksyon 2.1: Ano ang mga responsibilidad mo?

Things you need to do as a member of the plan are listed below. If you have any questions, please call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC). We’re here to help.

Alamin ang iyong mga saklaw na serbisyo at ang mga patakarang dapat mong sundin para masaklaw ang mga ito. Gamitin ang iyong booklet ng Ebidensya ng Saklaw (Evidence of Coverage o EOC) para malaman kung alin ang saklaw para sa iyo at ang mga patakarang dapat mong sundin para makuha ang mga saklaw na serbisyong ito.

 • Sa mga Kabanata 3 at 4 ng iyong EOC nakadetalye ang tungkol sa mga medikal na serbisyo, kabilang na kung ano ang sakop, ano ang hindi sakop, mga patakarang dapat sundin, at kung ano ang babayaran mo.
 • Sa mga Kabanata 5 at 6 ng iyong EOC, nakasaad ang mga detalye tungkol sa iyong saklaw para sa mga inireresetang gamot sa Part D.

If you have any other health insurance coverage or prescription drug coverage in addition to our plan, you are required to tell us. Please call Member Services to let us know (phone numbers are printed on the back cover of your EOC).

 • Kailangan naming sumunod sa mga patakarang itinakda ng Medicare at Medicaid para matiyak na nagagamit mo ang lahat ng iyong saklaw nang magkakasama kapag kinuha mo mula sa aming plano ang mga saklaw na serbisyo para sa iyo. Tinatawag itong “koordinasyon ng mga benepisyo” dahil binubuo ito ng pagkoordina ng mga benepisyo sa kalusugan at gamot na nakukuha mo mula sa aming plano sa anumang iba pang benepisyo sa kalusugan at gamot na available para sa iyo. Tutulungan ka naming ikoordina ang iyong mga benepisyo. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa koordinasyon ng mga benepisyo, pumunta sa Kabanata 1, Seksyon 7 ng iyong EOC.

Sabihin sa iyong doktor at sa iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan na naka-enroll ka sa aming plano. Ipakita ang iyong member ID card at ang iyong Medicaid card (kung kailangan) sa tuwing kukuha ka ng iyong medikal na pangangalaga o mga inireresetang gamot sa Part D.

Tulungan ang iyong mga doktor at iba pang provider na tulungan ka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng impormasyon, pagtatanong, at pag-follow up sa iyong pangangalaga.

 • Para tulungan ang iyong mga doktor at iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan na mabigyan ka ng pinakamahusay na pangangalaga, alamin ang lahat ng kaya mong malaman tungkol sa iyong mga problema sa kalusugan at ibigay sa kanila ang impormasyong kailangan nila tungkol sa iyo at iyong kalusugan. Sundin ang mga plano sa paggamot at tagubilin na napagkasunduan ninyo ng iyong mga doktor.
 • May responsibilidad kang maunawaan ang iyong mga problemang pangkalusugan at tumulong sa pagtatakda ng mga layunin sa paggamot na napagkasunduan mo at ng iyong doktor.
 • May responsibilidad kang sundin ang mga plano sa paggamot at tagubiling napagkasunduan ninyo ng iyong mga doktor.
 • Tiyaking alam ng iyong mga doktor ang lahat ng gamot na iniinom mo, kabilang na ang mga over-the-counter na gamot, bitamina, at supplement.
 • Kung mayroon kang anumang tanong, magtanong. Dapat ipaliwanag ng iyong mga doktor at iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan ang mga bagay-bagay sa paraang mauunawaan mo. Kung may itinanong ka at hindi mo naunawaan ang sagot, magtanong ulit.

Maging magalang. Inaasahan namin na igagalang ng lahat ng aming miyembro ang mga karapatan ng iba pang pasyente. Inaasahan din namin na kikilos ka sa paraang makakatulong sa tuloy-tuloy na daloy ng mga gawain sa klinika ng doktor mo, ospital, at iba pang tanggapan.

Bayaran ang dapat mong bayaran. Bilang isang miyembro ng plano, responsibilidad mo ang mga sumusunod na bayarin:

 • Para maging kwalipikado sa aming plano, dapat ay mayroon kang Medicare Part A at Medicare Part B. Para sa karamihan ng mga miyembro ng HMO SNP, babayaran ng Medicaid ang iyong premium sa Part A (kung hindi ka awtomatikong magiging kwalipikado rito) at ang iyong premium sa Part B. Kung hindi Medicaid ang nagbabayad ng iyong mga premium sa Medicare, dapat mong ipagpatuloy ang pagbabayad sa iyong mga premium sa Medicare para manatiling miyembro ng plano.
 • Para sa karamihan ng iyong mga gamot na saklaw ng aming plano, dapat mong bayaran ang bahagi mo sa gastos kapag kinuha mo ang gamot. Isa itong co-payment (naka-fix na halaga) o coinsurance (porsyento ng kabuuang gastos). Nasa Kabanata 6 ng iyong EOC ang mga dapat mong bayaran para sa iyong mga inireresetang gamot sa Part D.
 • Kung makakatanggap ka ng anumang medikal na serbisyo o gamot na hindi saklaw ng aming plano o ng iba pang seguro na posibleng mayroon ka, dapat mong bayaran ang buong gastos.
 • Kung hindi ka sang-ayon sa desisyon naming tanggihan ang saklaw para sa isang serbisyo o gamot, puwede kang umapela. Pakitingnan ang Kabanata 9 ng iyong EOC para sa impormasyon tungkol sa kung paano umapela.
 • Kung kailangan mong magbayad ng multa dahil sa huling pagpapa-enroll, dapat mong bayaran ang multa para mapanatili ang iyong saklaw sa inireresetang gamot.
 • Kung kailangan mong bayaran ang dagdag na halaga para sa Part D dahil sa taunan mong kita, dapat mong bayaran nang direkta sa pamahalaan ang dagdag na halaga para manatiling miyembro ng plano.

Tell us if you move. If you are going to move, it’s important to tell us right away. Call Member Services (phone numbers are printed on the back cover of your EOC).

 • Kung lilipat ka sa labas ng sineserbisyuhang lugar ng aming plano, hindi ka puwedeng manatiling miyembro ng aming plano. (Nasa Kabanata 1 ng iyong EOC ang aming sineserbisyuhang lugar.) Matutulungan ka naming malaman kung nasa labas ba ng aming sineserbisyuhang lugar ang lilipatan mong lugar. Kung aalis ka sa sineserbisyuhan naming lugar, magkakaroon ka ng Espesyal na Panahon ng Enrollment o Special Enrollment Period kung saan puwede kang sumali sa anumang plano ng Medicare na available sa lilipatan mong lugar. Maipapaalam namin sa iyo kung may plano kami sa lilipatan mong lugar.
 • Kung lilipat ka sa loob ng aming pinagseserbisyuhang lugar, kailangan pa rin namin itong malaman para mapanatili naming updated ang iyong membership record at para alam namin kung paano ka makokontak.
 • Kung lilipat ka, mahalaga ring sabihan ang Social Security (o ang Railroad Retirement Board). Makikita mo ang mga numero ng telepono at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga organisasyong ito sa Kabanata 2 ng iyong EOC.

Call Member Services for help if you have questions or concerns. We also welcome any suggestions you may have for improving our plan.

 • Phone numbers and calling hours for Member Services are printed on the back cover of your EOC.
Para sa higit pang impormasyon sa kung paano makikipag-ugnayan sa amin, kabilang ang aming mailing address, pakitingnan ang iyong EOC.


Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021