Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mga Karaingan

Ang pormal na tawag sa “pagrereklamo” ay “paghahain ng karaingan.” Dapat mong gamitin ang proseso ng pagrereklamo para sa mga problemang may kinalaman sa kalidad ng pangangalaga, tagal ng paghihintay, at natatanggap mong serbisyo sa customer. Puwede kang maghain ng karaingan o magagawa rin ito ng isang taong binigyan mo ng awtorisasyon. 

File a grievance for issues related to:

 • Quality of your medical care
  • Hindi ka ba masaya sa kalidad ng pangangalagang natanggap mo (kabilang ang pangangalaga sa ospital)?
 • Respecting your privacy
  • Sa tingin mo ba ay may hindi rumespeto sa karapatan mo sa privacy o kaya ay may nagbahagi ng impormasyon tungkol sa iyo na sa tingin mo ay dapat na kumpidensyal?
 • Disrespect, poor customer service, or other negative behaviors
  • May nantrato ba sa iyo nang masama?
  • Hindi ka ba masaya sa kung paano ka pinakitunguhan ng Serbisyo sa Customer?
 • Waiting times
  • Nagkakaproblema ka ba sa pagkuha ng appointment, o masyado bang matagal ang iyong paghihintay para makakuha nito?
  • Napaghintay ka ba nang matagal ng mga doktor, pharmacist, o iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, o ng aming Serbisyo sa Customer o iba pang staff ng plano?
 • Cleanliness
  • Masaya ka ba sa kalinisan o kondisyon ng parmasya, klinika, ospital, o klinika ng doktor?
 • Information you get from us
  • Sa tingin mo ba ay may hindi kami naibigay sa iyo na abiso na dapat naming ibigay?
  • Sa tingin mo ba ay mahirap maunawaan ang mga nakasulat na impormasyong ipinadala namin sa iyo?

Makipag-ugnayan sa amin agad sa pamamagitan ng telepono o sulat. Kadalasan, ang pagtawag sa aming Serbisyo sa Customer ang unang hakbang. Kung ayaw mong tumawag (o tumawag ka pero hindi ka nasiyahan), puwede mong isulat ang iyong reklamo at ipadala ito sa amin. Dapat makapagreklamo sa loob ng 60 araw simula noong naganap ang problemang gusto mong ireklamo.

You can file a grievance in one of the four following ways:

 • Tawagan kami gamit ang numero sa likod ng iyong Member ID card
 • Fax: 1-866-388-1769
 • Write:
  Wellcare Health Plans, Inc.
  Attn: Grievance Department
  P.O. Box 31384
  Tampa, FL 33631-3384
 • Email

A grievance can also be submitted through the Contact Us Form.

Puwede ka ring magsumite ng reklamo tungkol sa aming plano nang direkta sa Medicare. Para magsumite ng reklamo sa Medicare, pumunta sa medicare.gov. Sineseryoso ng Medicare ang iyong mga reklamo at gagamitin nito ang impormasyong ito para makatulong na mapahusay ang kalidad ng programa ng Medicare.

If you have any other feedback or concerns, or if you feel the plan is not addressing your issue, please call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 hours a day, seven days a week. TTY users can call 1-877-486-2048.

As a member of our plan, you have the right to file an expedited grievance (fast complaint) for specific circumstances:

 • Maaari lang humiling ang isang miyembro ng pinabilis na karaingan kung ida-downgrade ng plano ang kanilang pinabilis na apela o awtorisasyon sa karaniwan o kapag pinalawig ng plano ang isang karaingan at hindi pumayag ang miyembro.

An expedited grievance (fast complaint) is resolved within 24 hours. A standard grievance is generally resolved within 30 days from the date we receive your request unless your health or condition requires a quicker response. If additional information or an extension is required, we may extend that timeframe by up to 14 days.

If you are making a complaint because we denied your request for a “fast coverage decision" or "fast appeal", your complaint will be sent to the appeals team. After review, the appeals team will then forward your complaint to the grievance team to make a decision. If you have a fast complaint, we will give you an answer within 24 hours.

Quality Improvement Organizations

You can make your complaint to the Quality Improvement Organization. If you prefer, you can also make a complaint about the quality of care you received directly to this organization (without making a complaint to us). To find the name, address, and phone number of the Quality Improvement Organization in your state, please read your Evidence of Coverage. If you make a complaint to this organization, we will work together with them to resolve your complaint.

You can also submit a complaint about our plan directly to Medicare. To submit a complaint to Medicare, go to medicare.gov. Medicare takes your complaints seriously and will use this information to help improve the quality of the Medicare program.

If you have any other feedback or concerns, or if you feel the plan is not addressing your issue, please call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 hours a day, seven days a week. TTY users can call 1-877-486-2048.

If you would like information on how to obtain an aggregate number of grievances, appeals, and exceptions filed with our plan, contact us for more information.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021