Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Pamamahala ng Paggamot sa Pamamagitan ng Medikasyon

Makakatulong sa iyo ang programa sa pamamahala ng paggamot sa pamamagitan ng medikasyon na makuha ang pinakamataas na benepisyong pangkalusugan mula sa iyong mga gamot sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 • Pag-iwas o pagpapababa sa mga peligrong nauugnay sa gamot
 • Pagpapalawak ng iyong kaalaman
 • Pagsuporta sa magagandang kasanayan o habit

Sino ang kwalipikado para sa programa?
Awtomatiko ka naming ie-enroll sa programa nang libre kung matutugunan ang lahat ng tatlong kondisyon:

 1. Umiinom ka ng walo o higit pang maintenance na gamot na saklaw ng Medicare Part D, at
 2. Mayroon kang tatlo o higit pa sa mga pangmatagalang kondisyong ito sa kalusugan:
  • Chronic obstructive pulmonary disease
  • Diabetes
  • Depresyon
  • Osteoporosis
  • Altapresyon
  • End Stage Renal Disease
  • Dyslipidemia, at
 3. Naabot mo ang $4,696 na taunang gastos sa inireresetang gamot na binayaran mo at ng plano.

Boluntaryo ang iyong pagsali, at hindi ito makakaapekto sa pagsaklaw sa iyo. Walang bayad ang programang ito para sa mga miyembro. Ang programa ay hindi isang benepisyo para sa lahat ng miyembro at bukas lang ito para sa mga inimbitahang sumali.

Anong mga serbisyo ang kasama sa programa?
Nagbibigay sa iyo ang programa ng:

 • Komprehensibong pagsusuri sa medikasyon o comprehensive medication review
 • Naka-target na pagsusuri sa medikasyon

Komprehensibong Pagsusuri sa Medikasyon o Comprehensive Medication Review
Ang pagsusuri ay isang one-on-one na talakayan sa isang pharmacist para masagot ang mga tanong at matugunan ang mga alalahanin na mayroon ka tungkol sa mga gamot na iniinom mo, kabilang ang mga sumusunod:

 • Mga inireresetang gamot
 • Mga over-the-counter (OTC) na gamot
 • Mga herbal therapy
 • Mga dietary supplement at bitamina

Mag-aalok ang pharmacist ng mga paraan para mapamahalaan ang iyong mga kondisyon sa mga gamot na iniinom mo. Kung kailangan pa ng impormasyon, puwedeng makipag-ugnayan ang pharmacist sa nagreseta sa iyo na doktor. Tatagal ang pagsusuri nang humigit-kumulang 30 minuto at kadalasan itong iniaalok nang isang beses kada taon—kung kuwalipikado ka. Sa pagtatapos ng inyong talakayan, bibigyan ka ng pharmacist ng Personal na Listahan ng Gamot ng mga gamot na pinag-usapan ninyo sa pagsusuri.

Makakatanggap ka rin ng Plano ng Pagkilos para sa Gamot (Medication Action Plan). Puwede ring kasama sa plano mo ang mga suhestyon mula sa pharmacist para sa iyo at sa doktor mo na tatalakayin sa susunod mong pagpapakonsulta sa doktor.

Narito ang isang blangkong kopya ng Personal na Listahan ng Gamot Magbubukas ang PDF na dokumentong ito sa bagong window. para subaybayan ang inyong mga reseta.

Targeted Medication Review (TMR) o Naka-target na Pagsusuri sa Medikasyon.
Sa pagsusuring ito, ime-mail, ifa-fax, o itatawag namin sa iyong doktor ang anumang suhestyon tungkol sa mga inireresetang gamot na puwedeng mas ligtas o mas epektibo kaysa sa mga kasalukuyan mong gamot. Gaya ng dati, ang nagrereseta mong doktor ang siyang magpapasya kung ikokonsidera ang aming mga suhestyon. Hindi papalitan ang iyong mga inireresetang gamot hangga't hindi ka nagdedesisyon at ang iyong doktor na palitan ang mga ito. Puwede ka rin naming kontakin, sa pamamagitan ng mail o telepono, tungkol sa mga suhestyon sa iyong mga gamot.

Paano ko malalaman kung kwalipikado ako sa programa?
Kung kwalipikado ka, papadalhan ka namin ng liham sa mail. Puwede ka ring tawagan para maimbitahang sumali sa one-on-one na pagsusuring ito sa gamot.

Sino ang makikipag-ugnayan sa akin tungkol sa pagsusuri?
Puwede kang tawagan ng parmasya kung saan mo kinuha kamakailan ang iyong mga inireresetang gamot. Bibigyan ka ng opsyong pumili kung ang pagsusuri ay gagawing harapan o sa pamamagitan ng telepono.

Puwede kang tawagan ng isang pharmacist mula sa call center para isagawa ang pagsusuri at matiyak na may access ka sa serbisyo kung gusto mong sumali. Sa telepono isinasagawa ang mga pagsusuring ito.

Bakit mahalaga ang isang pagsusuri kasama ng isang pharmacist?
Puwede kang resetahan ng iba't ibang doktor ng mga gamot nang hindi nalalaman ang lahat ng inireresetang gamot at/o OTC na gamot na iniinom mo. Sa dahilang ito, gagawin ng pharmacist ang mga sumusunod:

 • Talakayin kung paano puwedeng makaapekto sa isa't isa ang iyong mga inireresetang gamot at mga OTC na gamot.
 • Tumukoy ng anumang inireresetang gamot at OTC na gamot na puwedeng magdulot ng mga side effect at mag-alok ng mga suhestyon para makatulong.
 • Nakakatulong sa iyo na makuha ang pinakamataas na antas ng benepisyo mula sa lahat ng iyong inireresetang gamot at OTC na gamot.
 • Sumuri ng mga oportunidad para mabawasan ang iyong mga gastos sa inireresetang gamot.

Paano ako makikinabang sa pakikipag-usap sa isang pharmacist?

 • Ang pagtalakay tungkol sa iyong mga gamot ay puwedeng magbigay ng tunay na kapanatagan ng isipan dahil alam mong iniinom mo sa ligtas na paraan ang iyong mga inireresetang gamot at mga OTC na gamot.
 • Puwedeng tumingin ang parmasya ng mga paraan para tulungan kang makatipid sa mga gastos sa inireresetang gamot na mula sa sariling bulsa.
 • Makikinabang ka sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Personal na Listahan ng Gamot at isang Plano ng Pagkilos para sa Gamot na itatabi mo at ibabahagi mo sa iyong mga doktor at provider ng pangangalagang pangkalusugan.

Paano ako makakakuha ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa programa?

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung gusto mo ng dagdag na impormasyon tungkol sa aming programa, o kung ayaw mong sumali pagkatapos ma-enroll sa programa.  Ang aming numero ay 1-844-635-3406, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. (Puwedeng tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 711.)

 

URAC Accredited Drug Therapy Management Seal

Mga Kapaki-pakinabang na Dokumento

Gamitin itong blangkong Naka-personalize na Listahan ng Gamot para subaybayan at gamitin nang tama ang iyong mga gamot.


Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021