Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Glossary ng Medicare

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Apela
- Ang apela ay isang bagay na ginagawa mo kung hindi ka sumasang-ayon sa aming pasya na tanggihan ang isang kahilingan para sa pagsaklaw ng mga inireresetang gamot o pagbabayad para sa mga gamot na natanggap mo na. Halimbawa, puwede kang humiling ng apela kung hindi namin babayaran ang isang gamot na sa tingin mo ay dapat mong matanggap.

Panahon ng Taunang Pagpapatala - Takdang panahon tuwing taglagas kung kailan puwedeng palitan ng mga miyembro ang kanilang mga planong pangkalusugan o plano sa gamot o kaya ay lumipat sa Original Medicare. Ang Panahon ng Taunang Pagpapatala ay mula Oktubre 15 hanggang Disyembre 7.

Branded na Gamot - Isang inireresetang gamot na ginagawa at ibinebenta ng pharmaceutical na kumpanyang orihinal na nanaliksik at nag-develop sa gamot. Ang mga branded na gamot ay may parehong formula ng aktibong sangkap na gaya ng sa generic na bersyon ng gamot. Gayunpaman, ang mga generic na gamot ay ginagawa at ibinebenta ng iba pang manufacturer ng gamot at sa pangkalahatan ay hindi ito available hangga't hindi nag-e-expire ang patent sa branded na gamot.

Yugto ng Catastrophic na Pagsaklaw - Ang yugto sa Benepisyo sa Part D na Gamot kung saan magbabayad ka ng mababang bahaginan-sa-bayad (co-payment) o coinsurance para sa mga gamot mo pagkatapos mong makagastos o ang mga kwalipikadong partido sa ngalan mo ng $4,950 noong 2017 para sa mga sinasaklaw na gamot sa loob ng taon ng saklaw.

Mga Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) - Ang Pederal na ahensyang nangangasiwa sa Medicare.

Coinsurance - Halagang posibleng kailanganin mong bayaran bilang bahagi mo sa gastos ng mga inireresetang gamot. Kadalasan, porsyento ang coinsurance (halimbawa, 20%).

Bahaginan-sa-Bayad (Co-payment) - Halagang posibleng kailanganin mong bayaran bilang bahagi mo sa gastos ng isang inireresetang gamot. Kadalasan, nakatakdang presyo ang co-payment, sa halip na porsyento. Halimbawa, posibleng kailanganin mong magbayad ng $10 o $20 para sa isang inireresetang gamot.

Bahaginan-sa-Gastos (Cost Sharing) - Ang bahaginan-sa-gastos ay ang mga halagang dapat bayaran ng isang miyembro sa pagtanggap ng mga gamot. (Bukod pa ito sa buwanang premium ng plano.) Kasama sa bahaginan-sa-gastos ang anumang kombinasyon ng mga sumusunod na tatlong uri ng mga pagbabayad: (1) anumang halaga ng nababawas (deductible) na posibleng ipataw ng plano bago saklawin ang mga gamot; (2) anumang takdang halaga ng "bahaginan-sa-bayad (co-payment)" na iniaatas ng plano kapag natatanggap ang isang partikular na gamot; o (3) anumang halaga ng "coinsurance", isang porsyento ng kabuuang halagang babayaran para sa gamot, na iniaatas ng plano kapag natatanggap ang isang partikular na gamot. Puwedeng may malapat na "pang-araw-araw na rate para sa bahaginan-sa-gastos (cost sharing)" kapag nagreseta ang iyong doktor ng wala pang isang buwang supply ng ilang partikular na gamot para sa iyo, at kailangan mong magbayad ng bahaginan-sa-bayad (co-pay).

Tier ng Bahaginan-sa-Gastos (Cost Sharing) - Ang bawat gamot na nasa listahan ng mga sinasaklaw na gamot ay napapabilang sa isa sa aming mga tier ng bahaginan-sa-gastos. Sa pangkalahatan, kung mas mataas ang tier ng bahaginan-sa-gastos, mas mataas din ang gastos mo sa gamot.

Pagpapasya sa Pagsaklaw - Isang desisyon kung sasaklawin ba ng plano ang isang gamot na inireseta sa iyo, at kung mayroon man, ang halagang dapat mong bayaran para sa inireresetang gamot. Sa pangkalahatan, kung dadalhin mo ang iyong reseta sa isang parmasya at sinabi sa iyo ng parmasya na hindi saklaw ng plano mo ang inireresetang gamot, hindi ito pagpapasya sa pagsaklaw. Kailangan mong tawagan o sulatan ang iyong plano para humiling ng isang pormal na desisyon tungkol sa iyong saklaw. Ang mga pagpapasya sa pagsaklaw ay tinatawag ding "mga desisyon sa pagsaklaw."

Mga Sinasaklaw na Gamot - Ang salitang ginagamit namin para tukuyin ang lahat ng inireresetang gamot na sinasaklaw ng aming plano.

Kinikilalang Pagsaklaw sa Inireresetang Gamot - Saklaw sa inireresetang gamot (halimbawa, mula sa isang employer o unyon) na inaasahang magbabayad, sa average, ng halagang kahit man lang katumbas ng karaniwang saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare. Sa pangkalahatan, mapapanatili ng mga taong may ganitong klaseng saklaw ang saklaw na ito kapag naging kwalipikado sila sa Medicare nang walang binabayarang multa, kung magpapasya silang magpatala sa saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare sa susunod.

Serbisyo sa Kostumer - Isang departamento sa aming plano na responsable sa pagsagot sa iyong mga tanong tungkol sa iyong membership, mga benepisyo, mga karaingan, at mga apela.

Pang-araw-araw na Rate para sa Bahaginan-sa-Gastos (Cost Sharing) - Puwedeng may mailapat na "pang-araw-araw na rate para sa bahaginan-sa-gastos (cost sharing)" kapag nagreseta ang iyong doktor ng wala pang isang buwang supply ng ilang partikular na gamot para sa iyo, at kailangan mong magbayad ng bahaginan-sa-bayad (co-pay). Ang pang-araw-araw na rate para sa bahaginan-sa-gastos ay ang bahaginan-sa-bayad (co-pay) na hinati sa dami ng araw sa isang buwang supply.  Halimbawa, kung ang bahaginan-sa-bayad (co-pay) mo para sa isang buwang supply ng gamot ay $30, at ang isang buwang supply sa iyong plano ay 30 araw, ang iyong "pang-araw-araw na rate para sa bahaginan-sa-gastos (cost sharing)" ay $1 kada araw. Ibig sabihin, kailangan mong magbayad ng $1 para sa kada araw na supply kapag kinuha mo ang reseta mo.

Nababawas (Deductible) - Ang halagang dapat mong bayaran para sa mga reseta bago magsimulang magbayad ang aming plano.

Maalis sa Pagkakatala o Pag-alis sa Pagkakatala - Ang proseso ng pagwawakas ng iyong membership sa aming plano. Puwedeng maging boluntaryo ang pag-alis sa pagkakatala (sarili mong desisyon) o sapilitan (hindi mo desisyon).

Bayarin sa Pagpapamahagi - Bayad na sinisingil sa bawat pagpapamahagi ng inireresetang gamot para mabayaran ang gastos sa pag-fill o pagpuno ng reseta. Sinasaklaw ng bayarin sa pagpapamahagi ang mga gastos gaya ng oras ng pharmacist para ihanda at ibalot ang inireresetang gamot.

Emergency - Ang isang medikal na emergency ay kapag ikaw, o ang sinumang karaniwang tao na may maayos na pagdedesisyon at may pangkaraniwang kaalaman sa kalusugan at medisina, ay naniniwala na mayroon kang mga medikal na sintomas na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon para maiwasan ang pagkawala ng buhay, pagkawala ng mga paa o kamay, o pagkawala ng paggana ng mga paa o kamay. Ang mga medikal na sintomas ay maaaring sakit, injury, matinding kirot, o medikal na kondisyong mabilis na lumalala.

Katibayan ng Pagsaklaw (Evidence of Coverage, EOC) at Impormasyon ng Paghahayag - Ang dokumentong ito, kasama ng iyong form para sa pagpapatala at iba pang attachment, rider, o iba pang opsyonal na saklaw na napili, na nagpapaliwanag sa iyong saklaw, sa dapat naming gawin, sa mga karapatan mo, at sa dapat mong gawin bilang miyembro ng aming plano.

Pagbubukod - Isang uri ng pagpapasya sa pagsaklaw na kung papayagan ay magbibigay-daan sa iyong makuha ang isang gamot na wala sa pormularyo ng sponsor ng plano mo (isang pagbubukod sa pormularyo), o magbibigay-daan sa iyong makuha ang isang hindi pinipiling gamot sa pinipiling antas ng bahaginan-sa-gastos (isang pagbubukod sa tier). Puwede ka ring humiling ng pagbubukod kung hinihingi ng sponsor ng plano mo na sumubok ka muna ng ibang gamot bago matanggap ang gamot na hinihiling mo, o kung nililimitahan ng plano ang dami o dosis ng gamot na hinihiling mo (isang pagbubukod sa pormularyo).

Karagdagang Tulong - Isang programa ng Medicare na tumutulong sa mga taong may mga limitadong kita at mapagkukunan para mabayaran nila ang mga gastusin sa programa sa inireresetang gamot ng Medicare, gaya ng mga premium, nababawas (deductible), at coinsurance.

Generic na Gamot - Isang inireresetang gamot na inaprubahan ng Food and Drug
Administration (FDA) bilang gamot na may parehong (mga) aktibong sangkap na gaya sa branded na gamot. Sa pangkalahatan, kapareho ng branded na gamot ang bisa ng isang "generic" na gamot at kadalasan ay mas mura ito.

Karaingan - Isang uri ng reklamo na ginagawa mo tungkol sa amin o sa isa sa mga parmasya sa aming network, kabilang ang isang reklamo kaugnay ng kalidad ng iyong pangangalaga. Ang ganitong uri ng reklamo ay hindi kinabibilangan ng mga hindi pagkakasundo sa saklaw o pagbabayad.

Halaga ng Buwanang Pagsasaayos na May Kaugnayan sa Kita (Income Related Monthly Adjustment Amount, IRMAA). Kung ang kita mo ay lampas sa isang partikular na limitasyon, magbabayad ka ng partikular na halaga ng buwanang pagsasaayos na may kaugnayan sa kita bukod pa sa premium mo sa plano. Halimbawa, ang mga indibidwal na may kitang lampas sa $85,000 at ang mga kasal na mag-asawang may kitang lampas sa $170,000 ay dapat magbayad ng mas mataas na Medicare Part B (medikal na insurance) at premium na halaga sa saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare. Ang dagdag na halagang ito ay tinatawag na halaga ng buwanang pagsasaayos na may kaugnayan sa kita. Wala pang 5 porsyento ng mga taong may Medicare ang apektado nito, kaya hindi magbabayad ng mas mataas na premium ang karamihan sa mga tao.

Limitasyon sa Inisyal na Pagsaklaw - Ang maximum na limitasyon sa saklaw sa ilalim ng Yugto ng Inisyal na Pagsaklaw.

Yugto ng Inisyal na Pagsaklaw- Ito ang yugto bago umabot ang iyong kabuuang gastos sa gamot sa $3,700, kabilang ang mga halagang binayaran mo at mga halagang binayaran ng aming plano sa ngalan mo.

Inisyal na Panahon ng Pagpapatala - Sa unang beses na maging kwalipikado ka sa Medicare, ito ang panahon kung kailan puwede kang mag-sign up para sa Medicare Part A at Part B. Halimbawa, kung kwalipikado ka sa Medicare pagtuntong mo ng 65 taong gulang, magsisilbing Inisyal na Panahon ng Pagpapatala mo ang 7-buwang panahon simula sa 3 buwan bago ang buwan kung kailan ka magiging 65, kabilang ang buwan kung kailan ka magiging 65, at magtatapos 3 buwan pagkatapos mong mag-65.

Multa Dahil sa Nahuling Pagpapatala - Halagang idaragdag sa buwanang premium mo para sa saklaw sa gamot ng Medicare kung magpapatuloy ka nang walang kinikilalang pagsaklaw (saklaw na inaasahang magbabayad, sa average, ng halagang kahit man lang katumbas ng karaniwang saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare) sa loob ng tuloy-tuloy na 63 araw o higit pa. Babayaran mo ang mas mataas na halagang ito hangga't mayroon kang plano ng gamot sa Medicare. May ilang partikular na pagbubukod. Halimbawa, kung tumatanggap ka ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare para bayaran ang mga gastos mo sa plano sa inireresetang gamot, hindi ilalapat sa iyo ang mga panuntunan sa multa dahil sa nahuling pagpapatala. Kung tumatanggap ka ng Karagdagang Tulong, wala kang kailangang bayarang multa, kahit na magpatuloy ka nang walang kinikilalang pagsaklaw sa inireresetang gamot.

Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot (Pormularyo o "Listahan ng Gamot") - Listahan ng mga inireresetang gamot na sinasaklaw ng plano. Ang mga gamot na nasa listahang ito ay pinili ng plano sa tulong ng mga doktor at pharmacist.

Subsidy para sa Mababa ang Kita (Low Income Subsidy, LIS) - Tingnan ang "Karagdagang Tulong."

Medicaid (o Medikal na Tulong) - Isang pederal at pang-estadong programa na tumutulong sa mga gastusing medikal ng ilang taong may mabababang kita at mga limitadong mapagkukunan. Nag-iiba-iba ang mga Medicaid na programa kada estado, pero sinasaklaw ang karamihan sa mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan kung pareho kang kwalipikado sa Medicare at Medicaid.

Paggamit na Tinatanggap sa Medisina - Paggamit sa isang gamot na aprubado ng Food and Drug Administration o suportado ng ilang partikular na sangguniang aklat.

Medicare - Ang Pederal na programa sa insurance sa kalusugan para sa mga taong 65 taong gulang pataas, ilang taong wala pang 65 taong gulang na may ilang partikular na kapansanan, at mga taong may Sakit sa Bato na Wala Nang Lunas (sa pangkalahatan, mga taong may permanenteng pagpalya ng bato na nangangailangan ng dialysis o kidney transplant).. Makukuha ng mga taong may Medicare ang kanilang saklaw sa kalusugan sa Medicare sa pamamagitan ng Original Medicare, isang Plano sa Gastos ng Medicare, isang PACE na plano, o isang Medicare Advantage na Plano.

Medicare Advantage (MA) na Plano - Kung minsan ay tinatawag na Medicare Part C. Isang planong iniaalok ng isang pribadong kumpanya na nakikipagkontrata sa Medicare para maibigay sa iyo ang lahat ng mga benepisyo mo sa Medicare Part A at Part B. Ang isang Medicare Advantage na Plano ay puwedeng maging isang HMO, PPO, isang Private Fee-for-Service (PFFS) na plano, o isang Medicare Medical Savings Account (MSA) na plano. Kung nakatala ka sa isang Medicare Advantage na Plano, sinasaklaw ang mga serbisyo ng Medicare sa pamamagitan ng plano, at hindi ito babayaran sa ilalim ng Original Medicare. Sa karamihan ng mga pagkakataon, nag-aalok din ng Medicare Part D (saklaw sa inireresetang gamot) ang mga Medicare Advantage na Plano. Ang mga planong ito ay tinatawag na Mga Medicare Advantage na Plano na may Saklaw sa Inireresetang Gamot. Ang sinumang may Medicare Part A at Part B ay kwalipikadong sumali sa anumang planong pangkalusugan ng Medicare na iniaalok sa kanilang lugar, maliban sa mga taong may Sakit sa Bato na Wala nang Lunas (maliban na lang kung may mga mailalapat na ilang partikular na pagbubukod).

Plano sa Gastos ng Medicare - Ang Plano sa Gastos ng Medicare ay isang planong pinapangasiwaan ng isang Health Maintenance Organization (HMO) o Competitive Medical Plan (CMP) alinsunod sa isang cost-reimbursed na kontrata sa ilalim ng seksyon 1876(h) ng Batas.

Programang Diskwento sa Pansamantalang Limitasyon sa Pagsaklaw ng Medicare - Isang programang nagbibigay ng mga diskwento sa karamihan sa mga sinasaklaw na Part D na branded na gamot sa mga nagpapatala sa Part D na nakaabot na sa Yugto ng Pansamantalang Limitasyon sa Pagsaklaw at hindi pa nakakatanggap ng "Karagdagang Tulong." Nakabatay ang mga diskwento sa mga kasunduan sa pagitan ng Pederal na pamahalaan at ilang partikular na manufacturer ng gamot. Dahil dito, may diskwento ang karamihan, pero hindi lahat, ng branded na gamot.

Mga Serbisyong Sinasaklaw ng Medicare - Mga serbisyong sinasaklaw ng Medicare Part A at Part B.

Planong Pangkalusugan ng Medicare - Ang isang planong pangkalusugan ng Medicare ay iniaalok ng isang pribadong kumpanya na nakikipagkontrata sa Medicare para magbigay ng mga benepisyo ng Part A at Part B sa mga taong may Medicare na nagpapatala sa plano. Kasama sa terminong ito ang lahat ng Medicare Advantage na Plano, Plano sa Gastos ng Medicare, Mga Demonstration/Pilot Program, at Programs of All-inclusive Care for the Elderly (PACE).

Saklaw sa Inireresetang Gamot ng Medicare (Medicare Part D) - Insurance para makatulong sa pagbabayad ng mga outpatient na inireresetang gamot, bakuna, biological, at ilang supply na hindi saklaw sa Medicare Part A o Part B.
Patakaran ng "Medigap" (Dagdag na Insurance ng Medicare) - Dagdag na insurance ng Medicare na ibinebenta ng mga pribadong kumpanya ng insurance para mapunan ang mga "gap" sa Original Medicare. Gumagana lang ang mga patakaran ng Medigap sa Original Medicare. (Hindi patakaran ng Medigap ang isang Medicare Advantage na Plano.)

Miyembro (Miyembro ng aming Plano, o Miyembro ng Plano) - Isang taong may Medicare na kwalipikadong makatanggap ng mga saklaw na serbisyo, na nagpatala sa aming plano at may pagpapatalang nakumpirma na ng Mga Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS).

Parmasyang nasa Network - Ang parmasyang nasa network ay isang parmasya kung saan makukuha ng mga miyembro ng aming plano ang kanilang mga benepisyo sa inireresetang gamot. Tinatawag naming "mga parmasyang nasa network" ang mga ito dahil nakikipagkontrata sila sa aming plano. Sa karamihan ng mga pagkakataon, sasaklawin lang ang iyong mga reseta kung ifi-fill o pupunan ito sa isa sa aming mga parmasyang nasa network.

Original Medicare (Traditional Medicare o Fee-for-service Medicare) - Ang Original Medicare ay iniaalok ng pamahalaan, at hindi ito isang pribadong planong pangkalusugan tulad ng Mga Medicare Advantage na Plano at mga plano sa inireresetang gamot.. Sa ilalim ng Original Medicare, sinasaklaw ang mga serbisyo ng Medicare sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga doktor, ospital at iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan sa mga halagang itinakda ng Kongreso. Puwede kang magpatingin sa sinumang doktor, anumang ospital, o iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan na tumatanggap ng Medicare. Dapat kang magbayad ng nababawas (deductible). Babayaran ng Medicare ang bahagi nito sa halagang inaprubahan ng Medicare, at babayaran mo ang bahagi mo. May dalawang bahagi ang Original Medicare: Part A (Insurance sa Ospital) at Part B (Medikal na Insurance) at available ito saanman sa Estados Unidos.

Parmasyang Wala sa Network - Isang parmasyang walang kontrata sa aming plano para magkoordina o magbigay ng mga sinasaklaw na gamot sa mga miyembro ng aming plano. Ang karamihan sa mga gamot na nakukuha mo sa mga parmasyang wala sa network ay hindi sinasaklaw ng aming plano maliban na lang kung may mga nalalapat na ilang partikular na kondisyon.

Mga Gastos Mula sa Sariling Bulsa - Tingnan ang kahulugan ng "bahaginan-sa-gastos" sa itaas. Ang kailangang bayaran ng miyembro na bahaginan-sa-gastos para sa isang bahagi ng mga natatanggap na gamot ay tinatawag ding gastos mula sa sariling bulsa ng miyembro.

PACE na plano - Sa PACE (Program of All-Inclusive Care for the Elderly) na plano, pinagsasama ang mga serbisyong medikal, panlipunan, at mga serbisyo sa pangmatagalang pangangalaga para sa mahihinang tao para tulungan ang mga tao na manatiling independent at namumuhay sa kanilang komunidad (sa halip na lumipat sa isang nursing home) hangga't maaari, habang natatanggap ang de-kalidad na serbisyong kailangan nila. Natatanggap ng mga taong nakatala sa mga PACE na plano ang kanilang mga benepisyo sa Medicare at Medicaid sa pamamagitan ng plano. Hindi available ang PACE sa lahat ng estado.

Part C - Tingnan ang "Medicare Advantage (MA) na Plano."

Part D
- Ang boluntaryong Programa ng Benepisyo sa Inireresetang Gamot ng Medicare. (Para sa mas madaling paggamit, tatawagin nating Part D ang programa ng benepisyo sa inireresetang gamot.)

Mga Part D na Gamot - Mga gamot na puwedeng saklawin sa ilalim ng Part D. Puwede naming ialok o hindi ialok ang lahat ng mga Part D na gamot. (Tingnan ang iyong pormularyo para sa partikular na listahan ng mga sinasaklaw na gamot.) May ilang partikular na kategorya ng mga gamot na partikular na hindi isinama ng Kongreso sa mga gamot na sinasaklaw sa Part D.

Pinipiling Bahaginan-sa-Gastos - Ang pinipiling bahaginan-sa-gastos ay tumutukoy sa mas mababang bahaginan-sa-gastos para sa ilang partikular na sinasaklaw na Part D na gamot sa ilang partikular na parmasyang nasa network.

Premium - Ang regular na bayarin sa Medicare, sa isang kumpanya ng insurance, o isang plano sa pangangalagang pangkalusugan para sa saklaw sa kalusugan o saklaw sa inireresetang gamot.

Paunang Awtorisasyon - Paunang pag-apruba para makuha ang ilang partikular na gamot na puwedeng nasa aming pormularyo o wala. Sinasaklaw lang ang ilang gamot kapag nakakuha ang iyong doktor o iba pang provider na nasa network ng paunang awtorisasyon mula sa amin. May marka sa pormularyo ang mga sinasaklaw na gamot na nangangailangan ng paunang awtorisasyon.

Organisasyon ng Pagpapahusay ng Kalidad (Quality Improvement Organization, QIO) - Isang grupo ng mga practicing na doktor at iba pang eksperto sa pangangalagang pangkalusugan na binabayaran ng Pederal na pamahalaan para suriin at pahusayin ang pangangalagang ibinibigay sa mga pasyente ng Medicare.

Mga Limitasyon sa Dami - Isang tool sa pamamahala na idinisenyo para limitahan ang paggamit ng mga piling gamot para sa kalidad, kaligtasan, o paggamit. Ang mga limitasyon ay puwedeng sa dami ng gamot na sasaklawin namin para sa bawat reseta, o para sa loob ng isang takdang panahon.

Sineserbisyuhang Lugar - Isang heograpikong lugar kung saan tumatanggap ng mga miyembro ang isang plano sa inireresetang gamot kapag nililimitahan nito ang membership batay sa kung saan nakatira ang mga tao. Puwede kang alisin ng plano sa pagkakatala kung permanente kang lilipat sa labas ng sineserbisyuhang lugar ng plano.

Espesyal na Panahon ng Pagpapatala - Isang takdang panahon kung kailan puwedeng palitan ng mga miyembro ang kanilang planong pangkalusugan o plano sa gamot o kaya ay bumalik sa Original Medicare. Kabilang sa mga sitwasyon kung saan posible kang maging kwalipikado para sa Espesyal na Panahon ng Pagpapatala ang mga sumusunod: kung lilipat ka sa labas ng sineserbisyuhang lugar, kung nakakatanggap ka ng "Karagdagang Tulong" para sa iyong mga gastusin sa inireresetang gamot, kung lilipat ka sa isang nursing home o kung nilabag namin ang aming kontrata sa iyo.

Karaniwang bahaginan-sa-gastos - Ang karaniwang bahaginan-sa-gastos ay ang bahaginan-sa-gastos na iba sa pinipiling bahaginan-sa-gastos na iniaalok ng isang parmasyang nasa network.

Step Therapy - Tool ng paggamit kung saan kailangan mo munang subukan ang isang gamot para gamutin ang iyong medikal na kondisyon bago namin saklawin ang gamot na orihinal na inireseta ng iyong doktor.

Suplementong Seguridad sa Kita (Supplemental Security Income, SSI) - Isang buwanang benepisyong binabayaran ng Social Security sa mga taong may limitadong kita at mapagkukunan na may kapansanan, bulag, o 65 taong gulang pataas. Iba ang mga benepisyo ng SSI sa mga benepisyo ng Social Security.

Bumalik sa itaas

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021