Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mag-enroll

Hayaan Mo Kaming Tulungan Ka sa Pagpili ng Planong Angkop para sa Iyo!

Eksklusibong nakatuon ang Wellcare sa mga programang sponsored ng pamahalaan gaya ng Medicaid at Medicare. Kaya kung naghahanap ka ng Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare, nasa tamang lugar ka. Mabilis maunawaan ang aming mga plano at talagang makakatipid ka.

Alok na PDP ng Wellcare:

  • Abot-kayang pagsaklaw sa mga planong posibleng may pinakamabababang premium na available sa iyong lugar
  • Access sa libo-libong parmasya sa buong bansa. Kabilang sa aming network ang mga pambansa, panrehiyon, at lokal na branch, mga grocer, at mga independent na parmasya
  • Nagsisimula ang mga copay sa $0 sa mga preferred na retail na parmasya
  • Saklaw sa libo-libong medikasyon, kabilang ang mga pinakamadalas gamiting generic na gamot
  • Mga planong walang deductible, ibig sabihin, magsisimula ang pagsaklaw sa unang araw
  •  Handang tumulong sa iyo ang magigiliw na kinatawan ng Serbisyo para sa Miyembro kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa iyong pagsaklaw o mga gamot. 

Mga Konsiderasyon Kapag Nag-e-enroll sa Isang PDP na Plano

  • Kung nakatala ka sa isang Medicare Advantage Private Fee-For Service (PFFS), Medicare Advantage Coordinated Care (HMO o PPO), o Medicare Advantage (HMO o PPO) na plano na nagbibigay ng saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare, awtomatiko kang idi-disenroll sa HMO, PPO o MA PFFS na plano kung magpapatala ka sa isang PDP.
  • Kung mayroon kang medikal na saklaw sa pamamagitan ng VA o TriCare, malamang na nag-aalok na ang plano ng saklaw sa gamot, kaya posibleng hindi ka makinabang sa isang PDP.
  • Kung naka-enroll ka sa isang plano ng employer na may mga katumbas na benepisyo o sa isang supplement na plano ng Medicare na may saklaw sa gamot, puwedeng mabago ang iyong saklaw sa ilalim ng mga planong iyon kung sasali ka ng PDP. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong administrator ng mga benepisyo o kinatawan ng plano para sa mga detalye ng saklaw.
  • Kung isa kang miyembro ng Medicare Advantage Plan (HMO o PPO), puwedeng mayroon ka nang saklaw sa inireresetang gamot na makakatugon sa mga pangangailangan mo. Sa pamamagitan ng pagsali sa Wellcare, puwedeng magwakas ang iyong membership sa Medicare Advantage Plan. Makakaapekto ito sa iyong saklaw sa doktor at ospital pati na ang iyong saklaw sa inireresetang gamot. 

Tandaan: Kung nakatala ka sa isang private-fee-for-service plan (PFFS) na walang kasamang saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare, isang MA Medicare Savings Account (MSA) na plano o isang 1876 Cost na plano, puwede kang magpatala sa PDP at hindi ka awtomatikong idi-disenroll mula sa PFFS, MSA o 1876 Cost na plano. 

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021