Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mga Kondisyon at Limitasyon

Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa aming mga Plano sa Inireresetang Gamot. Pakibasa nang mabuti ang seksyong ito para matuto pa tungkol sa iyong saklaw sa inireresetang gamot.

 • Ang Wellcare (PDP) ay isang sponsor ng Part D na aprubado ng Medicare. Nakadepende sa pag-renew ng kontrata ang pagpapatala sa Wellcare (PDP).
  • Para maging kwalipikado, kwalipikado ka dapat para sa Medicare Part A o naka-enroll ka dapat sa Medicare Part B. Nakatira ka rin dapat sa pinagseserbisyuhang lugar ng plano.
  • Kabilang sa mga parmasya sa network ang retail, mail-service, specialty, pangmatagalang pangangalaga, home infusion, at Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Program (I/T/U) pharmacies. Para malaman ang mga pangalan at address ng mga parmasya sa network ng Wellcare, gamitin ang tool sa paghahanap ng parmasya o tawagan ang aming Serbisyo sa Customer.
  • Dapat kang gumamit ng mga parmasya sa network para ma-access ang iyong benepisyo sa inireresetang gamot, maliban sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon (hal., mga emergency) kung hindi mo magagamit ang mga parmasya sa network sa makatuwirang paraan. Puwedeng may mailapat na mga limitasyon sa dami, mga paunang awtorisasyon, at mga paghihigpit.
  • Ang Wellcare ay may parmasya para sa paghahatid ng gamot sa bahay na nag-aalok ng preferred na hatian sa gastos. Sa parmasyang ito, puwede mong makuha ang iyong mga gamot sa mas mababang co-pay o coinsurance. Puwede kang magpunta sa anumang parmasya sa network na nag-aalok ng karaniwang hatian sa gastos, pero posibleng mas malaki ang kailangan mong bayaran para sa iyong mga inireresetang gamot.
   • Sa isang Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare ka lang puwedeng sumali sa isang pagkakataon. Kung kasalukuyan ka nang nasa isang Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare, wawakasan ng pagpapatala mo sa Wellcare ang pagpapatalang iyon. Ang pagpapatala sa planong ito ay para sa buong taon ng kalendaryo sa pangkalahatan. Kapag nakapagpatala ka na, puwede ka lang umalis sa planong ito o magsagawa ng mga pagbabago sa ilang partikular na panahon ng taon kung kailan available ang panahon ng pagpapatala, (halimbawa: puwede kang magsagawa ng mga pagbabago mula Oktubre 15-Disyembre 7 ng bawat taon), o sa ilalim ng ilang partikular na espesyal na pagkakataon.
   • Kung naka-enroll ka sa isang MA PFFS na planong may mga inireresetang gamot ng Medicare o anumang MA coordinated care (HMO o PPO) na plano, awtomatiko kang madi-disenroll sa HMO, PPO o MA PFFS na plano kung mag-e-enroll ka sa isang PDP.
   • Kung nakatala ka sa isang Private-Fee-for-Service plan (PFFS) na walang kasamang saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare, isang MA Medicare Savings Account (MSA) na plano o isang 1876 Cost na plano, puwede kang magpatala sa PDP at hindi ka awtomatikong idi-disenroll mula sa PFFS, MSA o 1876 Cost na plano.
   • Makakapagpatala lang ang mga miyembro sa plano sa loob ng mga partikular na panahon sa taon. Makipag-ugnayan sa Wellcare para sa higit pang impormasyon.
   • Kung kwalipikado ka para sa dagdag na tulong sa iyong mga gastos sa Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare, mas magiging mababa ang halaga ng iyong premium at gastos sa parmasya. Kapag nakatala ka na sa Wellcare, sasabihin sa amin ng Medicare kung hanggang magkano ang natatanggap mong tulong. Pagkatapos, aabisuhan ka ng Wellcare tungkol sa halagang babayaran mo para sa mga gastos mo sa inireresetang gamot.
   • Kung magpapasya kang baguhin ang iyong paraan ng pagbabayad, puwedeng umabot nang hanggang tatlong buwan bago mailapat ang pagbabago at mananatili kang responsable para sa mga bayad sa premium sa mga panahong iyon.
   • May patakaran ang Wellcare sa Hindi Pagbabayad (Failure to Pay o FTP). Kung hindi mo babayaran ang iyong premium sa loob ng tatlong buwan, puwede kang ma-disenroll sa planong ito.
   • Ayon sa batas, puwedeng piliin ng Wellcare na hindi i-renew ang aming kontrata sa CMS at puwede ring tumanggi ang CMS na i-renew ang kontrata, na magreresulta sa pagwawakas o hindi pag-renew. Puwede itong magresulta sa pagwawakas ng iyong pagkakatala sa plano. Puwede ring paliitin ng Wellcare ang pinagseserbisyuhan nitong lugar at puwedeng hindi na ito mag-alok ng mga serbisyo kung saan ka nakatira.
   • Available ang impormasyong ito sa ibang wika. Mangyaring makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer.
   • Ang mga benepisyaryo ng Medicare ay puwede ring magpatala sa Wellcare sa pamamagitan ng CMS Medicare Online Enrollment Center na nasa www.medicare.gov
   • Ang impormasyong ito ay hindi kumpletong paglalarawan sa mga benepisyo. Makipag-ugnayan sa plano para sa higit pang impormasyon. Puwedeng may mga nakalapat na limitasyon, copayment, at paghihigpit. Puwedeng mabago sa Enero 1 ng kada taon ang mga benepisyo, premium, at/o mga co-payment/co-insurance.
   • Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa mga benepisyo para sa inireresetang gamot ng Wellcare, mangyaring makipag-ugnayan sa Serbisyo sa Customer.
   • Nire-rate ng Medicare kung gaano kahusay na nagpe-peform ang mga plano sa iba't ibang kategorya (halimbawa, kalidad at performance, serbisyo sa customer, at kaligtasan ng pasyente). Para sa higit pang impormasyon, puwede mong tingnan ang aming mga Star Rating o bisitahin ang www.medicare.gov para ikumpara ang mga Star Rating ng mga plano ng Medicare sa iyong lugar. Sinusuri ng Medicare ang mga plano batay sa 5-Star rating na sistema. Kinakalkula ang Mga Star Rating bawat taon, at puwede itong mabago taon-taon.
   • Dapat mong ipagpatuloy ang pagbabayad ng iyong premium sa Bahagi B ng Medicare.
   • Puwede kang makipag-ugnayan sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras kada araw, pitong araw sa isang linggo, o bumisita sa www.medicare.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga benepisyo at serbisyo ng Medicare, kabilang ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa benepisyo ng Part D. Puwedeng tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-877-486-2048.
   • Gumagamit ng pormularyo ang aming mga plano

    


Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021