Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Ang mga Medicare Prescription Drug Plan (PDP) ay kilala rin bilang Medicare Part D. Ang Medicare Part D ay isang programa ng pamahalaan na nagbibigay ng insurance sa lahat ng kuwalipikado sa Medicare Part A at/o naka-enroll sa Medicare Part B.

Kapag handa na kayong pumili ng plano, maglaan ng oras sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga plano. Sa ganitong paraan, makakagawa kayo ng matalinong pasya at mapipili ninyo ang plano na tama para sa inyo.

Iba-ibang Gamot ang Sinasaklaw ng Iba-ibang PDP

Ang pederal na pamahalaan ay may mga partikular na alituntunin para sa mga uri ng mga gamot na dapat naming saklawin at minimum na pamantayan ng mga benepisyong dapat naming sundin.

Ang bawat plano ay may pormularyo (isang listahan ng mga saklaw na gamot) na nakakatugon sa mga kinakailangang ito ayon sa hinihingi ng batas. Tandaan, hindi lahat ng plano ay magkakapareho. Puwedeng mag-iba-iba ang mga ito pagdating sa gastos o mga partikular na gamot na saklaw.

Kung mag-e-enroll ka sa isang Medicare Part D na plano, pakitingnan ang pormularyo ng plano para matiyak na matutugunan nito ang mga pangangailangan mo sa saklaw sa inireresetang gamot.

Kung Mayroon Kang Kasalukuyang Medicare Advantage na Plano

Kung may kasamang saklaw sa inireresetang gamot ang iyong Medicare Advantage Plan at sumali ka sa isang Medicare PDP, madi-disenroll ka sa iyong Medicare Advantage Plan at ibabalik ka sa Orihinal na Medicare kasama ng iyong Medicare PDP.

Multa sa Nahuling Pagpapatala sa Saklaw sa Gamot ng Medicare (Part D)

Ang multa para sa nahuling pagpapatala ay ang halagang idinaragdag sa inyong buwanang premium sa plano ng gamot ng Medicare (Part D). Puwede kayong pagmultahin para sa nahuling pagpapatala kung may panahong wala kayong saklaw sa gamot ng Medicare o iba pang kinikilalang pagsaklaw sa inireresetang gamot sa loob ng 63 araw o higit pa pagkatapos magwakas ng inyong inisyal na panahon ng pagpapatala. Sa pangkalahatan, kailangan ninyong bayaran ang multa hangga't mayroon kayong saklaw sa gamot ng Medicare.

Pagdating sa Saklaw, Mayroon Kang Mga Opsyon:

 • Puwede kang makakuha ng saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare sa pamamagitan ng Medicare PDP (Part D).
 • Puwede kang mag-sign up para sa isang Medicare Advantage na plano (HMO o PPO) o iba pang planong pangkalusugan ng Medicare na nag-aalok ng saklaw sa inireresetang gamot ng Medicare.

Mas Malaking Matitipid. Mas Malawak ang Saklaw. Serbisyo sa Pangangalaga.

 • Nag-aalok ang Wellcare ng mga planong idinisenyo para tulungan ang mga kuwalipikado sa Karagdagang Tulong (Low Income Subsidy) kung saan posibleng magkaroon ng mga libre o mababang premium at copay ang mga miyembro kapag nakatala sila.
 • Available din ang mga planong may mababang premium sa lahat ng estado kung saan umaabot nang hanggang $0 ang mga copay kapag nag-fill sa mga preferred na parmasya
 • Nag-aalok din ang Wellcare ng mga planong walang deductible, ibig sabihin, magsisimulang saklawin ng plano ang mga gastos sa inireresetang gamot sa unang araw pa lang
 • Available ang libo-libong parmasyang nasa network sa buong bansa kabilang ang mga pambansa, panrehiyon, at lokal na branch, mga grocer at mga independent na parmasya sa komunidad
 • Nakikipagtulungan kami sa mga preferred na parmasya para makatulong na makatipid ng pera ang mga miyembro. Kasama sa mga preferred na parmasya sa aming network ang maraming kilalang pambansa at panrehiyong retailer. Gagamitin ninyo ang aming tool na
  Humanap ng Provider para maghanap ng preferred na parmasyang pinakamalapit sa inyo

Handang tumulong sa iyo ang mga kinatawan ng Serbisyo para sa Miyembro kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa iyong pagsaklaw o mga gamot. Para sa kumpletong listahan ng mga gamot na saklaw ng aming plano, pakitawagan ang Serbisyo sa Customer.

Mahalagang impormasyon

Para sa mahahalagang impormasyon tungkol sa saklaw sa inireresetang gamot ng Wellcare, kabilang ang pagiging kwalipikado, mga benepisyo, at higit pa, pakitingnan ang aming page na Mga Kondisyon at Limitasyon.

Ang Wellcare ang brand ng Medicare para sa Centene Corporation, isang HMO, PPO, PFFS, PDP na plano na may kontrata sa Medicare at isang aprubadong Sponsor ng Part D. Ang aming mga D-SNP na plano ay may kontrata sa programang Medicaid sa estado. Ang pagpapatala sa aming mga plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata.

 

 

May karapatan kang maghain ng karaingan o magbigay ng feedback nang direkta sa Medicare tungkol sa aming plano. Kumpletuhin at isumite ang Form ng Feedback at Reklamo ng Medicare.

Ang Medicare ay may Office of the Medicare Ombudsman (OMO) na makakatulong sa iyo para sa mga reklamo, karaingan, at paghingi ng impormasyon. Bisitahin ang Medicare.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa Medicare at/o tulong sa mga reklamo at karaingan.

 • Mga Disclaimer

  Para sa mahahalagang impormasyon tungkol sa saklaw sa inireresetang gamot ng Wellcare, kabilang ang pagiging kwalipikado, mga benepisyo, at higit pa, pakitingnan ang aming page na Mga Kondisyon at Limitasyon.

  Ang Wellcare ang brand ng Medicare para sa Centene Corporation, isang HMO, PPO, PFFS, PDP na plano na may kontrata sa Medicare at isang aprubadong Sponsor ng Part D. Ang aming mga D-SNP na plano ay may kontrata sa programang Medicaid sa estado. Ang pagpapatala sa aming mga plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata.

   

   

 • Mga Karaingan

  May karapatan kang maghain ng karaingan o magbigay ng feedback nang direkta sa Medicare tungkol sa aming plano. Kumpletuhin at isumite ang Form ng Feedback at Reklamo ng Medicare.

  Ang Medicare ay may Office of the Medicare Ombudsman (OMO) na makakatulong sa iyo para sa mga reklamo, karaingan, at paghingi ng impormasyon. Bisitahin ang Medicare.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa Medicare at/o tulong sa mga reklamo at karaingan.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021