Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Medicare is a federal health insurance program. It is available to people 65 and older, people under 65 with certain disabilities and people with end-stage renal disease. When you are ready to decide on a plan, take the time to understand how the plans work. That way, you can make an informed decision and choose the plan that is right for you.

When It Comes to Coverage, You Have Options

You have the choice of your Medicare coverage. There are two primary options, Original Medicare and Medicare Advantage (also known as Part C).

What are the parts of Medicare?

Original Medicare is a fee-for-service health plan managed by the federal government that has two parts: Medicare Part A (Hospital Insurance) and Part B (Medical Insurance). For drug coverage, you can join a separate Medicare drug plan (Part D).

Learn more about the individual parts of Medicare:

Part A - Hospital Coverage

Helps cover:

 • Inpatient care in hospitals
 • Skilled nursing facility care
 • Hospice care
 • Home health care

Part B - Medical Coverage

Helps cover:

 • Services from doctors and other health care providers
 • Outpatient care
 • Home health care
 • Durable medical equipment (like wheelchairs, walkers, hospital beds and other equipment)
 • Many preventive services (like screenings, shots/vaccines and yearly "Wellness" visits)

Medicare Advantage (also known as Part C)

 • An "all in one" alternative to Original Medicare that includes Part A, Part B and, usually, Part D.
 • Plans may have lower out-of-pocket costs than Original Medicare.
 • Most plans offer extra benefits that Original Medicare doesn't cover such as vision, hearing, dental and more.

Part D - Prescription Drug Coverage

Helps cover:

 • Cost of prescription drugs (including many recommended shots and vaccines)

Part D plans are run by private insurance companies that follow rules set by Medicare.

What are Medicare Advantage plans?

A Medicare Advantage Plan is another way to get your Medicare Part A (hospital insurance) and Part B (Medicare insurance) coverage. Medicare Advantage Plans, sometimes called "Part C" or "MA Plans," are offered by private companies that are approved by Medicare.

If you join a Medicare Advantage Plan, the plan will provide all of your Medicare Part A and Part B coverage, excluding hospice care. Most plans also include drug coverage (Part D). Medicare Advantage plans often offer coverage for things Original Medicare doesn't cover, such as vision, hearing, dental, and fitness programs (like gym memberships or discounts).

There are different types of Medicare Advantage plans. The most common types of plans include:

 • Health Maintenance Organization (HMO) Plans
 • Preferred Provider Organization (PPO) Plans
 • Private Fee-for-Service (PFFS) Plans
 • Special Needs Plans (SNPs)

Mahalagang impormasyon

Mga Espesyal na Pangangailangan o Special Needs

Ang Wellcare Special Needs Plans (SNPs) ay iniakma upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong:

 • Kwalipikado para sa Medicare
 • Nabubuhay sa limitadong kita
 • Kwalipikado para sa Medicaid

Kung kwalipikado kayo para sa isang SNP, puwedeng kasama sa plano ninyo ang mga sumusunod:

 • Saklaw sa ospital, doktor at inireresetang gamot
 • Mga serbisyo sa pamamahala ng pangangalaga
 • Saklaw para sa regular na pangangalaga sa paningin at ngipin
 • Tulong sa pagbabayad ng mga bagay-bagay gaya ng mga bitamina, mga first aid supply, at dental na produkto
 • Tulong papunta at galing sa mga medikal na appointment ninyo

Maaaring may SNP ang Wellcare na nakakatugon sa inyong mga pangangailangan. Depende ito sa inyong antas ng Medicaid. Makipag-ugnayan sa Amin upang alamin pa ang tungkol sa mga SNP.

Mga Disclaimer

Ang Wellcare ang brand ng Medicare para sa Centene Corporation, isang HMO, PPO, PFFS, PDP na plano na may kontrata sa Medicare at isang aprubadong Sponsor ng Part D. Ang aming mga D-SNP na plano ay may kontrata sa programang Medicaid sa estado. Ang pagpapatala sa aming mga plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata.

Ang ‘Ohana Health Plan ay isang planong iniaalok ng WellCare Health Insurance of Arizona, Inc.

Mga residente ng Texas: Kasama sa Wellcare (HMO at HMO SNP) ang mga produktong ginagarantiyahan ng WellCare of Texas, Inc., WellCare National Health Insurance Company, at SelectCare of Texas, Inc.

Mga residente ng Washington: Ang "Wellcare" ay inisyu ng WellCare Health Insurance Company ng Washington, Inc.

Mga Miyembro ng Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP): Ang Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) ay isang Fully Integrated Dual Eligible Special Needs Plan na may kontrata ng Medicare at isang kontrata sa New Jersey Medicaid program. Ang pagpapatala sa Wellcare Dual Liberty ay depende sa pag-renew ng kontrata. Ang impormasyong ito ay hindi kumpletong paglalarawan sa mga benepisyo. Makipag-ugnayan sa plano para sa higit pang impormasyon. Maaaring malapat ang mga limitasyon at paghihigpit. Maaaring magbago ang mga benepisyo sa Enero 1 ng bawat taon. Ang inyong Part B premium ay saklaw ng Medicaid. Ang planong ito ay available sa mga may parehong Medicare at buong benepisyo ng Medicaid. Gumagamit ang Wellcare ng isang pormularyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa Wellcare para sa mga detalye.

Bawat taon, sinusuri ng Medicare ang mga plano batay sa 5-star na sistema sa pag-rate.

Mga miyembro ng D-SNP ng Louisiana: Bilang miyembro ng WellCare HMO D-SNP, mayroon kayong saklaw mula sa Medicare at Medicaid. Natatanggap ninyo ang inyong pangangalaga sa kalusugan ng Medicare at saklaw ng inireresetang gamot sa pamamagitan ng Wellcare at kwalipikado ring tumanggap ng karagdagang serbisyo at saklaw ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Louisiana Medicaid. Matuto nang higit pa tungkol sa mga tagapagkaloob na lumalahok sa Louisiana Medicaid sa pamamagitan ng pagbisita sa myplan.healthy.la.gov/en/find-provider. Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng Louisiana Medicaid, mangyaring bisitahin ang website ng Medicaid sa ldh.la.gov/medicaid at piliin ang link na "Alamin ang tungkol sa Mga Serbisyo ng Medicaid".

Mga inaasahang magpapatala sa D-SNP sa Louisiana: Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng Louisiana Medicaid, mangyaring bisitahin ang website ng Medicaid sa ldh.la.gov/medicaid.

Paunawa: Hindi pananagutan ng TennCare ang pagbabayad para sa mga benepisyong ito, maliban para sa mga naaangkop na halaga ng bahagi sa gastos. Hindi pananagutan ng TennCare ang paggarantiya sa pagiging available o sa kalidad ng mga benepisyong ito. Ang anumang benepisyong hindi kasama sa mga karaniwang benepisyo ng Medicare ay nalalapat lang sa Wellcare Medicare Advantage at hindi ito nagsasaad ng mas pinaraming benepisyo sa Medicaid.

Walang obligasyon ang mga wala sa network/hindi kinontratang tagapagkaloob na gamutin ang mga miyembro ng Plano, maliban sa mga emergency na sitwasyon. Tawagan ang numero ng aming customer service o tingnan ang inyong Katibayan ng Saklaw para sa higit pang impormasyon, kabilang ang pagbabahagi-sa-gastos (cost-sharing) na nalalapat sa mga serbisyong wala sa network.

Wellcare's pharmacy network includes limited lower-cost, preferred pharmacies in rural areas of LA, MO, and NE. The lower costs advertised in our plan materials for these pharmacies may not be available at the pharmacy you use. For up-to-date information about our network pharmacies, including whether there are any lower-cost preferred pharmacies in your area, please call 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO) in LA or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), and Wellcare Assist (HMO) in MO or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-542-0693 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), Wellcare No Premium Open (PPO), and Wellcare Assist Open (PPO) in NE or consult the online pharmacy directory at www.wellcarene.com.

Ang Value-Added Items and Services (VAIS) ay hindi mga benepisyo ng plano at hindi saklaw ng plano. Tungkulin ng mga nakatala sa plano ang lahat ng gastos.

Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong plano para sa mga detalye.

Mga Karaingan

May karapatan kang maghain ng karaingan o magbigay ng feedback nang direkta sa Medicare tungkol sa aming plano. Kumpletuhin at isumite ang Form ng Feedback at Reklamo ng Medicare.

Ang Medicare ay may Office of the Medicare Ombudsman (OMO) na makakatulong sa iyo para sa mga reklamo, karaingan, at paghingi ng impormasyon. Bisitahin ang Medicare.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa Medicare at/o tulong sa mga reklamo at karaingan.

Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency.

Sakaling magkaroon ng emergency o likas na sakuna, ang Wellcare ay nakatuon sa pagtulong sa inyong patuloy na madaling ma-access ang pangangalaga. Kapag may krisis, ginagawa namin ang sumusunod:

 • Payagan ang mga benepisyo ng plano sa Part A at Part B at mga suplemental na benepisyo ng plano sa Part C na maibigay sa mga tinukoy na hindi kinontratang pasilidad (tandaan na ang mga benepisyo sa Part A at Part B ay dapat na ibigay ng mga pasilifdad na sertipikado ng Medicare, alinsunod sa 42 CFR §422.204(b)(3))
 • Buong ipinagpapaliban, mga kinakailangan para sa mga referral ng gatekeeper kapag naaangkop
 • Pansamantalang ibaba ang wala sa network na halaga ng bahaginan-sa-gastos na inaprubahan ng plano sa halaga ng bahaginan-sa-gastos na nasa network
 • Ipagpaliban ang kinakailangang 30 araw na abiso sa mga nagpapatala basta't nakakatulong sa nagpapatala ang lahat ng mga pagbabago (gaya ng pagbabawas sa halaga ng bahaginan-sa-gastos at pagpapaliban ng awtorisasyon)
 • Binibigyang-daan kang mag-fill ng mga gamot nang mas maaga kaysa sa karaniwan para matiyak na mayroon ka ng mga kailangan mo sa panahon ng emergency 

Magkakabisa ang mga pagkilos na ito hanggang sa matapos ang panahon ng pagdedeklara ng emergency. Ang Mga Sakuna/Emergency ay maaaring ideklara ng Pamahalaan ng U.S., ng Pederal na Ahensya sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA), o ng Gobernador ng anumang estado.

Sa karaniwan, kaklaruhin ng source na nagdeklara ng sakuna kung kailan matatapos ang sakuna o emergency. Gayunpaman, kung hndi pa rin matatapos ang timeframe ng sakuna o emergency sa loob ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara, at kung wala pang tinukoy na petsa ng pagtatapos ang Mga Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) para sa sakuna o emergency, babalik na kami sa normal na operasyon pagkalipas ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara.

 • Mga Espesyal na Pangangailangan

  Mga Espesyal na Pangangailangan o Special Needs

  Ang Wellcare Special Needs Plans (SNPs) ay iniakma upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong:

  • Kwalipikado para sa Medicare
  • Nabubuhay sa limitadong kita
  • Kwalipikado para sa Medicaid

  Kung kwalipikado kayo para sa isang SNP, puwedeng kasama sa plano ninyo ang mga sumusunod:

  • Saklaw sa ospital, doktor at inireresetang gamot
  • Mga serbisyo sa pamamahala ng pangangalaga
  • Saklaw para sa regular na pangangalaga sa paningin at ngipin
  • Tulong sa pagbabayad ng mga bagay-bagay gaya ng mga bitamina, mga first aid supply, at dental na produkto
  • Tulong papunta at galing sa mga medikal na appointment ninyo

  Maaaring may SNP ang Wellcare na nakakatugon sa inyong mga pangangailangan. Depende ito sa inyong antas ng Medicaid. Makipag-ugnayan sa Amin upang alamin pa ang tungkol sa mga SNP.

 • Mga Disclaimer

  Mga Disclaimer

  Ang Wellcare ang brand ng Medicare para sa Centene Corporation, isang HMO, PPO, PFFS, PDP na plano na may kontrata sa Medicare at isang aprubadong Sponsor ng Part D. Ang aming mga D-SNP na plano ay may kontrata sa programang Medicaid sa estado. Ang pagpapatala sa aming mga plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata.

  Ang ‘Ohana Health Plan ay isang planong iniaalok ng WellCare Health Insurance of Arizona, Inc.

  Mga residente ng Texas: Kasama sa Wellcare (HMO at HMO SNP) ang mga produktong ginagarantiyahan ng WellCare of Texas, Inc., WellCare National Health Insurance Company, at SelectCare of Texas, Inc.

  Mga residente ng Washington: Ang "Wellcare" ay inisyu ng WellCare Health Insurance Company ng Washington, Inc.

  Mga Miyembro ng Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP): Ang Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) ay isang Fully Integrated Dual Eligible Special Needs Plan na may kontrata ng Medicare at isang kontrata sa New Jersey Medicaid program. Ang pagpapatala sa Wellcare Dual Liberty ay depende sa pag-renew ng kontrata. Ang impormasyong ito ay hindi kumpletong paglalarawan sa mga benepisyo. Makipag-ugnayan sa plano para sa higit pang impormasyon. Maaaring malapat ang mga limitasyon at paghihigpit. Maaaring magbago ang mga benepisyo sa Enero 1 ng bawat taon. Ang inyong Part B premium ay saklaw ng Medicaid. Ang planong ito ay available sa mga may parehong Medicare at buong benepisyo ng Medicaid. Gumagamit ang Wellcare ng isang pormularyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa Wellcare para sa mga detalye.

  Bawat taon, sinusuri ng Medicare ang mga plano batay sa 5-star na sistema sa pag-rate.

  Mga miyembro ng D-SNP ng Louisiana: Bilang miyembro ng WellCare HMO D-SNP, mayroon kayong saklaw mula sa Medicare at Medicaid. Natatanggap ninyo ang inyong pangangalaga sa kalusugan ng Medicare at saklaw ng inireresetang gamot sa pamamagitan ng Wellcare at kwalipikado ring tumanggap ng karagdagang serbisyo at saklaw ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Louisiana Medicaid. Matuto nang higit pa tungkol sa mga tagapagkaloob na lumalahok sa Louisiana Medicaid sa pamamagitan ng pagbisita sa myplan.healthy.la.gov/en/find-provider. Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng Louisiana Medicaid, mangyaring bisitahin ang website ng Medicaid sa ldh.la.gov/medicaid at piliin ang link na "Alamin ang tungkol sa Mga Serbisyo ng Medicaid".

  Mga inaasahang magpapatala sa D-SNP sa Louisiana: Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng Louisiana Medicaid, mangyaring bisitahin ang website ng Medicaid sa ldh.la.gov/medicaid.

  Paunawa: Hindi pananagutan ng TennCare ang pagbabayad para sa mga benepisyong ito, maliban para sa mga naaangkop na halaga ng bahagi sa gastos. Hindi pananagutan ng TennCare ang paggarantiya sa pagiging available o sa kalidad ng mga benepisyong ito. Ang anumang benepisyong hindi kasama sa mga karaniwang benepisyo ng Medicare ay nalalapat lang sa Wellcare Medicare Advantage at hindi ito nagsasaad ng mas pinaraming benepisyo sa Medicaid.

  Walang obligasyon ang mga wala sa network/hindi kinontratang tagapagkaloob na gamutin ang mga miyembro ng Plano, maliban sa mga emergency na sitwasyon. Tawagan ang numero ng aming customer service o tingnan ang inyong Katibayan ng Saklaw para sa higit pang impormasyon, kabilang ang pagbabahagi-sa-gastos (cost-sharing) na nalalapat sa mga serbisyong wala sa network.

  Wellcare's pharmacy network includes limited lower-cost, preferred pharmacies in rural areas of LA, MO, and NE. The lower costs advertised in our plan materials for these pharmacies may not be available at the pharmacy you use. For up-to-date information about our network pharmacies, including whether there are any lower-cost preferred pharmacies in your area, please call 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO) in LA or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), and Wellcare Assist (HMO) in MO or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-542-0693 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), Wellcare No Premium Open (PPO), and Wellcare Assist Open (PPO) in NE or consult the online pharmacy directory at www.wellcarene.com.

  Ang Value-Added Items and Services (VAIS) ay hindi mga benepisyo ng plano at hindi saklaw ng plano. Tungkulin ng mga nakatala sa plano ang lahat ng gastos.

  Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong plano para sa mga detalye.

 • Mga Karaingan

  Mga Karaingan

  May karapatan kang maghain ng karaingan o magbigay ng feedback nang direkta sa Medicare tungkol sa aming plano. Kumpletuhin at isumite ang Form ng Feedback at Reklamo ng Medicare.

  Ang Medicare ay may Office of the Medicare Ombudsman (OMO) na makakatulong sa iyo para sa mga reklamo, karaingan, at paghingi ng impormasyon. Bisitahin ang Medicare.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa Medicare at/o tulong sa mga reklamo at karaingan.

 • Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency

  Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency.

  Sakaling magkaroon ng emergency o likas na sakuna, ang Wellcare ay nakatuon sa pagtulong sa inyong patuloy na madaling ma-access ang pangangalaga. Kapag may krisis, ginagawa namin ang sumusunod:

  • Payagan ang mga benepisyo ng plano sa Part A at Part B at mga suplemental na benepisyo ng plano sa Part C na maibigay sa mga tinukoy na hindi kinontratang pasilidad (tandaan na ang mga benepisyo sa Part A at Part B ay dapat na ibigay ng mga pasilifdad na sertipikado ng Medicare, alinsunod sa 42 CFR §422.204(b)(3))
  • Buong ipinagpapaliban, mga kinakailangan para sa mga referral ng gatekeeper kapag naaangkop
  • Pansamantalang ibaba ang wala sa network na halaga ng bahaginan-sa-gastos na inaprubahan ng plano sa halaga ng bahaginan-sa-gastos na nasa network
  • Ipagpaliban ang kinakailangang 30 araw na abiso sa mga nagpapatala basta't nakakatulong sa nagpapatala ang lahat ng mga pagbabago (gaya ng pagbabawas sa halaga ng bahaginan-sa-gastos at pagpapaliban ng awtorisasyon)
  • Binibigyang-daan kang mag-fill ng mga gamot nang mas maaga kaysa sa karaniwan para matiyak na mayroon ka ng mga kailangan mo sa panahon ng emergency 

  Magkakabisa ang mga pagkilos na ito hanggang sa matapos ang panahon ng pagdedeklara ng emergency. Ang Mga Sakuna/Emergency ay maaaring ideklara ng Pamahalaan ng U.S., ng Pederal na Ahensya sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA), o ng Gobernador ng anumang estado.

  Sa karaniwan, kaklaruhin ng source na nagdeklara ng sakuna kung kailan matatapos ang sakuna o emergency. Gayunpaman, kung hndi pa rin matatapos ang timeframe ng sakuna o emergency sa loob ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara, at kung wala pang tinukoy na petsa ng pagtatapos ang Mga Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) para sa sakuna o emergency, babalik na kami sa normal na operasyon pagkalipas ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_100876E Huling Na-update Noong: 10/1/2022