Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mga Serbisyong Pang-iwas sa Sakit

Narito ang mga paalalang ito para tulungan kang makuha ang mga screening at bakuna na kailangan mo para maging mas malusog. Ang mga sumusunod na screening para sa pag-iwas sa mga sakit ay mga libreng benepisyo para sa iyo, kaya samantalahin mo ang mga ito!

Ano ang Makukuha

Kailan Ito Kukunin

Ang Ibabayad Mo

"Welcome sa Wellcare" na pisikal na eksaminasyon

Sa loob ng unang 12 buwan mo sa Wellcare

$0

Taunang wellness visit

Bawat taon

$0

Bakuna laban sa trangkaso

Mula Oktubre hanggang Mayo

$0

Sreening at mga pagsusuri para sa diabetes

Kada taon (kung may risk ka)

$0

Pagsusuri para sa glaucoma

Kada taon (kung may risk ka)

$0

Pagsusuri sa cholesterol, kabilang ang LDL-C

Hindi bababa sa kada taon (kung may risk ka)

$0

Mammogram

Kada toan (para sa mga babaeng lampas 40 taong gulang)

$0

Eksaminasyon sa pelvis at Pap test

Kada 1-2 taon

$0

Pagsusuri sa prostate cancer

Bawat taon

$0

Bakuna laban sa pulmunya

Ayon sa inirerekomenda ng iyong PCP

$0

Screening sa density ng buto

Kada 2 taon (kung may peligro ka ng osteoporosis)

$0

Pagsusuri sa colorectal cancer

Ayon sa inirerekomenda ng iyong PCP

$0

Puwedeng magmungkahi ang iyong provider sa pangangalagang pangkalusugan ng iba pang pagsusuri o serbisyo bukod pa sa mga nakalista sa itaas. Para malaman kung saklaw ang mga naturang pagsusuri o serbisyo, basahin ang iyong Evidence of Coverage o Ebidensya ng Saklaw. Tiyaking makipag-usap sa iyong provider tungkol sa mga serbisyong pang-iwas sa sakit na nakakatugon sa mga natatangi mong pangangailangan.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021