Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Gabay sa Medikasyon

Ano ang komprehensibong pormularyo?
Ang komprehensibong pormularyo ay isang listahan ng mga gamot na saklaw ng Wellcare at naka-post ito para mabasa mo. Nakikipagtulungan kami sa mga provider ng pangangalagang pangkalusugan para magawa ang aming pormularyo. Kabilang sa listahang ito ang mga inireresetang therapy na pinaniniwalaang mahalagang bahagi ng isang de-kalidad na programa sa paggamot. Sa pangkalahatan, sasaklawin ng Wellcare ang mga gamot na nakalista sa aming pormularyo hangga't medikal na kinakailangan ang gamot, pinunan ang reseta mula sa isang parmasyang nasa network ng Wellcare, at nasunod ang iba pang patakaran ng plano. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano makukuha ang iyong mga resetang gamot, pakibasa ang iyong Katibayan ng Pagsaklaw o Evidence of Coverage.

Parehong magbibigay sa iyo ng mga detalye ng gamot ang tool sa paghahanap sa pormularyo at ang nada-download na pormularyo. Kasama rin sa tool sa paghahanap sa pormularyo ang mga alternatibo sa pormularyo na puwedeng makatulong sa iyo na mapababa ang mga gastos mo sa gamot. Kung may mga tanong ka tungkol sa aming pormularyo, o kung hindi nakalista ang iyong gamot, pakigamit ang form na Makipag-ugnayan sa Amin.

Para makita ang nada-download na pormularyo, tool sa paghahanap ng gamot, o mga detalye tungkol sa Paunang Awtorisasyon at Step Therapy, pakibisita ang Listahan ng Gamot (Pormularyo) at page ng Iba Pang Dokumento sa website na ito.

Puwede bang magbago ang pormularyo? 

Puwedeng mabago ang pormularyo sa loob ng taon. Para makakuha ng updated na impormasyon tungkol sa mga gamot na sinasaklaw ng Wellcare, pakitingnan ang pinakakamakailang na-post na pormularyo sa website na ito o tawagan ang Serbisyo sa Kostumer.                

Ano ang mga generic na gamot?

Parehong saklaw ng Wellcare ang mga branded at generic na gamot. Ang mga generic na gamot ay may parehong formula ng aktibong sangkap na gaya ng sa branded na gamot. Karaniwang mas mura ang mga generic na gamot kaysa sa mga branded na gamot, at na-rate ito ng Food and Drug Administration (FDA) bilang kasingligtas at kasimbisa ng mga branded na gamot. 

Paano ako makakatipid sa Wellcare?

  • Kunin ang mga reseta mong gamot sa CVS/Caremark medication home delivery pharmacy.

Puwede mong kunin ang iyong mga resetang gamot sa alinmang parmasyang nasa network ng Wellcare. Gayunpaman, kung kukunin mo ang reseta mong gamot sa CVS/Caremark mail-service pharmacy na nag-aalok ng preferred na bahaginan sa gastos, puwedeng mas mababa ang babayaran mo. Bisitahin ang seksyon ng Medicare ng Help Center at basahin ang "Paano ko matatanggap ang aking mga inireresetang gamot sa pamamagitan ng mail service na paghahatid?" para matuto pa.

  • Lumipat sa aming mga preferred na generic na gamot

Itanong sa iyong doktor kung may generic ba ang alinman sa mga gamot mo, at kung magiging epektibo ba para sa iyo ang generic na bersyon. Ang mga generic na gamot ay aprubado ng FDA at kapareho nito ang mga aktibong sangkap, indikasyon, dosis, kaligtasan, at bisa ng mga branded na gamot at sa pangkalahatan ay mas mura ang mga ito.

Paunang Awtorisasyon

Para sa ilang partikular na gamot, kailangan mo o ng iyong provider na kumuha ng pag-apruba mula sa Wellcare bago kami sumang-ayon na saklawin ang gamot para sa iyo. Tinatawag itong "paunang awtorisasyon". Kung hindi mo makukuha ang pag-aprubang ito, posibleng hindi saklawin ng plano ang iyong gamot. May nakalagay na "PA" o "PA-NS" sa mga gamot na nangangailangan ng paunang awtorisasyon sa nada-download na pormularyo at sa tool sa paghahanap.

Step Therapy

Para sa ilang partikular na gamot, hinihingi ng Wellcare na sumubok ka muna ng ilang partikular na gamot para gamutin ang iyong medikal na kondisyon bago masaklaw ang ibang gamot. Ang pangangailangang ito na sumubok muna ng ibang gamot ay tinatawag na "step therapy." May nakalagay na "ST" sa mga gamot na nangangailangan ng step therapy sa nada-download na pormularyo at sa tool sa paghahanap.

Mga Limitasyon sa Dami

Para sa ilang partikular na gamot, limitado ang dami ng gamot na sasaklawin ng Wellcare. May nakalagay na "QL" sa mga gamot na may mga limitasyon sa dami (quantity limit) sa nada-download na pormularyo at sa tool sa paghahanap.

 

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021