Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Gabay sa Medikasyon

Pormularyo ng Listahan ng Mga Gamot
Abiso ng Pagbabago sa Listahan ng Mga Gamot
Mga Pamantayan sa Paunang Pahintulot
Mga Pamantayan sa Step Therapy
Mga Limitasyon sa Dami
Pagpapasya sa Pagsaklaw ng Drug (mga pagbubukod)
Mga Generic na Gamot
Serbisyo ng Mail Order

Listahan ng Mga Gamot (Pormularyo)

Ipinapakita ng aming listahan ng mga gamot (pormularyo) ang mga gamot sa Part D na saklaw namin. Sa pangkalahatan, saklaw namin ang inyong gamot kung ito ay medikal na kinakailangan. Saklaw ang mga gamot na nasa aming listahan ng mga gamot kapag ginamit ninyo ang mga parmasyang nasa network namin o ang aming serbisyo sa mail order para sa mga maintenance na gamot. Ang mga maintenance na gamot ay ang mga gamot na iniinom ninyo para sa chronic o pangmatagalang kondisyon. Ang ilang gamot na saklaw namin ay may mga limitasyon o iba pang patakaran.

Ang Pharmacy and Therapeutics Committee, ang independent naming team ng mga eksperto sa pangangalagang pangkalusugan, ang sumusuri at nag-aapruba sa aming listahan ng mga gamot. Hindi lahat ng gamot ay isinasama namin. May ilang gamot na posibleng hindi saklaw o kaya ay nakabukod. May ilang gamot na wala sa listahan dahil sa mga klinikal na dahilan at dahilang may kinalaman sa presyo.

Paano Ako Maghahanap ng Gamot sa Listahan ng Mga Gamot (Pormularyo)?

Puwede kayong humanap ng gamot gamit ang aming Tool sa Paghahanap ng Gamot o sa pamamagitan ng pagbubukas ng dokumento ng Listahan ng Gamot (Pormularyo). Nagbibigay ang bawat opsyon ng kumpletong listahan ng mga sinasaklaw na gamot at anumang paghihigpit o limitasyon. Ipinapakita rin sa inyo ng tool sa paghahanap ang mga alternatibo sa sinasaklaw na gamot.

Nakalista sa PDF na dokumento ang mga gamot ayon sa medikal na kundisyon at ayon sa alpabetikong pagkakasunod-sunod sa index. Para hanapin ang inyong gamot sa PDF, pindutin ang “Control” (Ctrl) at “F” key. Kapag lumabas ang box para sa paghahanap, i-type ang pangalan ng inyong gamot. Pindutin ang “Enter” key. May opsyon din kayong i-print ang listahan ng gamot sa PDF. Ina-update buwan-buwan ang listahan ng gamot.

Makikita ninyo ang Tool sa Paghahanap sa Listahan ng Mga Gamot (pormularyo) sa sidebar navigation.

Makikita ninyo ang Listahan ng Mga Gamot (pormularyo) PDF sa page ng Listahan ng Gamot (Pormularyo) at Iba Pang Dokuemnto sa sidebar navigation (sa seksyon ng Parmasya).

Abiso ng Pagbabago sa Listahan ng Mga Gamot

Puwedeng may maidagdag o maalis na mga gamot sa aming listahan ng mga gamot sa kabuuan ng taon. Kadalasan, ipapaalam muna namin sa inyo bago mangyari ang bawat isa sa mga sumusunod na pagbabago sa listahan ng mga gamot:

  • Mag-alis ng gamot sa listahan.
  • Mga kinakailangan sa pagbabago ng gamot.
  • Maglipat ng gamot sa mas mataas na tier ng bahaginan sa gastos.

Kung sasabihin ng Food and Drug Administration (FDA) o ng gumawa ng gamot na hindi ligtas ang gamot, aalisin ito agad sa aming listahan ng mga gamot. Bukod pa rito, kung may papasok na bagong generic na gamot sa merkado, baka alisin namin ang branded na gamot.

Makikita ninyo ang Listahan ng Mga Gamot - Abiso ng Pagbabago PDF sa page ng Listahan ng Gamot (Pormularyo) at Iba Pang Dokumento sa sidebar navigation (sa seksyon ng Parmasya).

Paunang Pahintulot, Step Therapy, at Mga Limitasyon ng Dami

  • Paunang Awtorisasyon: Kailangan namin na humingi muna kayo ng pahintulot sa amin bago kami pumayag na saklawin ang ilang partikular na gamot. Tinatawag namin ito na paunang pahintulot. Kung hindi kayo aaprubahan, puwede kayong singilin para sa gamot. Ang mga gamot na nangangailangan ng paunang pahintulot ay may “PA o PA-NS” sa Listahan ng Mga Gamot (pormularyo).
  • Step Therapy: May ilang pagkakaktaon kung saan hihingiin muna namin sa inyo na sumubok ng ilang partikular na gamot para gamutin ang inyong medikal na kondisyon bago namin saklawin ang iba pang gamot para sa naturang kondisyon. Ang pangangailangang ito na sumubok muna ng ibang gamot ay tinatawag na step therapy. May nakalagay na “ST” sa mga gamot na nangangailangan ng step therapy sa Listahan ng Mga Gamot (pormularyo).
  • Mga Limitasyon ng Dami: Para sa ilang partikular na gamot, nililimitahan namin ang dami ng gamot na sasaklawin namin. Halimbawa, isang tableta kada araw. Posibleng dagdag ito sa karaniwang isang buwan o tatlong buwang supply. Ang mga gamot na nangangailangan ng mga limitasyon ng dami ay may nakalagay na “QL” sa Listahan ng Mga Gamot (pormularyo).

Makikita ninyo ang mga form ng Mga Pamantayan sa Paunang Pahintulot na PDF at ang Mga Pamantayan sa Step Therapy na PDF sa page ng Listahan ng Gamot (Pormularyo) at Iba Pang Dokumento sa sidebar navigation (sa seksyon ng Parmasya).

Mga Pagpapasya sa Pagsaklaw sa Gamot

Puwede kayong humiling sa amin ng pagbubukod sa aming mga patakaran para sa inyong (mga) gamot. Para alamin kung paano, basahin ang inyong Katibayan ng Pagsaklaw. Kapag humihiling ng pagbubukod, maglagay ng pahayag mula sa inyong doktor na sumusuporta sa inyong kahilingan, kasama ang isang nasagutang form ng Pagpapasya sa Pagsaklaw.

Sa pangkalahatan, dapat naming pagpasyahan ang inyong kahilingan sa loob ng 72 oras pagkakuha namin ng pahayag ng inyong doktor. Puwede kayong humingi ng pinabilis (expedited) na pagbubukod kung naniniwala kayo o ang inyong doktor na puwedeng makaapekto nang malubha sa inyong kalusugan ang paghihintay ng hanggang 72 oras. Kung aaprubahan namin ang inyong pinabilis na pahintulot, dapat namin kayong mabigyan ng desisyon sa loob ng 24 na oras pagkakuha namin ng pahayag ng inyong doktor.

Makikita mo ang mga form ng Pagpapasya sa Pagsaklaw sa ibaba ng page ng Parmasya na nasa sidebar navigation.

Mga Generic na Gamot

Pareho naming saklaw ang mga branded at generic na gamot. Ang mga generic na gamot ay may parehong formula ng aktibong sangkap na gaya ng sa branded na gamot. Karaniwang mas mura ang mga generic na gamot kaysa sa mga branded na gamot, at na-rate ito ng Food and Drug Administration (FDA) bilang kasingligtas at kasimbisa ng mga branded na gamot. 

Itanong sa iyong doktor kung may generic ba ang alinman sa mga gamot mo, at kung magiging epektibo ba para sa iyo ang generic na bersyon. Ang mga generic na gamot ay aprubado ng FDA at kapareho nito ang mga aktibong sangkap, indikasyon, dosis, kaligtasan, at bisa ng mga branded na gamot at sa pangkalahatan ay mas mura ang mga ito.

Serbisyo ng Mail Order

Puwede ninyong kunin ang inyong reseta sa anumang parmasyang nasa network. Puwede rin ninyong makuha ang reseta ninyo sa aming preferred na mail order na serbisyo—ang CVS/Caremark®. Makakahanap rin kayo ng higit pang impormasyon sa pagtanggap sa inyong mga reseta sa pamamagitan ng mail service delivery sa aming page ng Mail Order na Serbisyo.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021