Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Extra Help ng Medicare

Makakuha ng Karagdagang Tulong sa Pagbabayad ng Inyong Mga Gastusin sa Gamot sa Medicare

Ang Karagdagang Tulong ay isang programa ng Medicare na tumutulong sa mga taong may limitadong kita at mapagkukunan na mabayaran ang kanilang saklaw sa inireresetang gamot sa Medicare, gaya ng mga premium, nababawas (deductible), copay o coinsurance ng plano. Dagdag pa rito, ang mga magiging kwalipikado ay hindi magkakaroon ng pansamantalang limitasyon sa pagsaklaw o multa sa huling pagpapatala.

Pagiging Kuwalipikado para sa Karagdagang Tulong

Para maging kuwalipikado sa Karagdagang Tulong, may Medicare dapat kayo at limitado dapat ang inyong kita at mga mapagkukunan.  Nakatira rin dapat kayo sa isa sa limampung estado o sa District of Columbia.  Puwede kayong awtomatikong maging kuwalipikado sa Karagdagang Tulong kung mayroon kayong Medicare at kung natutugunan ninyo ang alinman sa mga kondisyong ito:

 • Ganap kayong saklaw ng Medicaid
 • Makakatanggap kayo ng tulong mula sa Medicaid program ng inyong estado sa pagbabayad ng inyong mga premium sa Part B (sa isang Medicare Savings Program)
 • Tumatanggap kayo ng mga benepisyo ng Supplemental Security Income (SSI)

Kung awtomatiko kayong kuwalipikado para sa Karagdagang Tulong, makakatanggap kayo ng purple na sulat sa mail mula sa Medicare.  Mahalagang itabi ang sulat na ito para may kopya kayo.

Pag-apply para sa Karagdagang Tulong

Kung hindi kayo awtomatikong kuwalipikado para sa Karagdagang Tulong, puwede kayong mag-apply anumang oras.  Kakailanganin ninyong kumpletuhin ang aplikasyon sa Social Security para sa programa ng Karagdagang Tulong ng Medicare sa isa sa mga sumusunod na paraan.

 • Sa pamamagitan ng telepono: tumawag sa Social Security sa 1-800-772-1213 (ang mga user ng TTY ay puwedeng tumawag sa 1-800-325-0778)
 • Online: Magsagot ng aplikasyon gamit ang Social Securities Online Application Form

Tandaan na kung kuwalipikado kayo para sa Karagdagang Tulong at wala pa kayong saklaw sa gamot sa Medicare (Part D), dapat kayong sumali sa isang Medicare Advantage plan na may Pagsaklaw sa Inireresetang Gamot o sa isang hiwalay na Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare para magamit ang Karagdagang Tulong.

Antas ng Karagdagang Tulong

Kung tumatanggap kayo ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare, magiging mas mababa ang inyong buwanang premium sa plano kaysa kung hindi kayo nakakatanggap ng Karagdagang Tulong.  Ang halaga ng natatanggap ninyong karagdagang tulong ang tutukoy sa kabuuan ninyong buwanang premium sa plano. Ipinapakita ng Premium Subsidy Chart ang magiging buwanan ninyong premium sa plano kung nakakatanggap kayo ng karagdagang tulong.

Mga Dokumento

Matutunan kung paano isumite ang pruweba ng pagiging kwalipikado mo para sa Extra Help sa Mga Inireresetang Gamot:

Tingnan ang magiging mga buwanang premium sa plano para sa mga magiging kwalipikado sa Extra Help.

Kapaki-pakinabang na Impormasyon

Mga Detalye ng Karagdagang Tulong

Kung nakakakuha ka ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare para sa pagbabayad ng iyong mga gastusin sa Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare, posibleng mas mababa ang buwanang premium sa plano mo sa Part D kumpara sa halaga nito kung wala kang nakukuhang Karagdagang Tulong sa Medicare. Ang halagang nakukuha mo sa Karagdagang Tulong ang tutukoy sa iyong kabuuang buwanang premium sa plano sa Part D bilang miyembro ng aming plano.

Mga Bahaginan-Sa-Bayad (Co-Payment) para sa Generic at Branded na Gamot
Karamihan sa aming mga miyembro ay nakakatanggap ng "Karagdagang Tulong" sa kanilang mga gastusin sa inireresetang gamot. Kung nakakatanggap ka ng "Karagdagang Tulong", magdedepende ang halaga ng iyong bahaginan-sa-bayad (co-payment) sa antas ng "Karagdagang Tulong" na natatanggap mo. Puwede kang:

 • Magbayad ng $0 (generic at branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
 • o Magbayad ng $1.25 (generic) o $3.70 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
 • o Magbayad ng $3.35 (generic) o $8.35 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
 • o Magbayad ng 15% coinsurance ng halaga ng gamot

Mga Premium
Dapat mong patuloy na bayaran ang iyong premium sa Medicare Part B (maliban na lang kung binabayaran ng Medicaid o ng ibang third party ang iyong premium sa Part B para sa iyo).

Puwedeng mag-iba-iba ang mga premium, nababawas (deductible), at bahaginan-sa-bayad (co-payment) batay sa antas ng Karagdagang Tulong na natatanggap mo. Makipag-ugnayan sa amin para sa mga detalye.

Mga Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado
Ang Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado (State Pharmaceutical Assistance Program, SPAP) ay tumutulong sa mga tao na mabayaran ang kanilang mga buwanang premium, nababawas (deductible), bahaginan-sa-bayad (co-payment) at coinsurance sa plano sa inireresetang gamot. Para sa karamihan ng mga programa, dapat makatugon ang mga miyembro sa mga partikular na pamantayan para maging kwalipikado.

Para malaman kung may SPAP sa iyong estado, pakisuri ang Katibayan ng Pagsaklaw o tawagan ang iyong Programang Tulong ng Estado sa Segurong Pangkalusugan (State Health Insurance Assistance Program, SHIP).

Medicaid
Ang Medicaid ay isang pederal at pang-estadong programa na tumutulong sa pagbabayad ng mga medikal na gastusin ng ilang tao na may limitadong kita at mapagkukunan.

 • Sinasaklaw ang karamihan sa mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang Medicare at Medicaid.
 • Nag-iiba-iba ang mga programa ng Medicaid (at mga limitasyon sa kita) sa iba't ibang estado.
 • Posibleng mag-alok ng pagsaklaw ang Medicaid para sa mga serbisyong hindi ganap na sinasaklaw ng Medicare, gaya ng nursing home at pangangalagang pangkalusugan sa bahay.
 • Mga Detalye ng Karagdagang Tulong

  Mga Detalye ng Karagdagang Tulong

  Kung nakakakuha ka ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare para sa pagbabayad ng iyong mga gastusin sa Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare, posibleng mas mababa ang buwanang premium sa plano mo sa Part D kumpara sa halaga nito kung wala kang nakukuhang Karagdagang Tulong sa Medicare. Ang halagang nakukuha mo sa Karagdagang Tulong ang tutukoy sa iyong kabuuang buwanang premium sa plano sa Part D bilang miyembro ng aming plano.

  Mga Bahaginan-Sa-Bayad (Co-Payment) para sa Generic at Branded na Gamot
  Karamihan sa aming mga miyembro ay nakakatanggap ng "Karagdagang Tulong" sa kanilang mga gastusin sa inireresetang gamot. Kung nakakatanggap ka ng "Karagdagang Tulong", magdedepende ang halaga ng iyong bahaginan-sa-bayad (co-payment) sa antas ng "Karagdagang Tulong" na natatanggap mo. Puwede kang:

  • Magbayad ng $0 (generic at branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • o Magbayad ng $1.25 (generic) o $3.70 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • o Magbayad ng $3.35 (generic) o $8.35 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • o Magbayad ng 15% coinsurance ng halaga ng gamot

  Mga Premium
  Dapat mong patuloy na bayaran ang iyong premium sa Medicare Part B (maliban na lang kung binabayaran ng Medicaid o ng ibang third party ang iyong premium sa Part B para sa iyo).

  Puwedeng mag-iba-iba ang mga premium, nababawas (deductible), at bahaginan-sa-bayad (co-payment) batay sa antas ng Karagdagang Tulong na natatanggap mo. Makipag-ugnayan sa amin para sa mga detalye.

  Mga Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado
  Ang Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado (State Pharmaceutical Assistance Program, SPAP) ay tumutulong sa mga tao na mabayaran ang kanilang mga buwanang premium, nababawas (deductible), bahaginan-sa-bayad (co-payment) at coinsurance sa plano sa inireresetang gamot. Para sa karamihan ng mga programa, dapat makatugon ang mga miyembro sa mga partikular na pamantayan para maging kwalipikado.

  Para malaman kung may SPAP sa iyong estado, pakisuri ang Katibayan ng Pagsaklaw o tawagan ang iyong Programang Tulong ng Estado sa Segurong Pangkalusugan (State Health Insurance Assistance Program, SHIP).

  Medicaid
  Ang Medicaid ay isang pederal at pang-estadong programa na tumutulong sa pagbabayad ng mga medikal na gastusin ng ilang tao na may limitadong kita at mapagkukunan.

  • Sinasaklaw ang karamihan sa mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang Medicare at Medicaid.
  • Nag-iiba-iba ang mga programa ng Medicaid (at mga limitasyon sa kita) sa iba't ibang estado.
  • Posibleng mag-alok ng pagsaklaw ang Medicaid para sa mga serbisyong hindi ganap na sinasaklaw ng Medicare, gaya ng nursing home at pangangalagang pangkalusugan sa bahay.
Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021