Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Extra Help ng Medicare

Makakuha ng Karagdagang Tulong sa Pagbabayad ng Iyong Mga Gastusin sa Gamot sa Medicare

Ang Karagdagang Tulong ay isang programa ng Medicare na tumutulong sa mga taong may limitadong kita at mapagkukunan na mabayaran ang kanilang saklaw sa inireresetang gamot sa Medicare, gaya ng mga premium, nababawas (deductible), copay o coinsurance ng plano. Dagdag pa rito, ang mga magiging kwalipikado ay hindi magkakaroon ng pansamantalang limitasyon sa pagsaklaw o multa sa huling pagpapatala.

Depende sa antas ng iyong kita, puwedeng magbayad ka nang mas kaunti o di kaya'y wala kang bayaran para sa iyong premium ng plano at taunang nababawas (deductible).  Sa taong 2021, ang mga gastusin sa gamot ay hindi lalampas sa:

 • $3.70 para sa bawat generic na gamot
 • $9.20 para sa bawat branded na gamot na sinasaklaw

Puwedeng magbago ang mga halagang ito sa taong 2022.

Kwalipikado ba ako para sa Karagdagang Tulong?

Sa taong 2021, puwede kang maging kwalipikado kung mayroon kang hanggang $19,320 na taunang kita ($26,130 para sa mag-asawa) at hanggang $14,790 na mga mapagkukunan ($29,520 para sa mag-asawa).  Puwedeng magbago ang mga halagang ito sa taong 2022.

Para malaman kung kwalipikado ka, tawagan ang:

 • Social Security sa 1-800-772-1213 (dapat tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-800-325-0778).
 • Ang tanggapan ng Medicaid sa iyong estado.

Tumingin ng valid na ebidensya ng pagiging kwalipikado sa mababang kita (Pinakamahusay na Available na Ebidensya, BAE).

Makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa Pinakamahusay na Available na Ebidensya (Best Available Evidence, BAE) mula sa Medicare.

Mga Dokumento

Matutunan kung paano isumite ang pruweba ng pagiging kwalipikado mo para sa Extra Help sa Mga Inireresetang Gamot:

Tingnan ang magiging mga buwanang premium sa plano para sa mga magiging kwalipikado sa Extra Help.

Kapaki-pakinabang na Impormasyon

Mga Detalye ng Karagdagang Tulong

Kung nakakakuha ka ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare para sa pagbabayad ng iyong mga gastusin sa Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare, posibleng mas mababa ang buwanang premium sa plano mo sa Part D kumpara sa halaga nito kung wala kang nakukuhang Karagdagang Tulong sa Medicare. Ang halagang nakukuha mo sa Karagdagang Tulong ang tutukoy sa iyong kabuuang buwanang premium sa plano sa Part D bilang miyembro ng aming plano.

Mga Bahaginan-Sa-Bayad (Co-Payment) para sa Generic at Branded na Gamot
Karamihan sa aming mga miyembro ay nakakatanggap ng "Karagdagang Tulong" sa kanilang mga gastusin sa inireresetang gamot. Kung nakakatanggap ka ng "Karagdagang Tulong", magdedepende ang halaga ng iyong bahaginan-sa-bayad (co-payment) sa antas ng "Karagdagang Tulong" na natatanggap mo. Puwede kang:

 • Magbayad ng $0 (generic at branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
 • o Magbayad ng $1.25 (generic) o $3.70 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
 • o Magbayad ng $3.35 (generic) o $8.35 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
 • o Magbayad ng 15% coinsurance ng halaga ng gamot

Mga Premium
Dapat mong patuloy na bayaran ang iyong premium sa Medicare Part B (maliban na lang kung binabayaran ng Medicaid o ng ibang third party ang iyong premium sa Part B para sa iyo).

Puwedeng mag-iba-iba ang mga premium, nababawas (deductible), at bahaginan-sa-bayad (co-payment) batay sa antas ng Karagdagang Tulong na natatanggap mo. Makipag-ugnayan sa amin para sa mga detalye.

Mga Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado
Ang Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado (State Pharmaceutical Assistance Program, SPAP) ay tumutulong sa mga tao na mabayaran ang kanilang mga buwanang premium, nababawas (deductible), bahaginan-sa-bayad (co-payment) at coinsurance sa plano sa inireresetang gamot. Para sa karamihan ng mga programa, dapat makatugon ang mga miyembro sa mga partikular na pamantayan para maging kwalipikado.

Para malaman kung may SPAP sa iyong estado, pakisuri ang Katibayan ng Pagsaklaw o tawagan ang iyong Programang Tulong ng Estado sa Segurong Pangkalusugan (State Health Insurance Assistance Program, SHIP).

Medicaid
Ang Medicaid ay isang pederal at pang-estadong programa na tumutulong sa pagbabayad ng mga medikal na gastusin ng ilang tao na may limitadong kita at mapagkukunan.

 • Sinasaklaw ang karamihan sa mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang Medicare at Medicaid.
 • Nag-iiba-iba ang mga programa ng Medicaid (at mga limitasyon sa kita) sa iba't ibang estado.
 • Posibleng mag-alok ng pagsaklaw ang Medicaid para sa mga serbisyong hindi ganap na sinasaklaw ng Medicare, gaya ng nursing home at pangangalagang pangkalusugan sa bahay.
 • Mga Detalye ng Karagdagang Tulong

  Mga Detalye ng Karagdagang Tulong

  Kung nakakakuha ka ng Karagdagang Tulong mula sa Medicare para sa pagbabayad ng iyong mga gastusin sa Plano sa Inireresetang Gamot ng Medicare, posibleng mas mababa ang buwanang premium sa plano mo sa Part D kumpara sa halaga nito kung wala kang nakukuhang Karagdagang Tulong sa Medicare. Ang halagang nakukuha mo sa Karagdagang Tulong ang tutukoy sa iyong kabuuang buwanang premium sa plano sa Part D bilang miyembro ng aming plano.

  Mga Bahaginan-Sa-Bayad (Co-Payment) para sa Generic at Branded na Gamot
  Karamihan sa aming mga miyembro ay nakakatanggap ng "Karagdagang Tulong" sa kanilang mga gastusin sa inireresetang gamot. Kung nakakatanggap ka ng "Karagdagang Tulong", magdedepende ang halaga ng iyong bahaginan-sa-bayad (co-payment) sa antas ng "Karagdagang Tulong" na natatanggap mo. Puwede kang:

  • Magbayad ng $0 (generic at branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • o Magbayad ng $1.25 (generic) o $3.70 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • o Magbayad ng $3.35 (generic) o $8.35 (branded) na bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • o Magbayad ng 15% coinsurance ng halaga ng gamot

  Mga Premium
  Dapat mong patuloy na bayaran ang iyong premium sa Medicare Part B (maliban na lang kung binabayaran ng Medicaid o ng ibang third party ang iyong premium sa Part B para sa iyo).

  Puwedeng mag-iba-iba ang mga premium, nababawas (deductible), at bahaginan-sa-bayad (co-payment) batay sa antas ng Karagdagang Tulong na natatanggap mo. Makipag-ugnayan sa amin para sa mga detalye.

  Mga Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado
  Ang Programa ng Tulong sa Parmasya ng Estado (State Pharmaceutical Assistance Program, SPAP) ay tumutulong sa mga tao na mabayaran ang kanilang mga buwanang premium, nababawas (deductible), bahaginan-sa-bayad (co-payment) at coinsurance sa plano sa inireresetang gamot. Para sa karamihan ng mga programa, dapat makatugon ang mga miyembro sa mga partikular na pamantayan para maging kwalipikado.

  Para malaman kung may SPAP sa iyong estado, pakisuri ang Katibayan ng Pagsaklaw o tawagan ang iyong Programang Tulong ng Estado sa Segurong Pangkalusugan (State Health Insurance Assistance Program, SHIP).

  Medicaid
  Ang Medicaid ay isang pederal at pang-estadong programa na tumutulong sa pagbabayad ng mga medikal na gastusin ng ilang tao na may limitadong kita at mapagkukunan.

  • Sinasaklaw ang karamihan sa mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang Medicare at Medicaid.
  • Nag-iiba-iba ang mga programa ng Medicaid (at mga limitasyon sa kita) sa iba't ibang estado.
  • Posibleng mag-alok ng pagsaklaw ang Medicaid para sa mga serbisyong hindi ganap na sinasaklaw ng Medicare, gaya ng nursing home at pangangalagang pangkalusugan sa bahay.
Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021