Lumaktaw papuntang pangunahing content

Listahan ng Gamot (Pormularyo) at Iba Pang Dokumento

May mga tanong ka ba tungkol sa kung anong mga gamot ang saklaw ng iyong plano? I-access ang mga pormularyo mo o maghanap ng gamot sa pamamagitan ng tool sa paghahanap.

Tool sa Paghahanap ng Gamot

Maghanap ng Gamot gamit ang Tool sa Paghahanap

Listahan ng Gamot at Iba Pang Dokumento

Komprehensibong Pormularyo

Abiso ng Pagbabago

Paunang Awtorisasyon

Step Therapy

Mga Form ng Parmasya

Puwedeng sagutan ng mga miyembro ang form na ito para mag-order ng mga inireresetang gamot mula sa CVS Caremark Mail Service Pharmacy, ang preferred na mail-order na parmasya ng WellCare.

Ibinabalangkas ng dokumentong ito ang mga karapatan mo tungkol sa iyong plano sa gamot sa Medicare.

Gamitin ang napi-print na form na ito para humingi sa amin ng desisyon tungkol sa isang inireresetang gamot at saklaw ng partikular mong plano. Dapat i-fax ng mga provider at miyembro ang form sa 1-866-388-1767.

Sagutan ang napi-print na form na ito para humiling ng apela pagkatapos tanggihan ang isang kahilingang masaklaw o mabayaran ang isang inireresetang gamot. Pareho ito ng form na nasa itaas, pero hindi ito maisusumite sa electronic na paraan.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021
Medicare Members: Your materials are on the way! We realize you may be waiting to receive some plan materials and we apologize for any delays. Did you know you can go online to our member portal to view Member materials, review your benefits, request or download an ID card, or choose a physician (when applicable)? Log in or register today!
×