Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Listahan ng Gamot (Pormularyo) at Iba Pang Dokumento

May mga tanong ka ba tungkol sa kung anong mga gamot ang saklaw ng iyong plano? I-access ang mga pormularyo mo o maghanap ng gamot sa pamamagitan ng tool sa paghahanap.

Tool sa Paghahanap ng Gamot

Maghanap ng Gamot gamit ang Tool sa Paghahanap

Listahan ng Gamot at Iba Pang Dokumento

Komprehensibong Pormularyo

Abiso ng Pagbabago

Paunang Awtorisasyon

Step Therapy

Mga Form ng Parmasya

Puwedeng sagutan ng mga miyembro ang form na ito para mag-order ng mga inireresetang gamot mula sa CVS Caremark Mail Service Pharmacy, ang preferred na mail-order na parmasya ng WellCare.

Ibinabalangkas ng dokumentong ito ang mga karapatan mo tungkol sa iyong plano sa gamot sa Medicare.

Sagutan ang napi-print na form na ito para humingi sa amin ng desisyon tungkol sa isang inireresetang gamot at saklaw ng partikular mong plano. Dapat i-fax ng mga miyembro ang form sa 1-866-388-1767.

Sagutan ang napi-print na form na ito para humiling ng apela pagkatapos tanggihan ang isang kahilingang masaklaw o mabayaran ang isang inireresetang gamot. Dapat i-fax ng mga provider at miyembro ang form sa 1-866-388-1766.

Kumpletuhin ang form na ito para humiling ng reimbursement para sa mga saklaw na inireresetang gamot na binayaran mo nang buo.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021