Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mga Mabilis na Tip para sa Bagong Miyembro

Welcome sa Wellcare! Bilang isang bagong miyembro, gusto namin kayong tulungan na masulit ang inyong plano. Narito ang ilang kapaki-pakinabang na tip sa pagsisimula sa inyong Wellcare Medicare Advantage plan.

1. Palaging Dalhin ang Inyong ID Card ng Miyembro.
Ipakita ang bago ninyong ID card ng miyembro kapag pumunta kayo sa doktor o parmasya (kung may saklaw sa gamot ang inyong plano). Dapat din ninyong ipakita ito sa sinupamang provider ng pangangalagang pangkalusugan na pupuntahan ninyo. 

2. Pumili ng Doktor sa Pangunahing Pangangalaga (Primary Care Physician o PCP)
Ang bawat miyembro ay dapat magkaroon ng Doktor ng Pangunahing Pangangalaga (Primary Care Physician, PCP). Ano ang PCP? Ang PCP ay ang personal ninyong doktor na tumutulong sa pamamahala ng lahat ng iyong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan 

3. Basahin ang Mga Benepisyo ng Aking Plano
Maging pamilyar sa inyong plano, parmasya, at mga dagdag na benepisyo

4. Iiskedyul ang inyong Mga Screening na Pang-iwas sa Sakit at Mga Taunang Pagpapatingin para sa Wellness
Makakatulong ang mga taunang pagpapatingin para sa wellness at mga screening para makaiwas kayo sa sakit. Parehong available ang mga ito nang wala kang kailangang bayaran. Tiyaking iiskedyul ang mga pagpapatinging ito sa iyong doktor.

5. Tingnan ang Aking Mga Doktor at Provider
Alamin ang mga doktor at provider ng pangangalagang pangkalusugan na nasa network.

  • Sa una ninyong 90 araw sa amin, iiskedyul ang inyong mga pagbisita para sa wellness sa inyong personal na doktor. Kung nagpapatingin kayo sa isang bagong personal na doktor, tawagan ang opisina ng dati ninyong doktor at hilingin sa kanila na ipadala ang inyong mga record sa bago ninyong doktor.

6. I-activate ang inyong Member Account at i-download ang inyong Wellcare+ App
Alam ba ninyo na hindi ninyo kailangang hintayin ang inyong ID card para makapag-sign up sa inyong Member Account? Para magrehistro, ang kailangan lang ninyo ay ang numero ng inyong Medicare, ang inyong pangalan at apelyido, at ang inyong petsa ng kapanganakan. Kaya naman i-set up na ninyo ang inyong Member Account at i-download ang inyong Wellcare+ App sa phone o tablet ninyo!

Kapag nakarehistro na kayo, puwede kayong mag-download, mag-fax, o mag-print ng kopya ng inyong ID card kung sakaling kailangan ninyo ito bago dumating sa mail ang orihinal ninyong ID card.

• Magrehistro/Mag-log in sa inyong Wellcare Member Account
• I-download na ang inyong Wellcare+ App, available sa App Store® at Google Play

7. Gamitin ang 24 na Oras na Linya sa Pagpapayo ng Nurse
Mayroon ba kayong mga tanong tungkol sa kalusugan? May mga makakausap kayong nurse. Malugod nila kayong tutulungan. Nasa likod ng inyong ID card ng miyembro ang numero ng telepono.

8. Makipag-ugnayan sa Amin kung Magbabago ang Inyong Impormasyon
Ipaalam sa amin kung:

  • Kailangang i-update ang inyong address
  • Nagbago ang inyong personal na impormasyon 
Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021