Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mga Mabilis na Tip para sa Bagong Miyembro

Gusto Naming Gawing Simple ang Mga Bagay.

Narito ang lahat ng kailangan mo upang makapagsimula.

Alam naming mahalagang desisyon para sa iyo ang pagpili ng planong pangkalusugan. Pinahahalagahan namin ang binigay mong tiwala sa amin upang tulungan ka sa pamamahala ng iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Alam din naming nakatanggap ka ng maraming impormasyon tungkol sa iyong bagong plano.

Tawagan lang ang aming mga kinatawan ng Serbisyo sa Customer. Handa silang tumulong na magkaroon ka ng akses sa tamang pangangalaga. Huwag mag-atubiling tumawag sa amin. Nasa likod ng iyong ID card ng miyembro ang numero ng telepono.

Hangad namin ang mabuting kalusugan para sa iyo at nasasabik na kaming paglingkuran ka.

Mga Pangunahing Tip

1. Palaging Dalhin ang Iyong ID Card ng Miyembro.

Ipakita ang iyong bagong ID card ng miyembro sa mga doktor. Ipakita rin ito sa ibang mga manggagawa ng pangangalagang pangkalusugan kapag bumisita ka sa kanila.

2. Pumili ng Doktor.

Ang bawat miyembro ay dapat magkaroon ng Doktor ng Pangunahing Pangangalaga (Primary Care Physician, PCP). Ano ang PCP? Ang PCP ay ang personal mong doktor na tumutulong sa pamamahala ng lahat ng iyong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan

3. Tingnan ang Iyong Listahan ng Gamot (Pormularyo).

Posibleng may kasamang saklaw sa gamot ang iyong planong pangkalusugan. Kung gayon, tingnan ang listahan ng gamot para malaman kung aling mga gamot ang sinasaklaw ng iyong plano.

4. Iiskedyul ang iyong Mga Screening na Pang-iwas sa Sakit at Mga Taunang Pagpapatingin para Manatiling Malusog.

Makakatulong ang mga taunang pagpapatingin para manatiling malusog at mga screening para makaiwas ka sa sakit. Parehong available ang mga ito nang wala kang kailangang bayaran. Tiyaking iiskedyul ang mga pagpapatinging ito sa iyong doktor.

5. Gamitin ang Network.

Gumamit ng mga doktor at iba pang provider sa network ng iyong plano. Makakatipid ka ng pera kung mananatili ka sa network. Gamitin ang aming tool na Maghanap ng Provider/Parmasya para makahanap ng mga doktor sa iyong lugar.

6. Magparehistro para sa isang Account sa Secure na Portal ng Miyembro.

Sa pamamagitan ng pagpaparehistro, maa-access mo ang secure na seksyon para sa miyembro ng website. Magagawa mo ang sumusunod:

•Magbabayad ka ng iyong mga buwanang premium

•Magpapalit ka ng doktor mo

•Mag-o-order ka ng pamalit na ID card ng miyembro

•At higit pa

7. Gamitin ang 24 na Oras na Linya sa Pagpapayo ng Nurse.

Mayroon ka bang mga tanong tungkol sa kalusugan? May mga makakausap kang nurse. Malugod ka nilang tutulungan. Nasa likod ng iyong ID card ng miyembro ang numero ng telepono.

8. Makipag-ugnayan sa Amin kung Magbabago ang Iyong Impormasyon.

Ipaalam sa amin kung:

•Kailangang i-update ang iyong address

•Magbabago ang iyong personal na impormasyon


Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021