Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Paningin

Mahalagang bahagi ng iyong pangkalahatang kalusugan ang pagprotekta sa iyong paningin.

May mga bagay kayong magagawa para makatulong sa inyong paningin, gaya ng pagsusuot ng sunglass kapag nasa labas kayo, pagkain ng masusustansyang pagkain araw-araw at regular na pagbisita sa doktor para sa mata.

Maraming plano ng Wellcare ang nag-aalok ng mga karagdagang benepisyo para sa pangangalaga sa mata:

  • Taunang pagsusuri sa mata na walang bahaginan-sa-bayad (co-payment) (nasa network)
  • Pangangalaga para sa pag-iwas sa glaucoma
  • Pagsusuri para sa diabetic retina
  • Mga hindi nagbabagong halaga na nagpapadali sa pagbabadyet para sa pangangalaga ng iyong mata
  • Allowance para sa pagbili ng salamin sa mata*

Para makapaghanap ng kalahok na provider para sa paningin sa inyong lugar, pakigamit ang aming tool na Maghanap ng Provider.

*Kasama sa ilang plano, sumangguni sa inyong EOC para sa higit pang impormasyon.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021