Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Telehealth

Nahihirapan Ka Bang Pumunta sa Mga Appointment Mo sa Iyong Provider?

Nahihirapan ka bang bumiyahe? Nakatira ka ba sa rural na bahagi ng estado? Kung oo, posibleng para sa iyo ang mga Serbisyo ng Telehealth. Sinasaklaw ang mga Serbisyo ng Telehealth gaya rin ng personal na pagpapatingin sa doktor. At puwede mong makuha ang mga serbisyong ito nang wala kang kailangang bayaran!

Binibigyang-daan Ka ng Mga Serbisyo ng Telehealth na Magpatingin sa isang Provider sa pamamagitan ng Telepono o Video.

Makukuha mo ang pangangalagang kailangan mo nang hindi kinakailangang pumunta sa malayo. Kapag nagpatingin ka sa isang provider sa pamamagitan ng Telehealth, halos katulad lang din ito ng regular na pagpapatingin sa tanggapan. Posibleng kasama sa mga serbisyo ang pang-araw-araw na pangangalaga para sa mga kondisyong hindi pang-emergency, kalusugan ng pag-uugali, dermatology, at marami pang iba!

Kasama sa mga serbisyong hindi sinasaklaw ang:

  • Mga karaniwang pagtawag sa telepono, fax, o email - pinagsama o hiwalay.
  • Pagkuha ng iyong gamot batay sa isang online na survey.

Ang anumang personal na pangangalagang nangangailangan ng paunang pag-apruba ay mangangailangan din ng parehong paunang pag-apruba sa pamamagitan ng Telehealth.

Paano ako makakakuha ng Mga Serbisyo ng Telehealth?

Pinadali na namin ito. May dalawa na ngayong paraan para makakuha ng mga Serbisyo ng Telehealth:

1. Sa Pamamagitan ng Teladoc

Pinapadali namin ang pagkuha ng de-kalidad na pangangalaga sa pamamagitan ng Teladoc! Makipag-usap sa isang doktor kahit kailan, kahit saan sa pamamagitan ng telepono o video. Available ang Teladoc para sa:

  • Pang-araw-araw na Pangangalaga: Makipag-usap sa isang lisensyadong doktor 24/7 na makakagamot ng mga kondisyong hindi pang-emergency gaya ng trangkaso, mga impeksyon sa sinus, masakit na lalamunan, at iba pa.
  • Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip: Makipag-usap sa isang therapist 7 araw sa isang linggo (mula 7 a.m. hanggang 9 p.m. sa iyong lokal na time zone).  Ang mga eksperto ng Teledoc ay nagbibigay ng suporta para sa anxiety, stress, depresyon, pamamahala ng gamot, at iba pa.
  • Dermatology (kasama sa ilang plano): mag-upload ng mga larawan ng mga problema sa balat online at makakuha ng custom na plano sa paggamot sa loob ng dalawang araw para sa mga karaniwang kondisyon sa balat gaya ng eczema, acne, pantal, at marami pang iba.

May tatlong madadaling paraan para ma-access ang Teladoc:

  1. Telepono: tumawag sa 1-800-TELADOC (835-2362)
  2. Online: bisitahin ang teladoc.com/Wellcare
  3. Mobile App: i-download ang Teladoc Mobile App

2. Sa Pamamagitan ng Iyong Provider

Itanong sa provider mo kung nagbibigay siya ng mga Serbisyo ng Telehealth. Maraming provider ang direktang nag-aalok ng serbisyong ito. Kung oo, ibibigay sa iyo ng provider mo ang lahat ng impormasyong kailangan mo para magsimula.

Gusto mo bang matuto pa tungkol sa mga Serbisyo ng Telehealth ng Wellcare? Makipag-ugnayan sa amin gamit ang numero sa likod ng iyong ID card ng Miyembro.

 

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021