Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Pandinig

Mahalagang koneksyon sa iyong pamilya at mga kaibigan ang iyong pandinig. Ikinokonekta ka rin nito sa mundo. Gusto ng Wellcare na tulungan kang manatiling konektado.

Kasama sa Mga Benepisyo para sa Pandinig ang:

  • Pagsusukat ng hearing aid
  • Taunang paglilinis at pagsusuri sa mga hearing aid
  • Pag-screen para sa pandinig na wala o may mababang bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • Pagbibigay-kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng mga hearing aid
  • Posibleng saklawin ang mga karaniwan at diagnostic na pagsusuri sa pandinig
  • Maraming pagpipilian sa mga hearing aid

Mga Benepisyo sa Hearing Aid para sa Mga Miyembro ng Wellcare

  • Maraming plano ang nag-aalok ng maximum na dolyar na benepisyo na napupunta sa pagbili ng hearing aid
  • May kasama nang supply ng mga battery ng hearing aid kapag bumili ka ng hearing aid

Gamitin ang aming tool na Maghanap ng Provider para makahanap ng kalahok na provider para sa pandinig sa inyong lugar.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021