Lumaktaw papuntang pangunahing content

Pandinig

Mahalagang koneksyon sa iyong pamilya at mga kaibigan ang iyong pandinig. Ikinokonekta ka rin nito sa mundo. Gusto ng Wellcare na tulungan kang manatiling konektado.

Kasama sa Mga Benepisyo para sa Pandinig ang:

  • Pagsusukat ng hearing aid
  • Taunang paglilinis at pagsusuri sa mga hearing aid
  • Pag-screen para sa pandinig na wala o may mababang bahaginan-sa-bayad (co-payment)
  • Pagbibigay-kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng mga hearing aid
  • Posibleng saklawin ang mga karaniwan at diagnostic na pagsusuri sa pandinig
  • Maraming pagpipilian sa mga hearing aid
  • Iba't ibang manufacturer na nagbibigay ng mga hearing aid para mabigyan ka ng opsyon sa paghahanap ng pinakamainam na device

Mga Benepisyo sa Hearing Aid para sa Mga Miyembro ng Wellcare

  • Maraming plano ang nag-aalok ng maximum na dolyar na benepisyo na napupunta sa pagbili ng hearing aid
  • May kasama nang supply ng mga battery ng hearing aid kapag bumili ka ng hearing aid

Gamitin ang tool na Maghanap ng Provider para makahanap ng kalahok na provider para sa pandinig sa iyong lugar.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021
Medicare Members: Your materials are on the way! We realize you may be waiting to receive some plan materials and we apologize for any delays. Did you know you can go online to our member portal to view Member materials, review your benefits, request or download an ID card, or choose a physician (when applicable)? Log in or register today!
×