Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Dental

Mga Dental na Benepisyo

Ang aming saklaw sa dental ay nakatuon sa kahalagahan ng pangangalagang pang-iwas sa sakit. Ang mabuting pangangalaga sa iyong oral na kalusugan ay nagsisimula sa mga regular na checkup at serbisyo. Marami sa aming mga plano ang sumasaklaw ng mga serbisyong pang-iwas sa sakit at komprehensibong serbisyo, gaya ng mga pagsusuri, x-ray, paglilinis at prosthodontic.

Paano Gumagana Ang Aming Mga Benepisyo

Magkakaroon ka ng $0 na bahaginan-sa-bayad (co-payment) para sa lahat ng saklaw na serbisyo na nasa network ng provider hanggang sa maximum na benepisyo ng iyong plano. Kapag alam mo nang maaga ang kailangan mong bayaran, mas magiging madali para sa iyo na ibadyet ang iyong mga dolyar para sa dental na pangangalaga. Mangyaring sumangguni sa iyong Katibayan ng Pagsaklaw para malaman kung nag-aalok ng dental na saklaw ang iyong plano.

Makipag-usap sa iyong dentista tungkol sa iyong mga opsyon sa paggamot bago ka kumuha ng mga serbisyo. Posibleng magbayad ka para sa mga dental na serbisyo na hindi sinasaklaw ng plano, pati na sa lahat ng gastusin na lampas sa iyong maximum na benepisyo. Posibleng malapat ang mga panuntunan sa awtorisasyon. 

Para makahanap ng kalahok na dental provider sa iyong lugar, pakigamit ang aming tool na Maghanap ng Provider.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021