Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Dental

Ang aming saklaw sa dental ay nakatuon sa kahalagahan ng pangangalagang pang-iwas sa sakit. Ang mabuting pangangalaga sa inyong oral na kalusugan ay nagsisimula sa mga regular na checkup at serbisyo. Marami sa aming mga plano ang sumasaklaw ng mga serbisyong pang-iwas sa sakit at komprehensibong serbisyo, gaya ng mga dental na pagsusuri, x-ray, paglilinis, at prosthodontic. Sumangguni sa inyong Katibayan ng Pagsaklaw para sa higit pang impormasyon tungkol sa saklaw ng inyong plano sa pangangalaga sa ngipin.

Makipag-usap sa inyong dentista tungkol sa inyong mga opsyon sa paggamot bago kayo kumuha ng mga serbisyo. Posibleng magbayad kayo para sa mga dental na serbisyo na hindi sinasaklaw ng plano, pati na sa lahat ng gastusin na lampas sa inyong maximum na benepisyo. Posibleng malapat ang mga panuntunan sa awtorisasyon.

Para makahanap ng kalahok na dental provider sa inyong lugar, pakigamit ang aming tool na Find a Provider.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021