Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mga Dagdag na Benepisyo

Makakakuha Ka ng Mga Dagdag na Benepisyo

Nakatuon ang Wellcare sa mga programa sa pangangalagang pangkalusugan na itinataguyod ng pamahalaan tulad ng Medicare at Medicaid. Binibigyan kami nito ng kakayahang magdisenyo ng mga plano na nakakoordina sa ga benepisyo ng Medicaid para masulit mo ang iyong dolyar sa Medicare. Ibig sabihin, hindi lang access sa isang malawak na network ng mga de-kalidad na doktor ang nakukuha mo. Marami sa aming mga plano ang may $0 na premium at saklaw sa Part D.

Plan Features:

Mga Serbisyong Pang-iwas sa Sakit

Mga Dagdag na Benepisyong Puwede Mong Matanggap:

Mga Serbisyong Pang-iwas sa Sakit

Puwedeng saklawin ang Mga Serbisyong Pang-iwas sa Sakit nang wala kang karagdagang babayaran! May kasamang taunang pagpapatingin para manatiling malusog, bakuna sa trangkaso at marami pang ibang serbisyo.

 

Linya para sa Pagpapayo ng Nurse
Isa sa mga benepisyo ng pagiging miyembro ng Wellcare ang aming 24 na Oras na Linya sa Pagpapayo ng Nurse. Bibigyan ka ng sagot ng aming mga nurse tungkol sa iyong mga medikal na tanong at bibigyan ka ng klinikal na pagtatasa para matulungan kang makapagdesisyon para sa iyong kalusugan tungkol man ito sa isang appointment sa doktor, referral sa telehealth, o pagpunta sa emergency room. Available ang mga nurse nang 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo sa 1-800-581-9952 (TTY 711).

 

Makakuha ng Mga Reward

Makakuha ng gift card kapag nakakumpleto kayo ng kuwalipikadong malusog na gawi.
Mag-log in sa para magsimulang makakuha ng mga reward ngayon.

 • Mga Serbisyong Pang-iwas sa Sakit

  Mga Serbisyong Pang-iwas sa Sakit

  Mga Dagdag na Benepisyong Puwede Mong Matanggap:

  Mga Serbisyong Pang-iwas sa Sakit

  Puwedeng saklawin ang Mga Serbisyong Pang-iwas sa Sakit nang wala kang karagdagang babayaran! May kasamang taunang pagpapatingin para manatiling malusog, bakuna sa trangkaso at marami pang ibang serbisyo.

   

  Linya para sa Pagpapayo ng Nurse
  Isa sa mga benepisyo ng pagiging miyembro ng Wellcare ang aming 24 na Oras na Linya sa Pagpapayo ng Nurse. Bibigyan ka ng sagot ng aming mga nurse tungkol sa iyong mga medikal na tanong at bibigyan ka ng klinikal na pagtatasa para matulungan kang makapagdesisyon para sa iyong kalusugan tungkol man ito sa isang appointment sa doktor, referral sa telehealth, o pagpunta sa emergency room. Available ang mga nurse nang 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo sa 1-800-581-9952 (TTY 711).

   

 • My Wellcare Rewards Program

  Makakuha ng Mga Reward

  Makakuha ng gift card kapag nakakumpleto kayo ng kuwalipikadong malusog na gawi.
  Mag-log in sa para magsimulang makakuha ng mga reward ngayon.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021