Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mga Karaingan

Ang pormal na tawag sa “pagrereklamo” ay “paghahain ng karaingan.” Dapat mong gamitin ang proseso ng pagrereklamo para sa mga problemang may kinalaman sa kalidad ng pangangalaga, tagal ng paghihintay, at natatanggap mong serbisyo sa customer. Puwede kang maghain ng karaingan o magagawa rin ito ng isang taong binigyan mo ng awtorisasyon. 

Maghain ng karaingan para sa mga isyung nauugnay sa:

 • Kalidad ng iyong medikal na pangangalaga
  • Hindi ka ba masaya sa kalidad ng pangangalagang natanggap mo (kabilang ang pangangalaga sa ospital)?
 • Paggalang sa inyong privacy
  • Sa tingin mo ba ay may hindi rumespeto sa karapatan mo sa privacy o kaya ay may nagbahagi ng impormasyon tungkol sa iyo na sa tingin mo ay dapat na kumpidensyal?
 • Kawalan ng respeto, pangit na serbisyo sa customer, o iba pang negatibong pag-uugali
  • May nantrato ba sa iyo nang masama?
  • Hindi ka ba masaya sa kung paano ka pinakitunguhan ng Serbisyo sa Customer?
 • Mga tagal ng paghihintay
  • Nagkakaproblema ka ba sa pagkuha ng appointment, o masyado bang matagal ang iyong paghihintay para makakuha nito?
  • Napaghintay ka ba nang matagal ng mga doktor, pharmacist, o iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, o ng aming Serbisyo sa Customer o iba pang staff ng plano?
 • Kalinisan
  • Masaya ka ba sa kalinisan o kondisyon ng parmasya, klinika, ospital, o klinika ng doktor?
 • Impormasyong nakukuha ninyo mula sa amin
  • Sa tingin mo ba ay may hindi kami naibigay sa iyo na abiso na dapat naming ibigay?
  • Sa tingin mo ba ay mahirap maunawaan ang mga nakasulat na impormasyong ipinadala namin sa iyo?

Makipag-ugnayan sa amin agad sa pamamagitan ng telepono o sulat. Kadalasan, ang pagtawag sa aming Serbisyo sa Customer ang unang hakbang. Kung ayaw mong tumawag (o tumawag ka pero hindi ka nasiyahan), puwede mong isulat ang iyong reklamo at ipadala ito sa amin. Dapat makapagreklamo sa loob ng 60 araw simula noong naganap ang problemang gusto mong ireklamo.

Puwede kayong maghain ng karaingan sa isa sa mga sumusunod na apat na paraan:

 • Tawagan kami gamit ang numero sa likod ng iyong Member ID card
 • Fax: 1-866-388-1769
 • Sumulat:
  Wellcare Health Plans, Inc.
  Attn: Grievance Department
  P.O. Box 31384
  Tampa, FL 33631-3384
 • Email

Puwede ring magsumite ng karaingan gamit ang Form sa Pakikipag-ugnayan sa Amin.

Puwede ka ring magsumite ng reklamo tungkol sa aming plano nang direkta sa Medicare. Para magsumite ng reklamo sa Medicare, pumunta sa medicare.gov. Sineseryoso ng Medicare ang iyong mga reklamo at gagamitin nito ang impormasyong ito para makatulong na mapahusay ang kalidad ng programa ng Medicare.

Kung mayroon kayong anumang iba pang feedback o alalahanin, o kung sa tingin ninyo ay hindi tinutugunan ng plano ang inyong isyu, pakitawagan ang 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Ang mga user ng TTY ay puwedeng tumawag sa 1-877-486-2048.

Bilang isang miyembro ng aming plano, may karapatan kayong maghain ng pinabilis na karaingan (pinabilis na reklamo) para sa mga partikular na sitwasyon:

 • Maaari lang humiling ang isang miyembro ng pinabilis na karaingan kung ida-downgrade ng plano ang kanilang pinabilis na apela o awtorisasyon sa karaniwan o kapag pinalawig ng plano ang isang karaingan at hindi pumayag ang miyembro.

Nareresolba ang isang pinabilis na karaingan (pinabilis na reklamo) sa loob ng 24 na oras. Ang isang karaniwang karaingan ay kadalasang nareresobla sa loob ng 30 araw simula sa petsa noong natanggap namin ang inyong kahilingan, maliban na lang kung nangangailangan ng mas mabilis na tugon dahil sa inyong kalusugan o kondisyon. Kung nangangailangan ng dagdag na impormasyon o pagpapalawig, puwede naming palawigin ang tagal na iyon hanggang 14 na araw.

Kung nagrereklamo kayo dahil tinanggihan namin ang kahilingan ninyo para sa isang “mabilisang desisyon sa pagsaklaw" o "mabilisang apela," ipapadala sa team ng mga apela ang inyong reklamo. Pagkatapos ng pagsusuri, ipapasa ng team ng mga apela ang inyong reklamo sa team ng karaingan para magdesisyon. Kung may pinabilis kayong reklamo, sasagutin namin kayo sa loob ng 24 na oras.

Mga Organisasyon ng Pagpapahusay ng Kalidad

Puwede ninyong ihain ang inyong reklamo sa Organisasyon ng Pagpapahusay ng Kalidad. Kung gusto ninyo, puwede rin ninyong ireklamo nang direkta sa organisasyong ito ang kalidad ng pangangalagang natanggap ninyo (nang hindi nagrereklamo sa amin). Para malaman ang pangalan, address, at numero ng telepono ng Organisasyon ng Pagpapahusay ng Kalidad sa inyong estado, pakibasa ang inyong Katibayan ng Pagsaklaw. Kung magrereklamo kayo sa organisasyong ito, makikipagtulungan kami sa kanila para malutas ang reklamo ninyo.

Puwede rin kayong magsumite ng reklamo tungkol sa aming plano nang direkta sa Medicare. Para magsumite ng reklamo sa Medicare, pumunta sa medicare.gov. Sineseryoso ng Medicare ang inyong mga reklamo at gagamitin nito ang impormasyong ito para makatulong na mapahusay ang kalidad ng programa ng Medicare.

Kung mayroon kayong anumang iba pang feedback o alalahanin, o kung sa tingin ninyo ay hindi tinutugunan ng plano ang inyong isyu, pakitawagan ang 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Ang mga user ng TTY ay puwedeng tumawag sa 1-877-486-2048.

Kung gusto ninyo ng impormasyon tungkol sa kung paano kukuha ng pinagsama-samang bilang ng mga karaingan, apela, at pagbubukod na inihain sa aming plano, makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang impormasyon.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021