Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Impormasyon ng saklaw

Ano ang dapat gawin kung mayroon kang problema o alalahanin:

Pakitawagan muna kami.

Mahalaga sa amin ang iyong kalusugan at kasiyahan. Kung mayroon kang problema o alalahanin, pakitawagan kami. Makikipagtulungan kami sa iyo para subukang mahanap ang solusyon sa problema mo na magiging kasiya-siya para sa iyo.

May mga karapatan ka bilang miyembro ng aming plano at bilang isang taong nakakatanggap ng Medicare. Nangangako kaming igalang ang iyong mga karapatan, seryosohin ang iyong mga problema at alalahanin, at itrato ka nang patas at may respeto. Gayunpaman, kung hindi malulutas ang iyong isyu sa paraang ikinasisiya mo, may mga pormal na hakbang kang puwedeng gawin.

May dalawang uri ng mga pormal na proseso para sa pangangasiwa ng mga problema at alalahanin:

  • Kung tungkol sa mga benepisyo o saklaw ang iyong problema, kailangan mong gamitin ang proseso para sa Mga Desisyon at Apela sa Saklaw na makikita sa katumbas nitong page, na nasa drop-down na menu ng page na ito.
  • Kung ang problema mo ay hindi tungkol sa mga benepisyo o saklaw, kailangan mong lumaktaw papunta sa page ng Mga Karaingan na makikita sa drop-down na menu na nasa page na ito.

Naaprubahan na ng Medicare ang parehong prosesong ito. Para matiyak ang pagiging patas at pagiging mabilis ng pagtugon sa iyong mga problema, ang bawat proseso ay may sariling hanay ng mga patakaran, proseso, at deadline na dapat nating sundin.

Pakibasa ang aming Ebidensya ng Saklaw o Evidence of Coverage para sa higit pang impormasyon. Makikita ang PDF sa page na Mga Materyales ng Plano mo.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021