Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Thank you for being a Wellcare Member!

Dito, mabilis mong makukuha ang mga dokumento at form na partikular sa iyong plano.

Ang planong ito ay eksklusibong iniaalok sa mga nagpapatala na parehong kwalipikado sa Medicare at Medicaid. Nagbibigay ito ng saklaw para sa lahat ng mga serbisyo sa Part A at Part B na sinasaklaw ng Medicare na natatanggap mula sa mga provider na nasa network pati na mga inireresetang gamot. Puwede ring saklawin ng plano ang mga suplemental na serbisyo at mga serbisyong hindi sinasaklaw ng Medicare gaya ng karaniwang dental na pangangalaga, pangangalaga sa paningin at pandinig.


Taunang Abiso ng Pagbabago o Annual Notice of Change (ANOC)

Ang dokumentong ito (ang Taunang Abiso ng Pagbabago o “Annual Notice of Change”) ay naglalaman ng anumang pagkakaiba sa saklaw, gastos, o sineserbisyuhang lugar sa pagitan ng mga taon ng plano.

Kabilang sa dokumentong ito ang anumang pagkakaiba sa saklaw, gastos, o sineserbisyuhang lugar sa pagitan ng dati at kasalukuyang taon ng plano.

Mga Dokumentong Partikular sa Plano

Isinasaad ng dokumentong ito ang ilan sa mga feature ng planong ito. Para sa isang kumpletong listahan ng mga benepisyo, tingnan ang iyong Ebidensya ng Saklaw o Evidence of Coverage.

Kasama sa dokumentong ito ang isang legal at detalyadong paglalarawan ng iyong mga benepisyo at mga gastos bilang isang miyembro.

Gamitin ang form na ito para makapagpatala sa isang Medicare Advantage na Plano

Sinusukat ng mga Star Rating kung gaano kahusay ang mga planong pangkalusugan at plano sa gamot ng Medicare sa iba't ibang kategorya. Ipinapamahagi ito ng Medicare. Sinusuri ng Medicare ang mga plano batay sa 5-Star rating na sistema. Kinakalkula ang Mga Star Rating bawat taon, at puwede itong mabago taon-taon.

Mga Nauugnay na Materyales

New in 2023: Find A Provider Tool and Provider National Network Updates

Original Medicare Defined Cost Share Amounts and Premiums

Makikita sa ibaba ang isang listahan ng mga pinipiling testing supply para sa diabetes (mga blood glucose meter at test strip) na puwede mong matanggap sa isang parmasyang nasa network.

Gamitin ang form na ito para payagan kaming i-withdraw ang iyong mga buwanang premium mula sa iyong bangko.

Kumpletuhin ang form na ito upang humiling ng reimbursement para sa mga saklaw na serbisyong medikal na binayaran ninyo mula sa bulsa.

Use this claim form to be reimbursed for eligible over-the-counter items. Please submit one form per member.

Kabilang sa dokumentong ito ang impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa pagsasalin sa maraming wika para sa mga nagsasalita ng Arabic, Chinese Cantonese, Chinese Mandarin, French Creole, French, German, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, at Vietnamese.

Kinukumpirma ng form na ito ang kahilingan mo para gawing kinatawan mo ang isang partikular na tao kaugnay ng isang claim.

Dapat kumpletuhin ng bawat miyembro na humihiling na maalis sa pagkakatala ang kanilang sariling form.

Form ng Kahilingan ng Part D sa Muling Pagsasaalang-alang ng Penalty para sa Huling Pagpapatala (LEP).

Kinukumpirma ng form na ito ang pahintulot mo para talakayin o ibahagi ng WellCare ang Protektadong Impormasyong Pangkalusugan o Protected Health Information (PHI) sa isang partikular na tao.

Binabawi ng form na ito ang pahintulot mo para talakayin o ibahagi ng WellCare ang Protektadong Impormasyong Pangkalusugan o Protected Health Information (PHI) sa isang partikular na tao.

Please complete this form with your provider if you want to change your PCP. Your provider will then send this form to your health plan, letting them know about the change.

Kapaki-pakinabang na Impormasyon

CAHPS CMS Survery

Tell Us What a Better Health Plan Looks Like

In the next couple of weeks, you may be selected to participate in important health plan survey. Each year, CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) selects a small sample members to survey about their health care experiences as a patient.  WellCare carefully reviews feedback from this CAHPS® (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) survey. We use the survey to build programs and improve the services you need.

Your Comments Make Changes Happen

Some key areas we’ve already improved, based on your opinions:

 • Improved customer service to make it faster and easier to get the help and information you need
 • We are revising our authorization process to make it faster and easier to get needed services.
 • Made it easier for new providers to join our network
 • Made it easier to get assistance with social service needs such as utility assistance, rent assistance, food pantries, etc. through the Community Assistance Line @ 1-866-775-2192.

Call Your Answers In

If you receive a survey in the mail and you’d rather take the CMS survey by phone, call toll-free 1-866-864-8918. You will have the option to hear English or Spanish. The survey takes about 10-15 minutes.

Be on the Lookout

If you’re chosen to participate, you’ll first receive a notification from CMS. This is what that letter will look like:

We hope you decide to take the survey, if you’re asked. We highly value your opinions and rely on them to improve our service to you. 

24 na Oras na Linya ng Pagpapayo ng Nurse

One of the benefits of being a WellCare member is our 24-Hour Nurse Advice Line. Our nurses will give you answers to your medical questions and help you decide whether to see your doctor or go to the emergency room. Nurses are available 24 hours a day, seven days a week at 1-800-581-9952. (TTY users dial 711.)

Tulong sa Surgery

Kung kailangan mo o ng mahal mo sa buhay na sumailalim sa operasyon, alam mo ba kung ano ang dapat mo munang gawin?
Isa sa mga tanong sa isipan ng marami ang, "Kaialngan ko ba ng surgery, o may iba pa bang opsyon?"

Ipinapakilala ang Welvie® - isang online na programa ng suporta sa pagpapasya kaugnay ng surgery na magagamit ninyo ng doktor mo para magpasya sa, maghanda para sa at makapagpagaling pagkatapos ng isang surgery. At available ito nang wala kayong karagdagang babayaran.

Anim na hakbang lang ang kailangan mo para makapagkamit ng mas mahuhusay na resulta.
Hinati-hati na ng Welvie ang iyong journey sa surgery sa anim na simpleng hakbang na gagabay sa iyo mula sa diagnosis hanggang sa pagpapagaling:

Hakbang 1 - Kunin ang tamang diagnosis

Hakbang 2 - Hanapin ang angkop na doktor

Hakbang 3 - Gumawa ng desisyon sa paggamot

Hakbang 4 - Matuto tungkol sa mga ospital

Hakbang 5 - Maghanda para sa surgery

Hakbang 6 - Magpagaling sa bahay

It pays to know Welvie.
For current WellCare members only: After you complete the first three steps of the Welvie program, you will receive a $25 amazon.com gift card. Even if you are not considering surgery right now, be sure to check out Welvie so if you are faced with making a surgery decision in the future, you will be prepared.

Dalhin ako sa Welvie

 • CAHPS

  CAHPS CMS Survery

  Tell Us What a Better Health Plan Looks Like

  In the next couple of weeks, you may be selected to participate in important health plan survey. Each year, CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) selects a small sample members to survey about their health care experiences as a patient.  WellCare carefully reviews feedback from this CAHPS® (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) survey. We use the survey to build programs and improve the services you need.

  Your Comments Make Changes Happen

  Some key areas we’ve already improved, based on your opinions:

  • Improved customer service to make it faster and easier to get the help and information you need
  • We are revising our authorization process to make it faster and easier to get needed services.
  • Made it easier for new providers to join our network
  • Made it easier to get assistance with social service needs such as utility assistance, rent assistance, food pantries, etc. through the Community Assistance Line @ 1-866-775-2192.

  Call Your Answers In

  If you receive a survey in the mail and you’d rather take the CMS survey by phone, call toll-free 1-866-864-8918. You will have the option to hear English or Spanish. The survey takes about 10-15 minutes.

  Be on the Lookout

  If you’re chosen to participate, you’ll first receive a notification from CMS. This is what that letter will look like:

  We hope you decide to take the survey, if you’re asked. We highly value your opinions and rely on them to improve our service to you. 

 • 24 na Oras na Linya ng Pagpapayo ng Nurse

  24 na Oras na Linya ng Pagpapayo ng Nurse

  One of the benefits of being a WellCare member is our 24-Hour Nurse Advice Line. Our nurses will give you answers to your medical questions and help you decide whether to see your doctor or go to the emergency room. Nurses are available 24 hours a day, seven days a week at 1-800-581-9952. (TTY users dial 711.)
 • Tulong sa Pagpapasya Kaugnay ng Surgery

  Tulong sa Surgery

  Kung kailangan mo o ng mahal mo sa buhay na sumailalim sa operasyon, alam mo ba kung ano ang dapat mo munang gawin?
  Isa sa mga tanong sa isipan ng marami ang, "Kaialngan ko ba ng surgery, o may iba pa bang opsyon?"

  Ipinapakilala ang Welvie® - isang online na programa ng suporta sa pagpapasya kaugnay ng surgery na magagamit ninyo ng doktor mo para magpasya sa, maghanda para sa at makapagpagaling pagkatapos ng isang surgery. At available ito nang wala kayong karagdagang babayaran.

  Anim na hakbang lang ang kailangan mo para makapagkamit ng mas mahuhusay na resulta.
  Hinati-hati na ng Welvie ang iyong journey sa surgery sa anim na simpleng hakbang na gagabay sa iyo mula sa diagnosis hanggang sa pagpapagaling:

  Hakbang 1 - Kunin ang tamang diagnosis

  Hakbang 2 - Hanapin ang angkop na doktor

  Hakbang 3 - Gumawa ng desisyon sa paggamot

  Hakbang 4 - Matuto tungkol sa mga ospital

  Hakbang 5 - Maghanda para sa surgery

  Hakbang 6 - Magpagaling sa bahay

  It pays to know Welvie.
  For current WellCare members only: After you complete the first three steps of the Welvie program, you will receive a $25 amazon.com gift card. Even if you are not considering surgery right now, be sure to check out Welvie so if you are faced with making a surgery decision in the future, you will be prepared.

  Dalhin ako sa Welvie


Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021