Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Pumili ng Iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga

Your Primary Care Physician (PCP) is Vital to Your Healthcare

Makakatulong na magkaroon ng mabuting ugnayan – at mabuting komunikasyon – sa isang doktor na pinagkakatiwalaan at inaasahan mo. Binabantayan ng iyong PCP ang pangkalahatang kalusugan mo, at inirerekomenda niya ang tamang pangangalaga sa tamang oras para mapanatili kang malusog. Narito ang ilang tip para masulit mo ang pagpapatingin mo sa iyong PCP, para makahanap ng angkop para sa iyo, at para maunawaan kung anong mag uri ng mga doktor ang puwedeng maging PCP mo.

Follow a Checklist:

 • Always carry your Wellcare member ID card and present it at your visit.
 • Kung nagpapatingin ka sa isang bagong PCP, ipapadala ang iyong mga medikal na talaan mula sa dati mong PCP.
 • Magdala ng listahan ng lahat ng iyong mga gamot – pati ang mga vitamin at herbal na remedyo. Tiyaking suriin ang mga ito kasama ng iyong PCP. Posibleng may mas magagandang opsyon na puwede ninyong talakayin.
 • Magdala ng listahan ng lahat ng iyong mga tanong at alalahanin. Isa-isahin ang mga ito, at bumuo ng plano tungkol sa kung paano tutugunan ang mga ito.
 • Maging tapat at mabusisi. Kailangang malaman ng mga doktor ang lahat ng tungkol sa iyo para matulungan ka nila. Huwag mahihiya. Palaging papanatilihing pribado ang impormasyong ibabahagi mo.
 • Kumuha ng kopya ng mga oras ng negosyo at mga numero ng telepono. Alamin kung saan tatawag kapag may emergency.

Finding the Right PCP

Sa WellCare, puwede kang pumili ng bagong PCP anumang oras. Baka gusto mo ng PCP na malapit lang sa bahay mo. Baka gusto mo ng PCP na alam mong mas makakaunawa sa iyo. Nasa iyo ang desisyon.

1. Think about your "must haves"

 •  When is the doctor in the office? Are evening and weekend appointments available?
 • Ilang doktor ang on call kung sakali mang magka-emergency?
 • Naa-access ba ng may kapansanan ang pasilidad?
 • Kumbinyente at available ba ang transportasyon?
 • Gusto mo ba ng malapit na tanggapan?
 • Mas gusto mo ba ng mga lalaki o babaeng doktor?
 • Gusto mo ba ng doktor na nagsasalita ng wikang maliban sa English?

2. Ask around
Do your friends and relatives have a PCP they trust and recommend? Find out if the PCP is in your plan's provider
network and accepting new patients.

3. Check the provider directory
To find a PCP, use our Find Provider tool.

4. Schedule your first visit
Call to make an appointment. Or, let us help you make the appointment. You can call us at the number on the back of
your Wellcare member ID card.

5. Get to know your new doctor
Ask about his or her experience. Be sure you feel at ease with the doctor.

Who Can Be your PCP?

You will want to consider doctors from the following three general categories. All are well qualified to be your PCP:

 1. General Practitioners/Physicians (GP)
  GP's treat patients of all ages with a variety of health issues. This type of doctor might be a Doctor of Medicine (M.D.) or a Doctor of Osteopathic Medicine (D.O.). GPs will refer a patient to a specialist if further treatment is needed.
 2. Family Practitioners/Physicians
  These PCPs are similar to GPs. They may also treat health issues that may require a visit to a specialist. For example, children may see a pediatrician. Women may see an OB/GYN.
 3. Internists
  These PCPs diagnose and treat adults with diseases and disorders of internal organs. They often specialize in chronic or long-term conditions.

Start building a better relationship with your PCP today. If you need help finding the right match, we can help. Call us at the number on the back of your Wellcare member ID card.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021