Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Mga Parmasya

Mga Parmasyang nasa Network

Tinatanggap ang Wellcare sa mahigit 60,000 parmasya sa network sa buong bansa. Pinapadali nito na makuha ang mga gamot ninyo. Kabilang sa aming network ang malalaking chain na parmasya, mga independent na retail na parmasya, mga parmasya ng mail order na serbisyo, mga parmasya para sa pangmatagalang pangangalaga, mga parmasya para sa home infusion, at mga parmasya ng Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Program (I/T/U).

Bilang isang miyembro, puwede ninyong kunin ang inyong mga reseta sa anumang parmasyang nasa network. Kung kukunin ninyo ang inyong reseta, ipakita lang ang inyong ID card ng Miyembro sa Wellcare.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagkuha ng mga reseta ninyo sa mga parmasyang nasa network, mangyaring sumangguni sa inyong Katibayan ng Pagsaklaw.

Serbisyo ng Mail Order

Para sa ilang partikular na uri ng mga inireresetang gamot, puwede ninyong gamitin ang aming preferred na mail order na serbisyo –ang CVS Caremark®. Puwede ninyong ipadala nang direkta sa inyong bahay ang hanggang 90 araw na supply ng inyong mga gamot nang libre at sa paraang hindi kapansin-pansin gamit ang karaniwang delivery. Sa pamamagitan nito, makakatipid kayo ng oras, pera, at biyahe papuntang parmasya.

Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang aming page na Mail Order na Serbisyo na nasa website na ito. Puwede rin ninyong tawagan ang Mga Serbisyo para sa Miyembro ng CVS Caremark® sa 1-866-808-7471 (TTY: 711) 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo o bisitahin.

Mga Parmasyang Wala sa Network

May libo-libo kaming parmasya sa aming network sa buong bansa para mapadali ang pagkuha ninyo ng inyong mga gamot. Gayunpaman, alam namin na may mga pagkakataong hindi kayo makakagamit ng isang parmasyang nasa network. Puwede naming saklawin ang mga gamot na kinuha sa isang parmasyang wala sa network kung:

  • Walang bukas na parmasyang nasa network na malapit sa inyo, o
  • Kailangan ninyo ng gamot na hindi ninyo makukuha sa isang parmasyang nasa network na malapit sa inyo, o
  • Kailangan ninyo ng gamot para sa emergency o agarang pangangalagang medikal, o
  • Dapat kayong lumikas mula sa inyong bahay dahil sa isang pederal na sakuna o iba pang emergency sa pampublikong kalusugan

Palagi munang makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo para sa Miyembro para malaman kung may parmasyang nasa network na malapit sa inyo.

Kung regular kayong umiinom ng (mga) gamot at nagpaplano kayong bumiyahe, tiyaking tingnan ang supply ng inyong (mga) gamot bago kayo umalis. Kapag posible, dalhin ang lahat ng gamot na kinakailangan ninyo. Kung bibiyahe kayo sa loob ng Estados Unidos at mga teritoryo, posibleng saklawin namin ang inyong gamot sa isang parmasyang wala sa network para sa mga dahilang kapareho ng nabanggit sa itaas. Gayunpaman, hindi namin mababayaran ang anumang resetang kinuha sa mga parmasya sa labas ng Estados Unidos at mga teritoryo, kahit pa para ito sa medikal na emergency.

Kung kailangan ninyong gumamit ng parmasyang wala sa network, sa pangkaraniwan ay kailangan ninyong bayaran ang buong halaga sa halip na copay kapag kukuha kayo ng inyong reseta. Puwede ninyong hilingin sa amin na ibalik namin sa inyo ang inyong ibinayad para sa aming bahagi sa gastos.

Paano kayo hihiling ng reimbursement mula sa amin?

  1. Sagutan ang Form ng Claim sa Reseta sa ibaba.
  2. I-attach ang orihinal na resibo ng reseta sa form. Kung wala sa inyo ang orihinal na resibo, puwede kayong humingi ng printout sa inyong parmasya. Huwag gumamit ng mga resibo mula sa cash register. Magandang ideya rin na gumawa kayo ng kopya ng inyong bill at resibo para sa inyong mga tala.
  3. Ipadala sa mail ang nasagutang form at resibo sa address na nasa form. Dapat ninyong isumite sa amin ang inyong claim sa loob ng tatlong taon mula sa petsa kung kailan ninyo natanggap ang inyong gamot.

Form ng Pag-claim ng Reseta - English Magbubukas ang PDF na dokumentong ito sa bagong window.

Pagkatanggap namin sa inyong kahilingan, ipapadala namin sa mail ang aming desisyon (pagpapasya sa pagsaklaw) kasama ang isang reimbursement check (kung naaangkop) sa loob ng 14 na araw. 

Para sa partikular na impormasyon tungkol sa saklaw sa gamot, mangyaring sumangguni sa inyong Katibayan ng Pagsaklaw o Makipag-ugnayan sa Amin. 
Narito kami upang tumulong.

Impormasyon tungkol sa Parmasya

Pag-fill sa Iyong Reseta

When you fill your prescription at a participating pharmacy, you will simply need to present your WellCare ID card. You will be responsible for any necessary out of pocket expense according to your Part D benefit. 

Learn how to fill your prescriptions through WellCare's Preferred Mail-Service Pharmacy.

Kumuha ka ba ng inireresetang gamot sa isang parmasyang nasa labas ng aming network? Alamin pa ang tungkol sa aming wala sa network na saklaw.

Sumangguni sa Ebidensya ng Saklaw o Evidence of Coverage para sa higit pang impormasyon tungkol sa bahagi mo sa gastos sa reseta.

Humingi ng Electronic na Form ng Pagdetermina ng Saklaw sa Inireresetang Gamot ng Medicare

O

Use this printable form to ask us for a decision about a prescription drug and your specific plan coverage. Providers and members should fax form to 1-866-388-1767.

Request for Redetermination of Medicare Prescription Drug Denial (Appeal) Electronic Form)

O

Complete this printable form to ask for an appeal after being denied a request for coverage or payment for a prescription drug. This is the same form as above but cannot be submitted electronically. Request for Redetermination of Medicare Prescription Drug Denial (Appeal) Magbubukas ang PDF na dokumentong ito sa bagong window.

Matuto Pa

Parmasya para sa Pag-o-order sa Mail

Ang CVS Caremark Mail Service Pharmacy ay ang preferred na mail-service na parmasya ng WellCare. Makakatanggap ka ng hanggang tatlong buwang supply ng iyong gamot sa mismong bahay mo.

Exactus Specialty Pharmacy

Bakit ako dapat gumamit ng Exactus Specialty Services?

Available ang mga preferred na specialty na serbisyo ng parmasya ng WellCare nang walang dagdag na gastos sa mga miyembro na umiinom ng gamot para sa mga kondisyong pangmatagalan, nakamamatay, o rare (bihira). Kabilang sa platform ng aming mga serbisyo ang pagtulong sa mga miyembro na makontrol ang mga side effect at sintomas, mag-order ng mga refill, matutunan kung paano makainom ng mga gamot sa mas mahusay na paraan, at higit pa.

 

Karagdagang Tulong para sa Mga Inireresetang Gamot

Matutunan kung paano isumite ang pruweba ng pagiging kuwalipikado ninyo para sa Karagdagang Tulong sa Mga Inireresetang Gamot:

2015

English  Magbubukas ang PDF na dokumentong ito sa bagong window.  Spanish  Magbubukas ang PDF na dokumentong ito sa bagong window.  Chinese  Magbubukas ang PDF na dokumentong ito sa bagong window.  Vietnamese

View valid evidence of low-income eligibility Magbubukas ang PDF na dokumentong ito sa bagong window. (Best Available Evidence).

Makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa Pinakamahusay na Available na Ebidensya mula sa Medicare.


Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021