Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Medicare is a federal health insurance program. It is available to people 65 and older, people under 65 with certain disabilities and people with end-stage renal disease. When you are ready to decide on a plan, take the time to understand how the plans work. That way, you can make an informed decision and choose the plan that is right for you.

When It Comes to Coverage, You Have Options

You have the choice of your Medicare coverage. There are two primary options, Original Medicare and Medicare Advantage (also known as Part C).

What are the parts of Medicare?

Original Medicare is a fee-for-service health plan managed by the federal government that has two parts: Medicare Part A (Hospital Insurance) and Part B (Medical Insurance). For drug coverage, you can join a separate Medicare drug plan (Part D).

Learn more about the individual parts of Medicare:

Part A - Hospital Coverage

Helps cover:

 • Inpatient care in hospitals
 • Skilled nursing facility care
 • Hospice care
 • Home health care

Part B - Medical Coverage

Helps cover:

 • Services from doctors and other health care providers
 • Outpatient care
 • Home health care
 • Durable medical equipment (like wheelchairs, walkers, hospital beds and other equipment)
 • Many preventive services (like screenings, shots/vaccines and yearly "Wellness" visits)

Medicare Advantage (also known as Part C)

 • An "all in one" alternative to Original Medicare that includes Part A, Part B and, usually, Part D.
 • Plans may have lower out-of-pocket costs than Original Medicare.
 • Most plans offer extra benefits that Original Medicare doesn't cover such as vision, hearing, dental and more.

Part D - Prescription Drug Coverage

Helps cover:

 • Cost of prescription drugs (including many recommended shots and vaccines)

Part D plans are run by private insurance companies that follow rules set by Medicare.

What are Medicare Advantage plans?

A Medicare Advantage Plan is another way to get your Medicare Part A (hospital insurance) and Part B (Medicare insurance) coverage. Medicare Advantage Plans, sometimes called "Part C" or "MA Plans," are offered by private companies that are approved by Medicare.

If you join a Medicare Advantage Plan, the plan will provide all of your Medicare Part A and Part B coverage, excluding hospice care. Most plans also include drug coverage (Part D). Medicare Advantage plans often offer coverage for things Original Medicare doesn't cover, such as vision, hearing, dental, and fitness programs (like gym memberships or discounts).

There are different types of Medicare Advantage plans. The most common types of plans include:

 • Health Maintenance Organization (HMO) Plans
 • Preferred Provider Organization (PPO) Plans
 • Private Fee-for-Service (PFFS) Plans
 • Special Needs Plans (SNPs)

Mahalagang impormasyon

Mga Espesyal na Pangangailangan o Special Needs

Wellcare Special Needs Plans (SNPs) are tailored to meet the needs of people who are:

 • Eligible for Medicare
 • Living on a limited income
 • Eligible for Medicaid

If you qualify for a SNP, your plan may include:

 • Hospital, doctor and prescription drug coverage
 • Care management services
 • Routine vision and dental coverage
 • Help to pay for things like vitamins, first aid supplies and dental products
 • Help to and from your medical appointments

Wellcare may have a SNP that meets your needs. This depends on your level of Medicaid. Contact Us to learn more about SNPs.

Disclaimers

Ang Wellcare ang brand ng Medicare para sa Centene Corporation, isang HMO, PPO, PFFS, PDP na plano na may kontrata sa Medicare at isang aprubadong Sponsor ng Part D. Ang aming mga D-SNP na plano ay may kontrata sa programang Medicaid sa estado. Ang pagpapatala sa aming mga plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata.

‘Ohana Health Plan, a plan offered by WellCare Health Insurance of Arizona, Inc.

Texas Residents: Wellcare (HMO and HMO SNP) includes products that are underwritten by WellCare of Texas, Inc., WellCare National Health Insurance Company, and SelectCare of Texas, Inc.

Washington residents: “Wellcare" is issued by WellCare Health Insurance Company of Washington, Inc.

Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) Members: Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) is a Fully Integrated Dual Eligible Special Needs Plan with a Medicare contract and a contract with the New Jersey Medicaid program. Enrollment in Wellcare Dual Liberty depends on contract renewal. This information is not a complete description of benefits. Contact the plan for more information. Limitations and restrictions may apply. Benefits may change on January 1 of each year. Your Part B premium is covered by Medicaid. This plan is available to those who have both Medicare and full Medicaid benefits. Wellcare uses a formulary. Please contact Wellcare for details.

Every year, Medicare evaluates plans based on a 5-star rating system.

Louisiana D-SNP members: As a WellCare HMO D-SNP member, you have coverage from both Medicare and Medicaid. You receive your Medicare health care and prescription drug coverage through WellCare and are also eligible to receive additional health care services and coverage through Louisiana Medicaid. Learn more about providers who participate in Louisiana Medicaid by visiting myplan.healthy.la.gov/find-provider. For detailed information about Louisiana Medicaid benefits, please visit the Medicaid website at ldh.la.gov/medicaid and select the “Learn about Medicaid Services” link.

Louisiana D-SNP prospective enrollees: For detailed information about Louisiana Medicaid benefits, please visit the Medicaid website at ldh.la.gov/medicaid.

Notice: TennCare is not responsible for payment for these benefits, except for appropriate cost sharing amounts. TennCare is not responsible for guaranteeing the availability or quality of these benefits. Any benefits above and beyond traditional Medicare benefits are applicable to Wellcare Medicare Advantage only and do not indicate increased Medicaid benefits.

Out-of-network/non-contracted providers are under no obligation to treat Plan members, except in emergency situations. Please call our customer service number or see your Evidence of Coverage for more information, including the cost-sharing that applies to out-of-network services.

Wellcare’s pharmacy network includes limited lower-cost preferred pharmacies in rural areas of MO and NE. The lower costs advertised in our plan materials for these pharmacies may not be available at the pharmacy you use. For up-to-date information about our network pharmacies, including whether there are any lower-cost preferred pharmacies in your area, please call 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO) and Wellcare Giveback (HMO) in MO or consult the online pharmacy directory at wellcare.com/medicare; and 1-833-542-0693 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), and Wellcare No Premium Open (PPO) in NE or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/NE.

Value-Added Items and Services (VAIS) are not plan benefits and are not covered by the plan. Plan enrollees are responsible for all costs.

Please contact your plan for details.

Mga Karaingan

May karapatan kang maghain ng karaingan o magbigay ng feedback nang direkta sa Medicare tungkol sa aming plano. Kumpletuhin at isumite ang Form ng Feedback at Reklamo ng Medicare.

Ang Medicare ay may Office of the Medicare Ombudsman (OMO) na makakatulong sa iyo para sa mga reklamo, karaingan, at paghingi ng impormasyon. Bisitahin ang Medicare.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa Medicare at/o tulong sa mga reklamo at karaingan.

Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency.

In the event of an emergency or natural disaster, Wellcare is committed to helping you continue to access care easily. In a time of crisis, we will:

 • Payagan ang mga benepisyo ng plano sa Part A at Part B at mga suplemental na benepisyo ng plano sa Part C na maibigay sa mga tinukoy na hindi kinontratang pasilidad (tandaan na ang mga benepisyo sa Part A at Part B ay dapat na ibigay ng mga pasilifdad na sertipikado ng Medicare, alinsunod sa 42 CFR §422.204(b)(3))
 • Buong ipinagpapaliban, mga kinakailangan para sa mga referral ng gatekeeper kapag naaangkop
 • Pansamantalang ibaba ang wala sa network na halaga ng bahaginan-sa-gastos na inaprubahan ng plano sa halaga ng bahaginan-sa-gastos na nasa network
 • Ipagpaliban ang kinakailangang 30 araw na abiso sa mga nagpapatala basta't nakakatulong sa nagpapatala ang lahat ng mga pagbabago (gaya ng pagbabawas sa halaga ng bahaginan-sa-gastos at pagpapaliban ng awtorisasyon)
 • Binibigyang-daan kang mag-fill ng mga gamot nang mas maaga kaysa sa karaniwan para matiyak na mayroon ka ng mga kailangan mo sa panahon ng emergency 

Magkakabisa ang mga pagkilos na ito hanggang sa matapos ang panahon ng pagdedeklara ng emergency. Ang Mga Sakuna/Emergency ay maaaring ideklara ng Pamahalaan ng U.S., ng Pederal na Ahensya sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA), o ng Gobernador ng anumang estado.

Sa karaniwan, kaklaruhin ng source na nagdeklara ng sakuna kung kailan matatapos ang sakuna o emergency. Gayunpaman, kung hndi pa rin matatapos ang timeframe ng sakuna o emergency sa loob ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara, at kung wala pang tinukoy na petsa ng pagtatapos ang Mga Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) para sa sakuna o emergency, babalik na kami sa normal na operasyon pagkalipas ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara.

 • Mga Espesyal na Pangangailangan

  Mga Espesyal na Pangangailangan o Special Needs

  Wellcare Special Needs Plans (SNPs) are tailored to meet the needs of people who are:

  • Eligible for Medicare
  • Living on a limited income
  • Eligible for Medicaid

  If you qualify for a SNP, your plan may include:

  • Hospital, doctor and prescription drug coverage
  • Care management services
  • Routine vision and dental coverage
  • Help to pay for things like vitamins, first aid supplies and dental products
  • Help to and from your medical appointments

  Wellcare may have a SNP that meets your needs. This depends on your level of Medicaid. Contact Us to learn more about SNPs.

 • Mga Disclaimer

  Disclaimers

  Ang Wellcare ang brand ng Medicare para sa Centene Corporation, isang HMO, PPO, PFFS, PDP na plano na may kontrata sa Medicare at isang aprubadong Sponsor ng Part D. Ang aming mga D-SNP na plano ay may kontrata sa programang Medicaid sa estado. Ang pagpapatala sa aming mga plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata.

  ‘Ohana Health Plan, a plan offered by WellCare Health Insurance of Arizona, Inc.

  Texas Residents: Wellcare (HMO and HMO SNP) includes products that are underwritten by WellCare of Texas, Inc., WellCare National Health Insurance Company, and SelectCare of Texas, Inc.

  Washington residents: “Wellcare" is issued by WellCare Health Insurance Company of Washington, Inc.

  Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) Members: Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) is a Fully Integrated Dual Eligible Special Needs Plan with a Medicare contract and a contract with the New Jersey Medicaid program. Enrollment in Wellcare Dual Liberty depends on contract renewal. This information is not a complete description of benefits. Contact the plan for more information. Limitations and restrictions may apply. Benefits may change on January 1 of each year. Your Part B premium is covered by Medicaid. This plan is available to those who have both Medicare and full Medicaid benefits. Wellcare uses a formulary. Please contact Wellcare for details.

  Every year, Medicare evaluates plans based on a 5-star rating system.

  Louisiana D-SNP members: As a WellCare HMO D-SNP member, you have coverage from both Medicare and Medicaid. You receive your Medicare health care and prescription drug coverage through WellCare and are also eligible to receive additional health care services and coverage through Louisiana Medicaid. Learn more about providers who participate in Louisiana Medicaid by visiting myplan.healthy.la.gov/find-provider. For detailed information about Louisiana Medicaid benefits, please visit the Medicaid website at ldh.la.gov/medicaid and select the “Learn about Medicaid Services” link.

  Louisiana D-SNP prospective enrollees: For detailed information about Louisiana Medicaid benefits, please visit the Medicaid website at ldh.la.gov/medicaid.

  Notice: TennCare is not responsible for payment for these benefits, except for appropriate cost sharing amounts. TennCare is not responsible for guaranteeing the availability or quality of these benefits. Any benefits above and beyond traditional Medicare benefits are applicable to Wellcare Medicare Advantage only and do not indicate increased Medicaid benefits.

  Out-of-network/non-contracted providers are under no obligation to treat Plan members, except in emergency situations. Please call our customer service number or see your Evidence of Coverage for more information, including the cost-sharing that applies to out-of-network services.

  Wellcare’s pharmacy network includes limited lower-cost preferred pharmacies in rural areas of MO and NE. The lower costs advertised in our plan materials for these pharmacies may not be available at the pharmacy you use. For up-to-date information about our network pharmacies, including whether there are any lower-cost preferred pharmacies in your area, please call 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO) and Wellcare Giveback (HMO) in MO or consult the online pharmacy directory at wellcare.com/medicare; and 1-833-542-0693 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), and Wellcare No Premium Open (PPO) in NE or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/NE.

  Value-Added Items and Services (VAIS) are not plan benefits and are not covered by the plan. Plan enrollees are responsible for all costs.

  Please contact your plan for details.

 • Mga Karaingan

  Mga Karaingan

  May karapatan kang maghain ng karaingan o magbigay ng feedback nang direkta sa Medicare tungkol sa aming plano. Kumpletuhin at isumite ang Form ng Feedback at Reklamo ng Medicare.

  Ang Medicare ay may Office of the Medicare Ombudsman (OMO) na makakatulong sa iyo para sa mga reklamo, karaingan, at paghingi ng impormasyon. Bisitahin ang Medicare.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa Medicare at/o tulong sa mga reklamo at karaingan.

 • Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency.

  Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency.

  In the event of an emergency or natural disaster, Wellcare is committed to helping you continue to access care easily. In a time of crisis, we will:

  • Payagan ang mga benepisyo ng plano sa Part A at Part B at mga suplemental na benepisyo ng plano sa Part C na maibigay sa mga tinukoy na hindi kinontratang pasilidad (tandaan na ang mga benepisyo sa Part A at Part B ay dapat na ibigay ng mga pasilifdad na sertipikado ng Medicare, alinsunod sa 42 CFR §422.204(b)(3))
  • Buong ipinagpapaliban, mga kinakailangan para sa mga referral ng gatekeeper kapag naaangkop
  • Pansamantalang ibaba ang wala sa network na halaga ng bahaginan-sa-gastos na inaprubahan ng plano sa halaga ng bahaginan-sa-gastos na nasa network
  • Ipagpaliban ang kinakailangang 30 araw na abiso sa mga nagpapatala basta't nakakatulong sa nagpapatala ang lahat ng mga pagbabago (gaya ng pagbabawas sa halaga ng bahaginan-sa-gastos at pagpapaliban ng awtorisasyon)
  • Binibigyang-daan kang mag-fill ng mga gamot nang mas maaga kaysa sa karaniwan para matiyak na mayroon ka ng mga kailangan mo sa panahon ng emergency 

  Magkakabisa ang mga pagkilos na ito hanggang sa matapos ang panahon ng pagdedeklara ng emergency. Ang Mga Sakuna/Emergency ay maaaring ideklara ng Pamahalaan ng U.S., ng Pederal na Ahensya sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA), o ng Gobernador ng anumang estado.

  Sa karaniwan, kaklaruhin ng source na nagdeklara ng sakuna kung kailan matatapos ang sakuna o emergency. Gayunpaman, kung hndi pa rin matatapos ang timeframe ng sakuna o emergency sa loob ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara, at kung wala pang tinukoy na petsa ng pagtatapos ang Mga Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) para sa sakuna o emergency, babalik na kami sa normal na operasyon pagkalipas ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Last Updated On: 8/12/2022