Lumaktaw papunta sa pangunahing nilalaman

Medicare is a federal health insurance program. It is available to people 65 and older, people under 65 with certain disabilities and people with end-stage renal disease. When you are ready to decide on a plan, take the time to understand how the plans work. That way, you can make an informed decision and choose the plan that is right for you.

When It Comes to Coverage, You Have Options

You have the choice of your Medicare coverage. There are two primary options, Original Medicare and Medicare Advantage (also known as Part C).

What are the parts of Medicare?

Original Medicare is a fee-for-service health plan managed by the federal government that has two parts: Medicare Part A (Hospital Insurance) and Part B (Medical Insurance). For drug coverage, you can join a separate Medicare drug plan (Part D).

Learn more about the individual parts of Medicare:

Part A - Hospital Coverage

Helps cover:

 • Inpatient care in hospitals
 • Skilled nursing facility care
 • Hospice care
 • Home health care

Part B - Medical Coverage

Helps cover:

 • Services from doctors and other health care providers
 • Outpatient care
 • Home health care
 • Durable medical equipment (like wheelchairs, walkers, hospital beds and other equipment)
 • Many preventive services (like screenings, shots/vaccines and yearly "Wellness" visits)

Medicare Advantage (also known as Part C) 

 • An “all in one” alternative to Original Medicare that includes Part A, Part B and, usually, Part D.
 • Plans may have lower out-of-pocket costs than Original Medicare.
 • Most plans offer extra benefits that Original Medicare doesn't cover such as vision, hearing, dental and more.

Part D - Prescription Drug Coverage

Helps cover:

 • Cost of prescription drugs (including many recommended shots and vaccines)

Part D plans are run by private insurance companies that follow rules set by Medicare.

What are Medicare Advantage plans?

A Medicare Advantage Plan is another way to get your Medicare Part A (hospital insurance) and Part B (Medicare insurance) coverage.  Medicare Advantage Plans, sometimes called “Part C” or “MA Plans,” are offered by private companies that are approved by Medicare.  

If you join a Medicare Advantage Plan, the plan will provide all of your Medicare Part A and Part B coverage, excluding hospice care.  Most plans also include drug coverage (Part D).  Medicare Advantage plans often offer coverage for things Original Medicare doesn’t cover, such as vision, hearing, dental, and fitness programs (like gym memberships or discounts).

There are different types of Medicare Advantage plans.  The most common types of plans include: 

 • Health Maintenance Organization (HMO) Plans
 • Preferred Provider Organization (PPO) Plans
 • Private Fee-for-Service (PFFS) Plans
 • Special Needs Plans (SNPs)

 

Mahalagang impormasyon

For important information about WellCare’s Medicare Advantage coverage including eligibility, benefits and more, please see our Conditions and Limitations page.

May karapatan kang maghain ng karaingan o magbigay ng feedback nang direkta sa Medicare tungkol sa aming plano. Kumpletuhin at isumite ang Form ng Feedback at Reklamo ng Medicare.

Ang Medicare ay may Office of the Medicare Ombudsman (OMO) na makakatulong sa iyo para sa mga reklamo, karaingan, at paghingi ng impormasyon. Bisitahin ang Medicare.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa Medicare at/o tulong sa mga reklamo at karaingan.

Ang Wellcare ang brand ng Medicare para sa Centene Corporation, isang HMO, PPO, PFFS, PDP na plano na may kontrata sa Medicare at isang aprubadong Sponsor ng Part D. Ang aming mga D-SNP na plano ay may kontrata sa programang Medicaid sa estado. Ang pagpapatala sa aming mga plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata.

Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency.

Kung sakaling magkaroon ng emergency o sakuna, nakatuon ang WellCare sa pagtulong sa iyo na patuloy na makakuha ng pangangalaga sa madaling paraan. Kapag may krisis, ginagawa namin ang sumusunod:

 • Payagan ang mga benepisyo ng plano sa Part A at Part B at mga suplemental na benepisyo ng plano sa Part C na maibigay sa mga tinukoy na hindi kinontratang pasilidad (tandaan na ang mga benepisyo sa Part A at Part B ay dapat na ibigay ng mga pasilifdad na sertipikado ng Medicare, alinsunod sa 42 CFR §422.204(b)(3))
 • Buong ipinagpapaliban, mga kinakailangan para sa mga referral ng gatekeeper kapag naaangkop
 • Pansamantalang ibaba ang wala sa network na halaga ng bahaginan-sa-gastos na inaprubahan ng plano sa halaga ng bahaginan-sa-gastos na nasa network
 • Ipagpaliban ang kinakailangang 30 araw na abiso sa mga nagpapatala basta't nakakatulong sa nagpapatala ang lahat ng mga pagbabago (gaya ng pagbabawas sa halaga ng bahaginan-sa-gastos at pagpapaliban ng awtorisasyon)
 • Binibigyang-daan kang mag-fill ng mga gamot nang mas maaga kaysa sa karaniwan para matiyak na mayroon ka ng mga kailangan mo sa panahon ng emergency 

Magkakabisa ang mga pagkilos na ito hanggang sa matapos ang panahon ng pagdedeklara ng emergency. Ang Mga Sakuna/Emergency ay maaaring ideklara ng Pamahalaan ng U.S., ng Pederal na Ahensya sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA), o ng Gobernador ng anumang estado.

Sa karaniwan, kaklaruhin ng source na nagdeklara ng sakuna kung kailan matatapos ang sakuna o emergency. Gayunpaman, kung hndi pa rin matatapos ang timeframe ng sakuna o emergency sa loob ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara, at kung wala pang tinukoy na petsa ng pagtatapos ang Mga Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) para sa sakuna o emergency, babalik na kami sa normal na operasyon pagkalipas ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara.

WellCare also offers Special Needs Plans (SNP) to qualifying individuals. To enroll in a Special Needs Plan, please makipag-ugnayan sa amin for more information.

 • Mga Disclaimer

  For important information about WellCare’s Medicare Advantage coverage including eligibility, benefits and more, please see our Conditions and Limitations page.

  May karapatan kang maghain ng karaingan o magbigay ng feedback nang direkta sa Medicare tungkol sa aming plano. Kumpletuhin at isumite ang Form ng Feedback at Reklamo ng Medicare.

  Ang Medicare ay may Office of the Medicare Ombudsman (OMO) na makakatulong sa iyo para sa mga reklamo, karaingan, at paghingi ng impormasyon. Bisitahin ang Medicare.gov para sa higit pang impormasyon tungkol sa Medicare at/o tulong sa mga reklamo at karaingan.

  Ang Wellcare ang brand ng Medicare para sa Centene Corporation, isang HMO, PPO, PFFS, PDP na plano na may kontrata sa Medicare at isang aprubadong Sponsor ng Part D. Ang aming mga D-SNP na plano ay may kontrata sa programang Medicaid sa estado. Ang pagpapatala sa aming mga plano ay nakadepende sa pag-renew ng kontrata.

 • Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency.

  Paano makakakuha ng pagsaklaw sa panahon ng sakuna o lokal na emergency.

  Kung sakaling magkaroon ng emergency o sakuna, nakatuon ang WellCare sa pagtulong sa iyo na patuloy na makakuha ng pangangalaga sa madaling paraan. Kapag may krisis, ginagawa namin ang sumusunod:

  • Payagan ang mga benepisyo ng plano sa Part A at Part B at mga suplemental na benepisyo ng plano sa Part C na maibigay sa mga tinukoy na hindi kinontratang pasilidad (tandaan na ang mga benepisyo sa Part A at Part B ay dapat na ibigay ng mga pasilifdad na sertipikado ng Medicare, alinsunod sa 42 CFR §422.204(b)(3))
  • Buong ipinagpapaliban, mga kinakailangan para sa mga referral ng gatekeeper kapag naaangkop
  • Pansamantalang ibaba ang wala sa network na halaga ng bahaginan-sa-gastos na inaprubahan ng plano sa halaga ng bahaginan-sa-gastos na nasa network
  • Ipagpaliban ang kinakailangang 30 araw na abiso sa mga nagpapatala basta't nakakatulong sa nagpapatala ang lahat ng mga pagbabago (gaya ng pagbabawas sa halaga ng bahaginan-sa-gastos at pagpapaliban ng awtorisasyon)
  • Binibigyang-daan kang mag-fill ng mga gamot nang mas maaga kaysa sa karaniwan para matiyak na mayroon ka ng mga kailangan mo sa panahon ng emergency 

  Magkakabisa ang mga pagkilos na ito hanggang sa matapos ang panahon ng pagdedeklara ng emergency. Ang Mga Sakuna/Emergency ay maaaring ideklara ng Pamahalaan ng U.S., ng Pederal na Ahensya sa Pamamahala ng Emergency (Federal Emergency Management Agency, FEMA), o ng Gobernador ng anumang estado.

  Sa karaniwan, kaklaruhin ng source na nagdeklara ng sakuna kung kailan matatapos ang sakuna o emergency. Gayunpaman, kung hndi pa rin matatapos ang timeframe ng sakuna o emergency sa loob ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara, at kung wala pang tinukoy na petsa ng pagtatapos ang Mga Center para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) para sa sakuna o emergency, babalik na kami sa normal na operasyon pagkalipas ng 30 araw mula sa inisyal na pagdedeklara.

 • Mga Espesyal na Pangangailangan

  WellCare also offers Special Needs Plans (SNP) to qualifying individuals. To enroll in a Special Needs Plan, please makipag-ugnayan sa amin for more information.

Icon ng Makipag-ugnayan sa Amin

Kailangan ng tulong? Narito kami para sa iyo.

Makipag-ugnayan sa Amin
Y0020_WCM_87476E Huling Na-update Noong: 10/1/2021